Занимания по интереси

Уважаеми родители,

От новата календарна година МОН въвежда нови регламенти в образователните институции, свързани с даване на обща подкрепа за учениците под формата на  занимания по интереси.

За тази цел на всички Вас, чрез децата Ви, сме предоставили анкети, с които да проучим интересите на учениците. Моля, до края на седмицата (11.01.2019г.) да предадете на класните ръководители желанията за занимания по интереси на Вашите деца.

Съгласно изискванията на МОН, приоритет се дава на дейностите за мотивиране на учениците в тематични направления „Дигитална креативност“, „Природни науки“, „Математика“ и „Технологии“.

Ако имате нужда от разяснения и допълнителна информация, се обърнете към класните ръководители!

 

Веска Барова - директор