Документи за ученици

 Учебна 2019/2020 година

 1. Правилник за дейността на училището за учебна 2019/2020 година - Изтегли
 2. Учебници за 2019/2020 учебна година 
 3. Седмично разписание I учебен срок на учебната 2019/2020 година, в сила от 16.09.2019г. - Изтегли
 4. Графици за І учебен срок
  1. консултации с ученици
 5. Програма за дейността на координационния съвет за прилагане на механизма за противодействие на училищния тормоз и насилието в СУ „Нешо Бончев”, гр. Панагюрище - Изтегли

 6. Прогрма за контрол на отсъствията - Изтегли
 7. Програма за превенция на ранното напускане на училище - Изтегли
 8. Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на ученици от уязвими групи - Изтегли


 

 Учебна 2018/2019 година

 1. Правилник за дейността на училището за учебна 2018/2019 година - Изтегли
 2. Седмично разписание ІІ учебен срок на учебната 2018/2019 годинаИзтегли
 3. Графици за ІІ учебен срок:
  1. контролни и класни
  2. консултации с ученици 
  3. консултиране на родители
  4. консултации в ГЦОУД
 4. Седмично разписание I учебен срок на учебната 2018/2019 година, в сила от 05.11.2018г. - Изтегли
 5. Седмично разписание I учебен срок на учебната 2018/2019 година - Изтегли
 6. Графици за І учебен срок:
  1. контролни и класни
  2. консултации с ученици 
  3. консултиране на родители
  4. консултации в ГЦОУД
 7. Училищни учебни планове на паралелките в Іви, ІІри, ІІІти, Vти, VІти, VІІми, VІІІми е ІХти класове - Изтегли
 8. ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ
 9. ПРОГРАМА ЗА КОНТРОЛ НА ОТСЪСТВИЯТА И ОТРАЗЯВАНЕТО ИМ В ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА УЧИЛИЩНА ДОКУМЕНТАЦИЯ
 10.  ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ

 

 

Учебна 2017/2018 година

 1. Промени в правилника /от 19.02.2018/ - Заповед
 2. Правилник за дейността на училището за учебна 2017/2018 (от  месец ХIІ) - Изтегли
 3. Правилник за дейността на училището за учебна 2017/2018 (от  месец ХІ) - Изтегли
 4. Правилник за дейността на училището за учебна 2017/2018 - Изтегли
 5. Етичен кодекс - Изтегли
 6. Седмично разписание IІ учебен срок на учебната 2017/2018 година - Изтегли
 7. Седмично разписание I учебен срок на учебната 2017/2018 година - Изтегли
 8. УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА на СУ „Нешо Бончев“ – Панагюрище за контрол на отсъствията и отразяването им в задължителната училищна документация - Изтегли
 9. Графици за ІІ учебен срок:
  1. контролни и класни
  2. консултации с ученици
  3. консултиране на родители
  4. консултации в ГЦОУД
 10. Графици за І учебен срок:
  1. контролни и класни
  2. консултации с ученици
  3. консултиране на родители
  4. консултации в ГЦОУД
 11. Програма за превенция на ранното напускане на училище - Изтегли
 12. Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвими групи - Изтегли
 13. Механизмът за противодействие на тормоза и насилието в институциите системата на предучилищното и училищното образование - Изтегли
 14. Алгоритъм за прилагане на механизма - Изтегли

 

Учебна 2016/2017 година

 1. Правилник за дейността на училището (променен от 01.02.2017г.) - Изтегли
 2. Правилник за дейността на училището (променен от 13.12.2016г.) - Изтегли
 3. Механизъм за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище - Изтегли
 4. Училищен правилник за учебната 2016/2017 година - Изтегли
 5.  График за

 

РЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗВИНЕНИТЕ ОТСЪСТВИЯ ОТ УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ НА УЧЕНИЦИТЕ - заповед (23.02.2016г.) - ОТМЕНЕНА!