Основни училищни нормативни докумети

Учебна 2019/2020 година

 1. Правилник за дейността на училището за учебна 2019/2020 година - Изтегли
 2. Програма за предоставяне на ранви възможности и за приобщаване на ученици от уязвими групи
 3. Програма за превенция на ранното напускане на училище

  Учебна 2018/2019 година

 1. Правилник за дейността на училището за учебна 2018/2019 година - Изтегли
 2. Етичен кодекс - Изтегли

 

Учебна 2017/2018 година

 1. Промени в правилника /от 19.02.2018/ - Заповед
 2. Правилник за дейността на училището за учебна 2017/2018 (от  месец ХIІ) - Изтегли
 3. Правилник за дейността на училището за учебна 2017/2018 (от  месец ХІ) - Изтегли
 4. Правилник за дейността на училището за учебна 2017/2018 - Изтегли
 5. Етичен кодекс - Изтегли
 6. УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА на СУ „Нешо Бончев“ – Панагюрище за контрол на отсъствията и отразяването им в задължителната училищна документация - Изтегли
 7. Програма за превенция на ранното напускане на училище - Изтегли
 8. Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвими групи - Изтегли

 

 Учебна 2016/2017 година

 1. Правилник за дейността на училището (променен от 01.02.2017г.) - Изтегли
 2. Правилник за дейността на училището (променен от 13.12.2016г.) - Изтегли
 3. Стратегия за развитие на СУ "Нешо Бончев" в периода 2016-2020 година - Изтегли
 4. Правилник за дейността на СУ "Нешо Бончев" - стар - Изтегли
 5. Механизъм за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище - Изтегли
 6. ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ - Изтегли
 7. ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ - Изтегли
 8. Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата - Изтегли