ПОКАНА

П О К А Н А

За представяне на оферта за директно възлагане на договор 

по реда на чл. 20, ал.4, т. 2 от ЗОП

С предмет: Доставка по заявка на готови ястия-кетъринг за обедно хранене за прогнозен брой 130 ученици от I до IV клас, обучаващи се на целодневна организация на учебния ден  в СУ „Нешо Бончев”–град Панагюрище, за учебната 2019/2020 г., с прогнозен брой 150 учебни дни”. Текст покана - ИЗТЕГЛИ.