Първи клас

СУ "Нешо Бончев", град Панагюрище обявява 10 свободни места за І клас.

 

КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ

  НА ПЪРВИ КЛАС

  УЧЕБНА 2017/2018 ГОДИНА

Ени Гаджева

Марийка Проданова

Петра Пирдопска

 

Процедурата по прием на ученици в първи клас през учебната 2017/2018 учебна година - изтегли, на основание писмо РД 22-1569/12.12.2016год. на Началника на РУО - Пазарджик и Система за прием на ученици в І клас в община Панагюрище:

 

       I.           

УСЛОВИЯ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:

            В СУ ”Нешо Бончев” могат да подават документи за прием в първи клас родителите на деца, навършващи 7 години през 2017 год. В първи клас могат да постъпят и деца, навършили 6 години, ако физическото и умственото им развитие, по преценка на родителите или настойниците им, позволява това.

 

    II.           

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 1. Заявление за прием в І клас /образец/;
 2.  Документ, доказващ  местоработата на родител, работещ в близост до училището;
 3.  Медицински документи – протокол от ЛКК, ТЕЛК, ако детето е със СОП или е отложено за обучение;
 4.  Лична карта на подаващия заявлението за записване родител за удостоверяване при поискване.

 

 III.           

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР И ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС:

 1. Близост до училището по настоящ адрес на родителите /водещ критерий/;
 2. Близост до местоработата на един от родителите;
 3. Дете, за което СУ «Нешо Бончев» е средищно;
 4. Дете сирак или полусирак;
 5. Други деца от семейството, обучаващи се в училището;
 6. Родителите на деца-близнаци регистрират това обстоятелство в заявлението;
 7. Дете с трайни увреждания над 50%;

 

 IV.           

ГРАФИК ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА В ПЪРВИ КЛАС:

1. Прием на заявления за І клас /оригинал/.

Срок: 31.05.2017год.

2. Обявяване на списъци с класирани ученици.

Срок: 02.06.2017год.

3. Записване на класирани ученици.

Срок: 05-07.06.1017год.

4. Обявяване на свободните места след І класиране.

Срок: 08.06.1017год.

5. Попълване на свободните места.

Срок: 09.06-13.06.2017год.

6. Обявяване и попълване на останалите свободни места.

Срок: 14.06-14.09.2017год.

 

    V.           

ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:

 1. Декларация за верност на данните (бланка-образец от училище)
 2. Оригинал на удостоверението за завършена подготвителна група.
 3. Заявление за избираема и факултативна  подготовка /по образец/. 
 4. Заявление за целодневно обучение /по образец и по желание/.