Иновативно училище

На основание РЕШЕНИЕ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ №472 от 9 юли 2018 година за приемане на Списък на иновативните училища в Република България за учебната 2018/2019 година, СУ "Нешо Бончев" получи статут на иновативно училище.

Програмата, която училището ще реализира през следващите четири години цели внедряване на облачните технологии в обучението. Чрез нея ще постигнем едновременно: обогатяване на използваните досега методи, ефективно сътрудничество на всички нива в училището, равноправно партньорство, възможност за изява индивидуалността на всеки ученик и учител, които ще доведат до развитие на важни умения на 21.век при учениците (критично мислене, сътрудничество, комуникация, креативност), подпомагащи ученето им през целия живот. По-късно очакваме на качествено нов етап да премине взаимодействието с родителите, защото чрез облачните технологии ще постигнем по-голяма прозрачност в управлението, оценяването, в работата на учителите. Ще се постигнат добри резултати по отношение на формиращото оценяване и самооценяването на учениците.

Името на проекта е "РАЗВИТИЕ НА ВАЖНИ УМЕНИЯ НА 21. ВЕК ПРИ УЧЕНИЦИТЕ ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОБЛАЧНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ"

Списък на иновативните училища 2019/20

Списък на иновативните училища 2020/21

Списък на иновативните училища 2021/22

В РЕШЕНИЕ № 601 на МС от 17.08.2022 г. за приемане на Списък на иновативните училища в Република България за учебната 2022/2023 година, СУ "Нешо Бончев" е под №213.