ПРИЕМ В ОСМИ КЛАС

за учебна 2018/2019 година.

Класни ръководители:

Илина Гечева

Анна Стайкова

Невяна Кацарева

 

Профил МАТЕМАТИЧЕСКИ

Профилиращи предмети:

  • математика;
  • информатика.

 Бал за класиране:

 - удвояване точките от националното външно оценяване по БЕЛ;
 - удвояване точките от националното външно оценяване по 
математика;
 - оценките от свидетелството за завършено основно образование по математика и информационни технологии.

 

Профил ПРИРОДНИ НАУКИ

Профилиращи предмети:

  • биология и ЗО;
  • химия и ООС.

 Бал за класиране: 

 - удвояване точките от националното външно оценяване по БЕЛ;
 - удвояване точките от националното външно оценяване по 
математика;
 - оценките от свидетелството за завършено основно образование по биология и ЗО и информационни технологии.

 

Профил ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

Профилиращи предмети:

  • изобразително изкуство;
  • информационни технологии.

 Бал за класиране: 

 - удвояване точките от националното външно оценяване по БЕЛ;
 - удвояване точките от националното външно оценяване по 
математика;

 - оценките от свидетелството за завършено основно образование по изобразително изкуство и информационни технологии.

 

УЧИТЕЛИ

 - български език и литература - Георги Георгиев, Невяна Кацарева

 - английски език - Силвия Бобекова, Анна Стайкова, Снежа Симеонова

 - математика - Илина Гечева, Ангелина Вангелова

 - биология и ЗО - Мариела Варадинова

 - физика и астрономия - Радка Семова

 - химия и ООС - Иванка Талева

 - география и икономика - Марин Кушлов

 - изобразително изкуство - Нистор Хаинов

 

 

Прием за учебна 2017/2018 година.

 

ЗАПОВЕД № 2011/20.06.2017г.

 

На основание чл. 259, ал. от ЗПУО, във връзка с чл. 19, ал.1, т.5 от Наредба №12/01.09.2016г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, раздел  ІV и раздел ХХІІІ отПриложение №1 за организацията на дейностите по приемане на ученици в VІІІ клас в неспециализираните училища по държавен план-прием за учебната 2017-2018 год. съгласно чл. 54, ал.3 от наредба №10/01.09.2016г. за организацията на дейностите в училищното образование и с чл. 72 от Наредба № 10/01.09.2017г.

 

ПРОМЕНЯМ

 

Моя заповед № 1608/10.04.2017г. и

 

ОПРЕДЕЛЯМ

Следните:

І. Училищната комисия по приема на ученици VІІІ клас в СУ „Нешо Бончев“ по държавен план-прием за учебната 2017-2018 год.:

1. Анна Горинова-Христова- председател;

И членове:

  1.    Стефан Дошков – ст. учител
  2.   Георги Писков – ст. учител.
  3.   Катя Джолова- ст. учител

Технически лица по записването: Дежурните учители.

ІІ. График и място за работа на Комисията:

28 – 30.06.2017г. приемане на учениците, класирани на І-ви етап;

5 – 7. 07.2017г.приемане на учениците, класирани на ІІ-ри етап;

18-19.07.2017г. приемане на учениците, класирани на ІІІ-ти етап;

31.08.2017г. приемане на учениците до попълване на свободните места.

Време за работа: 8:00ч. - 17:00ч.

Място: фоайето пред дирекцията на училището.

 

Комисията има следните задачи:

1. Получава разпечатка с приетите ученици за всеки профил и/или специалност от професия в училището, както и за насочените от началника на РУО ученици, приети по чл. 60, ал. 1, от Наредба № 10 от 2016 г.;

2. Извършва записването на приетите ученици, като приема документите за записване, проверява наличието и редовността им и завежда в определена за целта тетрадка (прошнурована и прономерована, подписана от директора и подпечатана с печата на училището) подадените документи по пореден входящ номер.

3. Връща документите на записалите се и отказали се по-късно ученици.

4. Приема заявленията на учениците за участие във второ класиране и ги завежда във входящия дневник по поредния за дневника входящ номер.

5. Изготвя и предава списъци на записаните ученици, както и на записаните по условията на чл. 60, ал. 2 от Наредба № 10 от 2016 г., и на броя на незаетите места след всеки етап на записване.

 

 

През учебната 2017/2018 година СУ "Нешо Бончев" предлага прием в три паралелки с интензивно изучаване на английски език.

 

Класни ръководители:

Стефан Дошков

Георги Писков

Катя Джолова 

 

 

Профил МАТЕМАТИЧЕСКИ

Профилиращи предмети:

 - математика;

 - информатика.

 Бал за класиране:

 - удвояване точките от националното външно оценяване по математика;
 - удвояване точките от националното външно оценяване по БЕЛ;
 - оценката от свидетелството за завършено основно образование по информационни технологии и английски език.

 

Профил ХУМАНИТАРЕН

Профилиращи предмети:

 - български език и литература;

 - история и цивилизация.

 Бал за класиране:

 - утрояване точките от националното външно оценяване по БЕЛ;
 - точките от националното външно оценяване по математика;
 - оценката от свидетелството за завършено основно образование по БЕЛ и история и цивилизация.

 

Профил ПРИРОДНИ НАУКИ

Профилиращи предмети:

 - биология и здравно образование;

 - химия и опазване на околната среда.

 Бал за класиране:

 - удвояване точките от националното външно оценяване по математика;
 - удвояване точките от националното външно оценяване по БЕЛ;
 - оценката от свидетелството за завършено основно образование по информационни технологии и биология и здравно образование.

 

УЧИТЕЛИ

 - български език и литература - Милка Пискова

 - математика - Анна Горинова, Катя Джолова

 - английски език - Анна Стайкова, Снежа Симеонова, Силвия Бобекова

 

 

 

За повече информация посетете сайта на МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА