Обявена е грипна ваканция

По предложение на РЗИ - Пазарджик е обявена грипна ваканция, считано от 28.01.2020 г. до 04.02.2020 г. включително, за всички училища на територията на област Пазарджик.

05.02.2020 г., сряда е междусрочна ваканция.

Учениците ще са на училище на 06.02.2020, четвъртък.

ЗАПОВЕД № 654/28.01.2020г.

На основание чл. 259, ал.1 от ЗПУО и чл. 178, ал. 1 от КТ, във връзка с 105, ал.1 от ЗПУО, Заповед № РД 09 – 170/27.01.2020г. на министъра на ОН  и чл. 42, т.6 от КТД за системата на ПУО

ОПРЕДЕЛЯМ

За неучебни и неприсъствени дните 28.01 – 3.02.2020 год.

Всички  членове на персонала  СУ „Нешо Бончев“ да останат в платен отпуск по чл. 155 от КТ, като за синдикалните членове те са по чл. 155, ал.5, съгласно договореностите в чл. 42, т.6 от КТД.

На 4.02.2019г. всички членове на персонала следва да се явят в училище за изпълнение на трудовите им задължения, както следва:

  1. Педагогическият персонал за провеждане на заседание на ПС и приключване на І-я учебен срок на учебната 2019/2020год.;
  2. Непедагогическият – за осъществяване поддръжката и охраната на учебните пространства.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на персонала като се изпрати на служебните имейли.

Контрол върху изпълнението на заповедта ще изпълнявам лично.

Приложения

  1. ....

ВЕСКА БАРОВА 

Директор на СУ „Нешо Бончев“