Основни училищни нормативни докумети

Учебна 2019/2020 година

 1. Правилник за дейността на училището за учебна 2019/2020 година - Изтегли
 2. Дневно разписание на училището - Изтегли
 3. Годишен план за дейността на СУ "Нешо Бончев" - Изтегли
 4. Програма за дейността на координационния съвет за прилагане на механизма за противодействие на училищния тормоз и насилието в СУ „Нешо Бончев”, гр. Панагюрище - Изтегли

 5. Прогрма за контрол на отсъствията - Изтегли
 6. Програма за превенция на ранното напускане на училище - Изтегли
 7. Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на ученици от уязвими групи - Изтегли
 8. Училищни учебни планове:

       І клас          ІІ клас          ІІІ клас          ІV клас

       V клас        VІ клас         VІІ клас        VІІІа клас        VІІІб клас        VІІІв клас

       ІХа клас     ІХб клас       Ха клас         Хб клас            Хв клас 

       ХІа клас     ХІб клас       ХІІа клас       ХІІб клас     

 

  Учебна 2018/2019 година

 1. Правилник за дейността на училището за учебна 2018/2019 година - Изтегли
 2. Етичен кодекс - Изтегли

 

Учебна 2017/2018 година

 1. Промени в правилника /от 19.02.2018/ - Заповед
 2. Правилник за дейността на училището за учебна 2017/2018 (от  месец ХIІ) - Изтегли
 3. Правилник за дейността на училището за учебна 2017/2018 (от  месец ХІ) - Изтегли
 4. Правилник за дейността на училището за учебна 2017/2018 - Изтегли
 5. Етичен кодекс - Изтегли
 6. УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА на СУ „Нешо Бончев“ – Панагюрище за контрол на отсъствията и отразяването им в задължителната училищна документация - Изтегли
 7. Програма за превенция на ранното напускане на училище - Изтегли
 8. Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвими групи - Изтегли

 

 Учебна 2016/2017 година

 1. Правилник за дейността на училището (променен от 01.02.2017г.) - Изтегли
 2. Правилник за дейността на училището (променен от 13.12.2016г.) - Изтегли
 3. Стратегия за развитие на СУ "Нешо Бончев" в периода 2016-2020 година - Изтегли
 4. Правилник за дейността на СУ "Нешо Бончев" - стар - Изтегли
 5. Механизъм за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище - Изтегли
 6. ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ - Изтегли
 7. ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ - Изтегли
 8. Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата - Изтегли