Съобщение за поверителност (за ученици и родители)

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

(информацията се предоставя съгласно чл.13 от ОРЗД)

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ

 

На кого предоставяте Вашите данни

Средно училище “Нешо Бончев”

Име и адрес на администратора на лични данни

Име: Веска Барова

Адрес: ул. “Цар Освободител” 7

Тел.: 0357/62163, e-mail: veska.barova@nbnet.org

За контакт с Длъжностно лице по защита на личните данни:

Тел: 0357/62087., e-mail:snezhina.masheva@nbnet.org

В случай, че имате въпроси или желаете да получите допълнителна информация, моля обърнете се към нашето длъжностно лице по защита на личните данни.

Каква информация обработваме?

Във връзка с осъществяване на образователния процес в СУ “Нешо Бончев”, ние събираме следните категории данни:

 1. Лични данни на ученика – ЕГН, имена, адрес, гражданство, месторождение.
 2. Здравна и медицинска информация (вкл. личен лекар, здравно-профилактични карти, заболявания, наличие на трайни увреждания и др.).
 3. Информация за специални образователни потребности на лицата.
 4. Информация за присъствие, отсъствия (причини за отсъствието) и успех (оценяване) на ученика.
 5. Информация за полагане на изпити (национално външно оценяване, държавни зрелостни изпити, олимпиади, състезания, конкурси и др.).
 6. Информация за издаване на дипломи, удостоверения, свидетелства, ученически книжки и ученически лични карти.
 7. Информация, необходима за предоставяне на стипендии..
 8. Информация за здравно осигуряване (за лица над 18 г.) и данни за родители и деца във връзка с предоставяне на социално подпомагане.
 9. Данни за родители – име, телефон, ЕГН, месторабота, адрес и др.
 10. Информация за членовете на обществения съвет – трите имена, адрес, месторабота, телефон, e-mail;
 11. Информация за получени дарения.
 12. Фото и видеоматериали, включително снимки на учениците за техни досиета или документи.

За какво обработваме Вашите лични данни

Законът изисква от нас да определим въз основа на кое законово основание обработваме различни категории лична информация и да Ви уведомим за основанията и нашите цели, спрямо всяка категория обработвани лични данни.

Ако основанието, на което обработваме Вашата лична информация, вече не е приложимо, ние незабавно ще прекратим обработването на Вашите данни.

Ако основанието се промени, тогава, ако това се изисква от закона, ние ще Ви уведомим за промяната, както и за всяко ново основание, при което сме установили, че можем да продължим да обработваме Вашата информация.

На основание законово задължение

В повечето случаи ние обработваме съответните лични данни на базата на законово задължение, произтичащо от приложимата правна уредба, действаща в системата на предучилищното и училищно образование в Р България.

Това включва лични данни на деца/ученици и в определени случаи на техните родители, свързани с:

 1. Прием на ученици.
 2. Преместване от една образователна институция в друга.
 3. Полагане на изпити (вкл. осъществяване на видеонаблюдение при провеждане на национално външно оценяване и държавни зрелостни изпити).
 4. Присъствие (отсъствия) и оценки (успех) – информация, която се представя или изготвя в хода на обучителния процес.
 5. Основна здравна/медицинска информация за детето/ученика (вкл. здравно-профилактични карти и информация за личен лекар).
 6. Специални образователни потребности на детето/ученика.
 7. Предоставяне на стипендии.
 8. Издаване на документи, свързани с качеството на лицето – ученическа книжка, ученическа лична карта.
 9. Издаване на дипломи, удостоверения, свидетелства.
 10. Здравни осигуровки на лица над 18 години.
 11. Поддържане на досие на ученика, включително със снимка.
 12. Информация за получени дарения (данни на дарителите);
 13. Други: документация , свързана с пътувания на учениците.

Това са данни, необходими за осъществяване на образователния процес в институцията.

В определени случаи това са данни, които са необходими за осигуряване на подходяща и здравословна среда в училището ни.

 

Обработване на лични данни на основание договор или преддоговорни отношения:

Във връзка със сключването и/или изпълнението на договор, следва да бъдат предоставени данни на ученик и родител/и. Пример: Пътуване на ученици до местоживеенето им. Данните се дават на фирмата - превозвач, на ДАИ, на РУО и на МОН.

Ние можем да използваме предоставените от Вас данни с цел предоставяне на съответната услуга.

На основание съгласие:

В повечето случаи ние обработваме Вашите данни във връзка със законово задължение, което изисква от нас да получим или да съхраняваме определена информация за ученика.

В случай, че липсва законово задължение е възможно да поискаме Вашето изрично съгласие за обработване на определени категории лични данни, като това може да включва:

 1. Осъществяване на определени извънкласни, допълнителни или факултативни дейности, когато данните не се събират въз основа на законово задължение (при които дейности са необходими данни за ученика и за родителя, който дава съгласие за участие в съответната дейност).
 2. Осъществяване на контакт с родител в случай на спешност или във връзка с поведение на детето/ученика (предоставят се данни за контакт на родител – e-mail, телефон, др.).
 3. Реализиране на фото и видеоматериали във връзка с дейности/проекти на детската градина/училището (снимки, клипове на ученици/деца).
 4. Други: Информация за резултати от олимпиади, състезание и пр.

Понякога може да дадете Вашето съгласие индиректно, например, когато изпратите на класния или помощник-класния ръководител съобщение по електронна поща, на която основателно очаквате да бъде отговорено.

С изключение на случаите, в които сте съгласни с използването на Вашата информация за конкретна цел, ние не използваме Вашата информация по начин, който да Ви идентифицира лично.

Ние продължаваме да обработваме информацията Ви на тази основа, докато не оттеглите Вашето съгласие или може основателно да се предположи, че Вашето съгласие вече не съществува.

Можете да оттеглите съгласието си по всяко време, като ни информирате. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

 

На основание легитимен интерес/На основание изпълнение на задача в обществен интерес

Може да обработим информация въз основа на наличието на легитимен интерес за Вас или за нас, както и във връзка с изпълнението на задача в обществен интерес.

Това могат да бъдат случаи, когато в сградата и/или около нея се използва видеонаблюдение с цел – осигуряване на защита и сигурност за пребиваващите в съответните помещения/места, както и с цел – защита на материалната собственост на институцията. Тогава публичните организации се позовават на основанието – изпълнение на задача в обществен интерес.

 

Получатели или категории получатели на личните Ви данни

Това могат да бъдат:

 1. Служители на нашата институция.
 2. Други организации от същия вид (други училища/детски градини).
 3. Организации, обработващи данни от наше име.
 4. Институции в сферата на образованието – Министерство на образованието и науката, регионално управление по образование.
 5. Общинска администрация - Панагюрище;
 6. Национална агенция за приходите, служби за социални услуги и дирекция „Социално подпомагане“, Регионална здравна инспекция, както и други публични органи, когато това произтича от законова разпоредба.
 7. Детска педагогическа стая, отдел „Закрила на детето“, Държавната агенция за закрила на детето или Министерството на вътрешните работи.
 8. Организации, с които сме сключили договор или осъществяваме съвместно определена дейност (напр. туроператори, превозвачи);

 

Предаване на данни на трета държава или на международна институция

Ние не предоставяме Вашите данни към трета държава или на международна институция на този етап. При необходимост ще бъдете уведомени.

Срок, за който ще се съхраняват личните данни

Освен ако в настоящото известие за поверителност не е посочено друго, запазваме Вашите лични данни само толкова дълго, колкото се изисква от нас:

 1. В съответствие с нашите законови задължения.
 2. До изпълнение на съответната дейност, за която сте ни предоставили съгласие или за която е налице сключен договор.
 3. Във връзка с възможен иск или защита в съда.

 

Права, с които разполагате, във връзка с предоставените от Вас лични данни

Във връзка с личните данни, които сте ни предоставили, Вие имате право да изискате от нас:

 1. Достъп до личните Ви данни.
 2. Коригиране или изтриване на Ваши лични данни.
 3. Ограничаване на обработването им.
 4. Право на възражение срещу обработването на Вашите данни.
 5. Преносимост на данните.

Правото на жалба до надзорен орган

Вие имате право на жалба до надзорен орган. Надзорен орган в Република България е Комисията за защита на личните данни, по смисъла на приложимото законодателство.

 

Директор: Веска Барова

Списък на избраните учебници за VIII и ІХ клас

Списък на избраните учебници за 8 клас

Учебен предмет

Автори

Издателство

1.

Български език

Маргарита Георгиева, Владимир Жобов, Димка Димитрова, Виолета Инева

„АНУБИС“ СОФИЯ

2.

Литература

К. Протохристова, С. Черпокова, М. Шнитер, Е. Петкова

„АНУБИС“ СОФИЯ

3.

Английски език

Herbert Puchta, Jeff  Stranks...

THINK

Издателство KLETT

 

4.

Математика

Здравка Паскалева, Мая Алашка, Прамен Паскалев, Райна Алашка

„АРХИМЕД“

5.

Информатика

Галина Момчева, Тодорка Глушкова, Росица Маринова

Изд къща „АНУБИС“

Издателство  „БУЛВЕСТ 2000“

6.

Информационни технологии

Галина Момчева-Гърдева, Елена Ковачева, Ангел Ангелов - Ачо, Красимир Харизанов, Величка Дафчева, Таня Сребрева

„БУЛВЕСТ 2000“

7.

Философия

Л. Андреева, Р. Найденова, И. Колев, Р. Пожарлиев, Х. Стоев

„АНУБИС“ СОФИЯ

8.

Музика

Лозанка Пейчева,Стефанка Георгиева, Венцислав Димов, Милен Димитров

„ПРОСВЕТА- СОФИЯ 1945“

9.

Изобразително изкуство

Мариета Савчева, Елена Панайотова, Благомир Папазов, Анна Цоловска

„ПЕДАГОГ 6“

 

Списък  на избраните учебници за 9  клас

Учебен предмет

Автори

Издателство

1.

Български език

М. Георгиев, В. Жобов, Д. Димитрова, Р. Петкова

„АНУБИС“ СОФИЯ

2.

Литература

К. Протохристова, С. Черпокова  А. Странджева, Е. Петкова

„АНУБИС“ СОФИЯ

3.

Математика

Т. Витанов, П. Недевски, М. Кьосева

„АНУБИС“

4.

Информационни технологии

А. Ангелов, Е. Ковачева, К. Харизанов, В. Давчева, Т. Сребрева

„БУЛВЕСТ 2000“

5.

История и цивилизация

Х. Матанов, Б. Стоянов, Е. Карабоева, К. Табакова, Х. Мирчева, И. Митев, И. Илиев, Г. Рангелова

„АНУБИС“

6.

Философия

Е. Варджийска, Донка Панева, Ясен Захариев

„ПРОСВЕТА- СОФИЯ 1945“

7.

География и икономика

Стела Дерменджиева и колектив

„ПРОСВЕТА- СОФИЯ 1945“

8.

Физика и астрономия

М. Максимов, И. Димитрова

„БУЛВЕСТ 2000“

9.

Химия и опазване на околната среда

М. Павлова, М. Кирова, Е. Бояджиева, В. Иванова, Н. Въранова

„ПЕДАГОГ 6“

10.

Биология и ЗО 8 клас

Биология и здравно образование - 9 клас

Р. Бостанджиев, Ц. Часовникарова, Ем. Илова, Р. Петкова

М. Маркова, Донка Николова, Ренета Петкова

ПРОСВЕТА

ПРОСВЕТА- СОФИЯ 1945“

 

11.

Изобразително изкуство

М. Савчева, Елена Панайотова, Б. Папазов

„ПЕДАГОГ 6“

12.

Музика

Лозанка Пейчева, Стефанка Георгиева, Венцислав Димов, Милен Димитров

„ПРОСВЕТА- СОФИЯ 1945“

13.

Английски език

Legacy ( профилирана подготовка)

Express Publishing

14.

Руски език

„КЛАССНО“ ( втори чужд език)

КЛЕТ България  ООД

15.

Немски език

MAGNET SMART

КЛЕТ България  ООД

 

До всички ученици, които са се явили на изпит/и в юнска поправителна сесия и са получили оценка "слаб"

Скъпи ученици и родители, на 06.07.2018 г. от 8:00 до 9:00 часа и от 10:30 до 15:30 часа може да получите консултация от класните си ръководители и да се запознаете с плана и графика за подкрепа през юли и август.

Бончевци на ДЗИ по биология и ЗО с по-високи резултати от средните за областта

Зрелостниците от СУ „Нешо Бончев“ показаха по-високи резултати на ДЗИ по биология и здравно образование в сравнение със средните за област Пазарджик. Според данни на РУО, гр. Пазарджик - http://www.riopz.com/ , средният успех на учениците от областта по предмета е добър 3,78 (с 0,18 по-нисък от предходната учебна година), а на нашите зрелостници е много добър 4,97. С най-добри резултати са Тодор Пъков /ХІІа кл./ и Десислава Ботева /ХІІб кл./ – отличен 5,95. Освен тях още четирима бончевци имат оценка отличен, тринадесет – много добър и четирима – добър. Част от зрелостниците ще използват резултатите от матурата за кандидатстване във ВУЗ.

 

СУ „Нешо Бончев“

Достойно представяне в Първото Национално състезание по природни науки

Седмокласникът Георги Куртаков взе участие в Първото Национално състезание по природни науки /физика, химия и биология/ и география, което се проведе на 9-ти и 10-ти юни в НПМГ „Акад. Любомир Чакалов” – гр. София. В модул 3 „Талантлив химик” нашият ученик се справи с 15 задачи с избираем отговор и 7 задачи със свободен отговор за 120 минути. Проверката и оценяването на писмените анонимни работи на учениците се извърши от Национална комисия. Работата на седмокласника получи 72 т., което го нарежда на 48 място от 261 участници.

Националното състезание по природни науки „Акад. Любовир Чакалов” се провежда за първи път в края на настоящата учебна година, инициирано от МОН. Състезанието цели да предостави възможност за индивидуална изява на ученици със задълбочени знания и засилен интерес към природните науки и географията и да развие ученическите интереси в тези области. Възможността на участие в подобно състезание мотивира учителите за работа с талантливи ученици, както и учениците – за постигане на компетентности, заложени в учебните програми.

Екип „Журналисти в действие”,

Проект „Твоят час”, СУ „Н. Бончев”

Обява - прием първи клас

СУ "Нешо Бончев" обявява 3 свободни места за І клас.

Желаещите родители на ученици, подлежащи за обучение могат да подават документи от 11 до 13 юни. Класиране и записване - от 14 юни до запълване на местата.

Бончевци на среща с журналиста от БНТ Цвета Младенова

Ученици от Средно училище „Нешо Бончев” имаха възможност да се срещнат с един от журналистите на БНТ Цвета Младенова. На 7-ми юни, след редовните учебни часове, представители на екипа „Журналисти в действие”, на Ученическия съвет и деветокласници изгледаха кратко видео за фалшивите новини и ролята им за моделиране на общественото мнение. Зададоха своите въпроси към репортера от Националната телевизия. Как е избрала тази професия? Дали получава подкрепата на близките си като журналист?Кой е най-интересният й материал? Свободна ли е българската журналистика?Защо лошите новини са много повече от добрите? Кои са плюсовете и минусите на професията журналист?- това са малка част от питанията на учениците към младата журналистка, която много бързо им стана приятел. Г-жа Младенова беше впечатлена от кратката презентация, с която учениците репортери представиха журналистическата дейност в СУ „Н. Бончев” – припомниха историята на трите ученически вестника и наградите, които са спечелили през годините от национални конкурси; проектите, които са реализирали, както и дейността на групата по интереси „Журналисти в действие”, работеща през тази учебна година по проект „Твоят час”.

Срещата с известен журналист от национална медия бончевци осъществиха благодарение на инициативата „Журналисти в училище” на фонд „Валя Крушкина“ при фондация „Работилница за граждански инициативи“. Фондът дава възможност на ученици от цялата страна да поканят журналист, носител на наградата „Валя Крушкина – журналистика за хората“. Инициативата има за цел да повиши медийната грамотност на учениците, да стимулира сформирането на гражданска позиция у тях и да представи журналистиката като защитаваща правата и интересите на хората.Партньори на инициативата са: OFFNews.bg, mediapool.bg, БНТ, BTV, Nova TV, Bulgaria on air и BIT. 

Екип „Журналисти в действие”,

Проект „Твоят час”, СУ „Н. Бончев”

Поощрителна награда за шестокласник от СУ „Нешо Бовчев” от Национално състезание по английски език

Радослав Бонев /VІб клас/ от СУ „Нешо Бончев” се представи достойно на Националния кръг на състезанието по английски език KANGAROO GLOBAL LINGUISTICS 2018, организирано от сдружение „Асоциация на Кеймбридж училищата в България“. Състезателната работа на шестокласника е оценена със 100 т. в ниво А2. Като награда за своите езикови знания и умения ученикът получава ваучер за безплатно участие в предстоящето състезание през новата учебна година. Сред над 400 участници в Националното състезание по английски език нашите ученици, допуснати до този кръг, могат да се гордеят с постиженията си. В ниво А2 осмокласникът Пламен Конов е получил 97 точки, а в ниво Б1 Ангелина Дачкинова има 72 точки.

 

Националният кръг на състезанието за ученици от училищата, членове на сдружението „Асоциация на Кеймбридж училищата в България“, се проведе във Велико Търново на 14-ти април. За разлика от миналогодишните състезания класираните с най-много точки тази година проверяват своите знания по английски език в международна надпревара.

 

Екип „Журналисти в действие“,

проект „Твоят час“, СУ „Н. Бончев“

Pages

Новините от СУ "Нешо Бончев"

Уважаеми родители на бъдещи първокласници!

Поради възникнал служебен ангажимент на 19.04.2016г., който не бих могла да отменя, срещата с вас, определена за този ден, няма да се проведе. Тя ще се състои на 20.04.2016г. по същото време.

Коментирано: 0