"Учител на група за ЦОУД в начален етап - І - ІV клас"

ПРОТОКОЛ 

от работата на 

Комисия за избор на длъжност 

                      "Учител на група за ЦОУД в начален етап - І - ІV клас"

 

Всички, които ще сключват договор трябва да представят:

  1. Свидетелство за съдимост
  2. Документ за медицински преглед - за тези, които са прекъснали работа за повече от 3 месеца
  3. Документ за удостоверяване на обстоятелствата по чл. 2 на наредба 4 от 2016 год. за заболяванията и отклоненията, при които не може да се заема длъжност на педагогически специалист - за тези, които за първи път заемат длъжност на педагогически специалист или са заемали друга длъжност.