Заповед за утвърждаване критерии за допускане до класиране за стипендии през ІІ срок на учебната 2019-2020г.

ЗАПОВЕД № 847/ 11.02.2020г. 

На основание чл. 9, ал. 1 от ПМС № № 328 от   21 декември   2017 година, във връзка с решение на ПС от 11. 02. 2020г. (Протокол №10) и мнение на Училищния училищен съвет

УТВЪРЖДАВАМ

Следните 

1)Разпределение на средствата за стипендии, 

2)Критерии за допускане до класиране, 

3)Размер на стипендиите 

4)Документи за кандидатстване за стипендии

5)Допълнителни разпоредби към процедурата за получаване на стипендии, както следва:

1.Разпределенията на средствата: 

За всичките стипендии сумата до края на календарната 2020год. не трябва да надвишава 25 801лв., общо.

Сумата за стипендиите през ІІ срок на учебната 2019-2020г. не трябва да надвишава 13 500лв.

2.Критерии за допускане до класиране на ученици както следва:

а/ По Чл. 4. (1)  т.1.1  и т.1.2  

 - Отличен успех- по т.1.1 (6.00) и по т.1.2. (от 5.70 до 5.99 вкл.);

 - Неизвинени отсъствия не повече от 5 за първия учебен срок на 2019/2020 година;

 - Да няма наложени наказания по чл.199, ал.1 от ЗПУО през първия учебен срок на 2019/2020 година;  

  б/ По Чл. 4. (1)  т.2

 - Доход на член от семейството, за предходни 6 месеца - от август 2019 г. до януари 2020 г. вкл., който е под установената за страната минимална работна заплата

/568.33 лв./ ;

 - Успех не по-нисък от Мн.добър (4,50);

 - Неизвинени отсъствия не повече от 5 за първия учебен срок на 2019/2020 година;

 - Да няма наложени наказания по чл.199, ал.1 от ЗПУО през първия учебен срок на 2019/2020 година;

Успехът от първия учебен срок на 2019/2020 г. се подрежда в низходящ ред;

Броят неизвинени отсъствия за първия учебен срок на 2019/2020 учебна година се подрежда във възходящ ред;

Класирането се извършва до изчерпване на средствата, предвидени по съответната точка

3.Размерът на месечните  стипендии  за първи учебен срок на 2019/2020г. да бъде:

      а/ По Чл. 4. (1)  т.1.1  - 30.00 лв

      б/ По Чл. 4. (1)  т.1.2  - 25.00 лв

      в/ По Чл. 4. (1)  т.2     - 21.00 лв

      г/ По Чл. 4. (1)  т.3     -  21.00 лв

      д/ По Чл. 4. (2)     -  21.00 лв

      е/ Чл.7 ал.2  са           - 15.00 или 12.50 лв.   

4.Документи за кандидатстване по:

а/ Чл. 4. (1)  т.1 са: списък от класния ръководител за успех, неизвинени отсъствия и наложени наказания на учениците от съответния клас

б/ Чл. 4. (1)  т.2  са: декларация за доход; пълен комплект с необходимите документи, отговарящи на съответните изисквания за доход; списък от класния ръководител за успех, неизвинени отсъствия и наложени наказания

в/ Чл. 4. (1)  т.3 документ от ЛЛК или ТЕЛК веднъж годишно

г/  Чл. 4. (2) смъртен акт на починал родител, ако такъв все още не е представен;

Пълният пакет документи за кандидатстване за стипендии се представят в пълен комплект до 14:00ч. на 25.10.2020г. на класните/помощник-класните ръководители. 

5.Допълнителни изисквания: При допускане на над 5 неизвинени отсъствия през текущия срок, след доклад на класния ръководител до Директора на училището, стипендии по Чл. 4. (1)  т.1 и т.2 се спират до края на учебния срок. 

Заповедта да се сведе до знанието на членовете на педагогическия персонал и главния счетоводител за сведение и изпълнение. Г-жа Машева да информира учениците и техните родители чрез публикуване на заповедта на сайта на училището.