Първи клас

ПЪРВИ КЛАС - УЧЕБНА 2019/2020 ГОДИНА

                        ПОКАНА

     Уважаеми родители на бъдещи първокласници,

     На 24.04.2019 г. от 17:30 ч. ще проведем обща родителска среща, на която ще получите информация за обучението на децата и заниманията им в училище.

     Ще Ви запознаем и с начина на кандидатстване, класиране и записване.

     Очакваме Ви!

 

НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

file icon pdf Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на град Панагюрище

 

file icon pdf График на дейностите за прием в първи клас за учебната 2019-2020 година

 

ПЪРВИ КЛАС - УЧЕБНА 2018/2019 ГОДИНА

Заповед за утвърждаване на училищния план-прием за първи клас - Изтегли

 

І. Процедура по приема на ученици в първи клас през учебната 2018/2019 учебна година:

1.Условия за приемане на документи:

В СУ ”Нешо Бончев” могат да подават документи за прием в първи клас родителите на деца, навършващи 7 години през 2018 год. В първи клас могат да постъпят и деца, навършили 6 години, ако физическото и умственото им развитие, по преценка на родителите или настойниците им, позволява това. Приемът в първи клас може да се отложи за една година, когато здравословното състояние на детето не позволява постъпванто му в първи клас.

2. Необходими задължителни документи за кандидатстване:

2. 1. Заявление за прием в І клас /образец/;

2. 2. Лична карта на подаващия заявлението за записване родител за удостоверяване при поискване.

                     3. Допълнителни документи за кандидатстване, описани в т.5. от разд.І на настоящата заповед:

3.1.  Удостоверение за постоянен/настоящ адрес, издадено от ЕСГРАОН;

3.2. Решение на ТЕЛК/ЛКК;

3.3Смъртен акт за децата – сираци;

3.4Декларация от родител за обучение на друго дете в училището;

3.5Служебна бележка от работодател.

                     4Брой паралелки и места в тях:

4.1Три паралелки по 22 места.

4.2Ръководители: Іа – Н. Димитрова; Іб – В. Домусчиева; Ів – Н. Барова

                     5Критерии за класиране на учениците в І клас за учебната 2018/2019 година.

Забележка: Критериите се прилагат при наличие на повече желаещи от максимално допустимата бройка за някоя от паралелките.

 

КРИТЕРИИ

ДОКУМЕНТИ ЗА ДОКАЗВАНЕ ПРАВОТО ПО КРИТЕРИЯ

1.     

 

Близост на училището по постоянен/настоящ адрес на детето- водещ критерий- 50 точки

Удостоверение за постоянен/настоящ адрес, издадено от ЕСГРАОН

2.     

 

Дете с трайни увреждания- над 50%- 5 точки

Решение на ТЕЛК/ЛКК

3.     

 

Дете-сирак – 7 точки

Смъртен акт

4.     

 

Други деца от семейството, обучаващи се в училището - 16 точки

Декларация от родител

5.     

 

Поредност на желанието на родител за прием на детето - 2 точки

Заявление за прием

6.     

 

Близост до местоработата на един от родителите – 5т.

Служебна бележка от работодателя

7.     

 

Деца, за които СУ „Нешо Бончев“ е средищно училище – 15т.

Удостоверението за първия критерий

 

ІІ. График за дейностите по приема в първи клас:

 

СРОК

ДЕЙНОСТ

19.04.2018

Обща родителска среща с родители на деца, подлежащи за обучение в І клас през учебната 2018/2019 година

до 31.05.2018

Приемане на документи за прием на ученици в І клас

04.06.2018

Обявяване на списъците с класираните ученици

05.06-07.06.2018

Записване на класираните ученици

08.06.2018

Обявяване на свободните места след І класиране

11.06-13.06

Попълване на свободните места

14.06-15.09.2018

Обявяване и допълване на останалите свободни места

16.06.2018

Уведомяване на Началника на РУО- Пазарджик за записаните ученици в І клас към 15.06.2018г.

15.09.2018

Изпращане на сведение в община Панагюрище за приетите в І клас ученици за учебната 2018/2019 година