НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

СУ "Нешо Бончев" работи по ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.012-0001 "ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН", финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020 г. Сформирани са три клуба по интереси за формиране на дигитални умения:

     - Дигитален свят - ІІ клас

     - Моите дигитални умения - ІІІ клас

     - Дигитален свят - VІІ клас

    

 

НП на МОН:

  • “На училище без отсъствия“ 
  • ИКТ 
  • “Модернизация на материалната база“ 
  • “С грижа за всеки ученик“  

Схема “Училищен плод“ 

 

Проект "Едно училище за всички" към Център за приобщаващо образование

 

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)" , финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

РЧР „Подобряване качеството на образованиетов средищпрните училища“ 

„Екологичното образование - стъпка към бъдещето на планетата“ 

„Училището като център в общността“   

Програма „Роботика за България“ ФРГИ и SAP Labs Bulgaria