Извънредно положение в страната

Уважаеми родители,

 

Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България.

Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек.

Това, което ни се случва, води до промени във всички дейности на обществото, включително и в образователния процес.

Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надеждна комуникация. Сега тези възможности може да подпомогнат учебния процес и да допринесат за пълноценното прилагане на един нов подход към образованието. Дигитализацията е начинът учебно-възпитателната работа да не прекъсва.

Образованието в дигитална среда може да бъде приложено успешно само с Вашата подкрепа и в непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти и ръководството на Вашето училище. Всички алтернативни варианти за учене и преподаване от разстояние могат да бъдат използвани. Става дума за електронни платформи за синхронно и асинхронно обучение, онлайн обучение в реално време и електронна комуникация. Подходящи са и електронните варианти на учебници, електронно четимите учебници, както и електронните ресурси на редица доставчици.

Комуникацията е възможна и чрез електронните дневници, електронна поща, социални мрежи и други, при което на учениците в домашни условия ще се оказва дистанционна подкрепа за самоподготовка и упражнения.

Един от положителните резултати на дигитализацията е подобреният обмен на информация между учители и родители. Тя позволява да се засилят процесите на двупосочна комуникация, което ще подобри взаимоотношенията между семействата и училището, ще внесе повече разбиране и толерантност.

За пълноценно прилагане на обучението от разстояние през идните дни е желателно да бъдат изпълнени следните препоръки:

∙             Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете;

∙             Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал;

∙             Подгответе налично електронно устройство и при възможност – свързване с интернет;

∙             Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят;

Ето и някои практически съвети, с изпълнението на които ще допринесете в значителна степен за постигане на общите цели:

∙             Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им.

∙             Насърчавайте детето да бъде активно.

∙             Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес от разстояние.

∙             Съдействайте на по-малките деца с наличната техника, осигурете им възможност да гледат уроците по БНТ

∙             Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници.

∙             Поддържайте интензивна комуникация с учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение.

 

Нека бъдем добронамерени, сплотени и да си сътрудничим в името на най-добрия интерес на детето.

Уважаеми ученици, родители, учители и директори,

 

Обявеното извънредно положение в Република България във връзка с ограничаване на разпространението на COVID-19 поставя всички нас, нейните граждани, и всички системи в държавата в условия, различни от познатите, от обичайните. В условия на повишен риск от заболяване, но и на повишена отговорност, на силно безпокойство по отношение на здравето на ученици, учители, близки, но и на силно изразена потребност от запазване на спокойствие и предприемане на адекватни на ситуацията действия от всички нас.

             Уважаеми ученици, ценността на здравето е безспорна, но нека не разбирате колко скъпо е то едва когато го изгубите. Затова ограничете максимално достъпа си до обществени места, на които има или се предполага, че има струпване на повече хора. Добре е да избягвате физическия контакт при среща с връстници или с други хора. Задължително е да се грижите за личната си хигиена, като повишите вниманието към периодичното миене на ръцете, дезинфекцирането с осигурените в семействата дезинфектанти.

           Оставайки си вкъщи, ще допринесете за ограничаване на разпространението на вируса. Времето си можете да осмислите, като преговаряте вече преподадено учебно съдържание и се упражнявате върху практическото прилагане на знанията, както и за усвояване на ново учебно съдържание, като в този процес ще бъде подпомагани от Вашите учители. Те ще ви предоставят необходимата информация по различни канали: електронна платформа за обучение, електронна комуникация и други.

               Уважаеми родители, убедени сме, че ще направите всичко необходимо за това здравето на децата Ви да не бъде застрашено – ще осигурите необходимите предпазни средства, ще разговаряте с децата си за опасността от заразяване и възможностите за предпазване, ще осъществявате необходимия родителски контрол и ще мотивирате децата си да не прекъсват комуникацията с училището въпреки преустановените учебни занятия. Изисква го кризисната ситуация, а училищата ще предложат алтернативни варианти за преподаване и учене от разстояние.

            Уважаеми колеги учители и директори, голямо е предизвикателството, което настъпилите специфични условия поставят пред Вас, но Вие неведнъж сте доказвали, че притежавате компетентности и ресурси, воля и желание за справяне с трудностите. В своите усилия ще бъдете подкрепени най-вече чрез споделяне на учебни материали и ресурси. Още в понеделник, 16 март, Министерството на образованието и науката стартира електронна система на обучение. Електронната комуникация ще даде възможност за обмен на учебни материали – разработки на уроци, работни листове, таблици със систематизирана учебна информация, презентации, филми и др., както между учителите от различни училища, така и за споделяне с учениците и поставяне на конкретни индивидуални и/или групови задачи. Тези от Вас, които имат опит в създаването и използването на електронни ресурси, могат да споделят с други учители и така да ги подпомогнат. Проявявайки солидарност и взаимна подкрепа, ще се справите по-лесно с предизвикателството за обучение от разстояние. За учениците, при които обучението в дигитална среда ще създаде допълнителни затруднения, могат да се използват хартиените варианти на учебниците и използваните в учебната практика досега материали. При обучението на учениците от уязвими групи Вие бихте могли да разчитате на посредничеството и сътрудничеството на училищните медиатори и социални работници. От съществено значение е фактът, че всички Вие ще имате избор по отношение на прилаганите подходи и използваните материали, но свободата да избираш, винаги означава и поемане на отговорност. Вярваме, че както в ежедневната си практика, така и при тези специфични условия ще направите най-подходящия избор за Вашите ученици и ще осигурите поддържането на непрекъснатостта на обучението при добра организация и свързаност между всички страни в учебни процес.

               Своевременното предприемане на подходящите действия и солидарността между педагогическите специалисти, учениците, родителите са необходимите условия за запазване на спокойствие в училищната система, за организиране и провеждане на обучение от разстояние, така че да бъдат обхванати всички ученици, да бъдат използвани подходящите за съответното училище и ученици учебни материали и образователни ресурси.

              Всички действия, предприемани по отношение на обучението на учениците при обявените извънредни обстоятелства, се определят от обществената отговорност, която всеки от нас носи за бъдещето на нацията ни.

 

МЕРКИ И ОГРАНИЧЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ГРИП, ОСТРИ РЕСПИРАТОРНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И ВЪЗМОЖНИ СЛУЧАИ НА COVID-19

От 08.03.2020, включително, и след края на грипната ваканция, като превантивна мярка срещу разпространението на грип,  остри респираторни заболявания и възможни случаи на COVID-19,  се преустановяват училищните събития, пътувания, екскурзии и посещения на обекти, извън учебните заведения на територията на цялата страна.  Отлагат се и планираните състезания и олимпиади, няма да се осъществяват квалификации и обучения на преподавателите до разрешение за провеждане на масови мероприятия от Националния оперативен щаб.

Със заповед на министъра на здравеопазването училищата в областите Габрово и Плевен, където са регистрирани случаи на заразени с  COVID-19, ще преустановят учебния процес до получаване на разрешение от здравните власти. В двете области ще бъдат затворени яслите, детските градини, както и висшите училища.

До 11 март 2020 г. продължава ваканцията за учениците от цялата страна. В случай на допълнително обявяване на неучебни дни, училищата трябва да разработят свои планове за преструктуриране на учебния материал и да осигурят възможност за дистанционно обучение при необходимост.

За неприсъствалите по преценка на родителите деца в детските градини няма да е необходимо представяне на бележка за извинение на отсъствията в период на грипна ваканция. В детските градини остава задължително изискване за медицински преглед на входа и съблюдаване за недопускане на болни или неизлекувани деца.

Преустановява се провеждането на учебни занятия от 6.03.2020г. до 11.03.2020г.

Във връзка със заповед № РД – 01 - 114/05.03.2020г. на Министъра на здравеопазването се  обявява грипна епидемия на територията на РБългария, считано от 6.03.2020г. до 11.03.2020г., вкл. СУ „Нешо Бончев“ преустановява провеждането на учебни занятия за посочения период.

Учебните занятия за учители и ученици ще бъдат възобновени на 12.03.2020г.

 

В СУ „Нешо Бончев“ се учреди „Клуб на родителя“

На 25.02.2020г. в СУ „Нешо Бончев“ се учреди „Клуб на родителя“.

Цели и задачи на Клуба:

  • Привличане на родителите и ангажирането им с училищния живот;
  • Принос за издигане авторитета на училището чрез различни дейности;
  • Реализация на дискусии и срещи със специалисти в областта на психологията, педагогиката, технологиите, общественици и културни дейци, на различни теми, свързани с проблемите на училищния живот и тяхното преодоляване с цел подобряване на средата в нашето училище.

Сърдечно благодарим на родителите, които се отзоваха на поканата ни! Нека стъпка по стъпка да подобрим взаимодействието си, за да успяват и бъдат щастливи нашите деца!

Международно състезание по английски език „KANGAROO GLOBAL LINGUISTICS 2020”

И тази година ученици от нашето училище участват в Международното състезание по английски език „KANGAROO GLOBAL LINGUISTICS 2020”.

Публикуваме резултатите от І кръг. Резултатите на всички участници от страната могат да се видят на сайта на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България.

Пожелаваме успех на участниците в Националния кръг - най-добре представилите се от всяко ниво.

# Name Level Result Stage 1
1 STEFAN GARKOV A1 Senior 92,5
2 ALEXANDRA MARINOVA A1 Senior 85
3 SLAVENA SREBREKOVA A1 Senior 85
4 NIKOLETA NAPLATANOVA A1 Senior 75
5 SONYA GOESHKOVA A1 Senior 57,5
6 DARINA METANOVA A2 87,5
7 NEDELINA NOVAKOVA A2 80
8 TODOR RAKOV A2 не се явил
9 DONIKA KARAYLEVA B1 87,5
10 DIMITAR DASKALOV B1 70
11 TANYA UZUNOVA B1 67,5
12 HRISTO KRASTEV B1 не се явил
13 MARIYA GURBESHLIEVA B2 80
14 SIMONA PARLEVA B2 72,5
15 PLAMEN KONOV B2 72,5
16 HRISIMIRA TSONEVSKA B2 72,5
17 ALEXANDRA MAZNEKOVA B2 70
18 TSVETELINA KAPITANSKA B2 67,5
19 IVANINA DOBREVA B2 60
20 VALENTINA BRANDIYSKA B2 42,5

Учители споделиха резултати от интердисциплинарни проекти с ученици

 

На 18 февруари учителите от Средно училище “Нешо Бончев” представиха резултатите от своите интердисциплинарни проекти с изследователски задачи. Проектите са планирани в края на миналата учебна година чрез поведено обучение на тема “Ключови стратегии за мотивиране на учениците”, ръководено от “Академия НИКЕ” ООД по проект “Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти”, финансиран от ОП “Наука и образование за интелигентен растеж”. Екипите от учители споделиха своето удовлетворение от съвместната работа, интереса на учениците, провокирани от проектните дейности, както и предизвикателствата, пред които са се изправили.

ОБЩИНСКО СЪСТЕЗАНИЕ „ЛЪВСКИ СКОК ” – 19.02.2020 г.

СУ „НЕШО БОНЧЕВ” – класиране

 

І-ІІ клас момичета скок от място:

2-ро място - Сияна Кръстева Мухарова-2а клас

3-то място - Никол Стефанова Стефанова-2а клас

 

І-ІІ  клас момчета скок от място:

3-то място - Александър Емануилов Раленеков-1а клас

 

ІІІ-ІV  клас момичета совалково бягане:

2-ро място - Магдалена Димитрова Домусчиева-4в клас

3-то място - Мариана Петрова Шопова-4а клас

 

ІІІ-ІV клас момичета скок от място:

2-ро място - Мариана Петрова Шопова-4а клас

3-то място - Магдалена Димитрова Домусчиева - 4в клас

 

ІІІ-ІV клас момчета совалково бягане:

3-то място - Иван Николаев Пашов-4в клас

 

ІІІ-ІV клас момчета скок от място:

2-ро място - Георги Иванов Чалъков-3б клас

 

V-VI клас скок от място:

2-ро място  - Александра Кукова

1-во място - Марин Раленеков

 

V-VI клас совалково бягане:

1-во място - Марин Раленеков

1-во място - Александра Кукова

2-ро място - Нелина Иванова

 

VII-VIII клас скок от място:

1-во място - Лорена Немигенчева

3-то място - Симеон Бобеков

 

VII-VIII клас совалково бягане:

1-во място - Силвана Байкова

2-ро място - Лорена Немигенчева

3-то място - Симеон Бобеков

 

Заповед за утвърждаване критерии за допускане до класиране за стипендии през ІІ срок на учебната 2019-2020г.

ЗАПОВЕД № 847/ 11.02.2020г. 

На основание чл. 9, ал. 1 от ПМС № № 328 от   21 декември   2017 година, във връзка с решение на ПС от 11. 02. 2020г. (Протокол №10) и мнение на Училищния училищен съвет

УТВЪРЖДАВАМ

Следните 

1)Разпределение на средствата за стипендии, 

2)Критерии за допускане до класиране, 

3)Размер на стипендиите 

4)Документи за кандидатстване за стипендии

5)Допълнителни разпоредби към процедурата за получаване на стипендии, както следва:

1.Разпределенията на средствата: 

За всичките стипендии сумата до края на календарната 2020год. не трябва да надвишава 25 801лв., общо.

Сумата за стипендиите през ІІ срок на учебната 2019-2020г. не трябва да надвишава 13 500лв.

2.Критерии за допускане до класиране на ученици както следва:

а/ По Чл. 4. (1)  т.1.1  и т.1.2  

 - Отличен успех- по т.1.1 (6.00) и по т.1.2. (от 5.70 до 5.99 вкл.);

 - Неизвинени отсъствия не повече от 5 за първия учебен срок на 2019/2020 година;

 - Да няма наложени наказания по чл.199, ал.1 от ЗПУО през първия учебен срок на 2019/2020 година;  

  б/ По Чл. 4. (1)  т.2

 - Доход на член от семейството, за предходни 6 месеца - от август 2019 г. до януари 2020 г. вкл., който е под установената за страната минимална работна заплата

/568.33 лв./ ;

 - Успех не по-нисък от Мн.добър (4,50);

 - Неизвинени отсъствия не повече от 5 за първия учебен срок на 2019/2020 година;

 - Да няма наложени наказания по чл.199, ал.1 от ЗПУО през първия учебен срок на 2019/2020 година;

Успехът от първия учебен срок на 2019/2020 г. се подрежда в низходящ ред;

Броят неизвинени отсъствия за първия учебен срок на 2019/2020 учебна година се подрежда във възходящ ред;

Класирането се извършва до изчерпване на средствата, предвидени по съответната точка

3.Размерът на месечните  стипендии  за първи учебен срок на 2019/2020г. да бъде:

      а/ По Чл. 4. (1)  т.1.1  - 30.00 лв

      б/ По Чл. 4. (1)  т.1.2  - 25.00 лв

      в/ По Чл. 4. (1)  т.2     - 21.00 лв

      г/ По Чл. 4. (1)  т.3     -  21.00 лв

      д/ По Чл. 4. (2)     -  21.00 лв

      е/ Чл.7 ал.2  са           - 15.00 или 12.50 лв.   

4.Документи за кандидатстване по:

а/ Чл. 4. (1)  т.1 са: списък от класния ръководител за успех, неизвинени отсъствия и наложени наказания на учениците от съответния клас

б/ Чл. 4. (1)  т.2  са: декларация за доход; пълен комплект с необходимите документи, отговарящи на съответните изисквания за доход; списък от класния ръководител за успех, неизвинени отсъствия и наложени наказания

в/ Чл. 4. (1)  т.3 документ от ЛЛК или ТЕЛК веднъж годишно

г/  Чл. 4. (2) смъртен акт на починал родител, ако такъв все още не е представен;

Пълният пакет документи за кандидатстване за стипендии се представят в пълен комплект до 14:00ч. на 25.10.2020г. на класните/помощник-класните ръководители. 

5.Допълнителни изисквания: При допускане на над 5 неизвинени отсъствия през текущия срок, след доклад на класния ръководител до Директора на училището, стипендии по Чл. 4. (1)  т.1 и т.2 се спират до края на учебния срок. 

Заповедта да се сведе до знанието на членовете на педагогическия персонал и главния счетоводител за сведение и изпълнение. Г-жа Машева да информира учениците и техните родители чрез публикуване на заповедта на сайта на училището. 

 

Pages