Графици за среща с учители

Уважаеми ученици и родители, в случай, че имате нужда от среща и допълнителни консултации с учители, можете да се запознаете с графиците изготвени за вас:

График за консултиране на родители от учители - Изтегли

График за консултиране на ученици от учители - Изтегли

Критерии за получаване на стипендии през І-ви учебен срок на учебната 2020/2021г

 гр. Панагюрище; ул. "Цар Освободител" № 7

 тел. 0357/6-20-87, 6-37-82, 6-21-63; е-mail: su_n_bonchev@nbnet.org

  ЗАПОВЕД № 149/ 13.10.2020г.

             На основание чл. 9, ал. 1 от ПМС № № 328 от   21 декември   2017 година, във връзка с решение на ПС от 14. 10. 2020г. (Протокол №3) и мнение на Училищния ученически съвет

УТВЪРЖДАВАМ

 Следните

                 1)  Критерии за допускане до класиране,

                 2)  Размер на стипендиите

                 3)  Документи за кандидатстване за стипендии

                 4)  Допълнителни разпоредби към процедурата за получаване на стипендии, както следва:

        1.Критерии за допускане до класиране на ученици както следва:

а/ По Чл. 4. (1)  т.1.1  и т.1.2 

 Ø    Отличен успех- по т.1.1 (6.00) и по т.1.2. (от 5.70 до 5.99 вкл.);

Ø    Неизвинени отсъствия не повече от 5 за учебната 2019/2020 година;

 Ø    Да няма наложени наказания по чл.199, ал.1 от ЗПУО за учебната 2019/2020 година; 

   б/ По Чл. 4. (1)  т.2

 Ø    Доход на член от семейството, за предходни 6 месеца - от март 2020 г. до август 2020 г. вкл., който е под установената за страната минимална работна заплата

 /610 лв./ ;

 Ø    Успех не по-нисък от Мн.добър (4,50);

 Ø    Неизвинени отсъствия не повече от 5 за учебната 2019/2020 година;

 Ø    Да няма наложени наказания по чл.199, ал.1 от ЗПУО за учебната 2019/2020 година;

 Успехът за учебната 2019/2020 г. се подрежда в низходящ ред;

 Броят неизвинени отсъствия за учебната 2019/2020 учебна година се подрежда във възходящ ред;

 Класирането се извършва до изчерпване на средствата, предвидени по съответната точка;

         2.Размерът на месечните  стипендии  за първи учебен срок на 2020 - 2021г. да бъде:

      а/ По Чл. 4. (1)  т.1.1  - 30.00 лв

       б/ По Чл. 4. (1)  т.1.2  - 25.00 лв

       в/ По Чл. 4. (1)  т.2     - 21.00 лв

       г/ По Чл. 4. (1)  т.3     -  21.00 лв

       д/ По Чл. 4. (2)           -  21.00 лв

       е/ Чл.7 ал.2  са         - 15.00лв.(при получаване и на стипендия за отличен успех 6.00) или 12.50 лв. за  отличен от 5.70 до 5,99)

         3.Документи за кандидатстване по:

·а/ Чл. 4. (1) т.1 са: списък от класния ръководител за успех, неизвинени отсъствия и наложени наказания на учениците от съответния клас

 ·б/ Чл. 4. (1) т.2  са: декларация за доход; пълен комплект с необходимите документи, отговарящи на съответните изисквания за доход; списък от класния ръководител за успех, неизвинени отсъствия и наложени наказания

 ·в/ Чл. 4. (1) т.3 документ от ЛЛК или ТЕЛК веднъж годишно

 ·г/  Чл. 4. (1) т.4 смъртен акт на починал родител, ако такъв все още не е представен;

 Пълният пакет документи за кандидатстване за стипендии се представят в пълен комплект до 14:00ч. на 27.10.2020г. на класните/помощник-класните ръководители.

 Заявленията не се разглеждат, ако пакетът от документи не е пълен.

       5.Допълнителни изисквания: При допускане на над 5 неизвинени отсъствия през текущия срок, след доклад на класния ръководител до Директора на училището, стипендии по Чл. 4. (1)  т.1 и т.2 се спират до края на учебния срок.

Заповедта да се сведе до знанието на членовете на педагогическия персонал и главния счетоводител за сведение и изпълнение. Г-жа Цв. Мулешкова да информира учениците и техните родители чрез публикуване на заповедта на сайта на училището.

 ВЕСКА БАРОВА

 Директор на СУ „Нешо Бончев”

 

О Б Я В Л Е Н И Е

УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ,

 

На Вашето внимание представяме спечелването на проект „ТИМ+ ПРО“ (Технологии и Иновативни методи + Професионално ориентирани цели) с регистрационен № 2018-1-BG01-KA101-078339 по програма Еразъм+, КД1, сектор "Училищно образование", който цели да се квалифицира педагогическият персонал и надгради положителното въздействие върху индиректната целева група– учениците, обучаващи се в училището;да се създадат професионално-интегрирани уроци чрез екипна работа, за да се развиват дигитални, чуждоезикови и комуникативни компетентности. Планувани са 9 мобилности, които ще бъдат включени в 4 ключови дейности през 2021:

1.      „Управление на класната стая - решения за учители: нови методики, ефективна мотивация, сътрудничество и стратегии за развитие“, Европас Учителска академия, Флоренция (3 учители от различни образователни етапи и директор)

2.      „Методология 3R – oсвежени, обновени, енергизирани“, ETI (Executive Training Institute) (1-2 учители, преподаващи в различни образователни степени)

3.      „Управление на разнородна класна стая“, Учителска академия Европас (1 гимназиален учител)

4.      Структурирани образователни визити/ институти & Обучителен семинар в Рейкявик, Исландия“, English Matters. (2 учители и директор)


Какво се крие зад ТИМ+ПРО?
Екипна работа и ПРОфесионализъм? (TEAM+PRO = Technologies Embrace Attractive Methods & Proficiency Relevant Objectives). Проектът е финансиран в размер 27 405 евро.

 

От днес 30 септември 2020г. започва Процедура за селектиране на участниците и подаване на пакети с документи. За целта желаещите кандидати могат да подават своите документи, както следва:

    1. Заявление

    2. Мотивационно писмо

    3. СВ – европейски формат

    4. Приложени дипломи и международни сертификати

Приоритети: учители-членове на ПУО в Иновативно училище; учители–творци в уеб платформи; дигитални и езикови умения.

Срок: 15 октомври 2020г.

Място за подаване: Канцеларията  АТС - да се сложи входящ номер 

 

Документите ще бъдат разгледани от Комисия (2 учители и 1 родител), която е назначена със Заповед. Участниците в Комисията подписват Декларация, че няма да участват като кандидати в проекта. В срок до 20 октомври 2020г. Комисията ще излезе с Протокол-решение за одобрените мобилности.

 

*Резюме на проекта, ЕПР (нужди - планувани дейности – интегриране на придобитите ЗУК, въздействие и резултати) са качени на сайта на СУ „Нешо Бончев“ в секция „Проекти“.

Учител по чужд език в начален етап на основното образование

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „НЕШО БОНЧЕВ”

гр. Панагюрище; ул. "Цар Освободител" № 7

тел. 0357/6-20-87, 0357/6-37-82, 0357/6-21-63; е-mail: su_n_bonchev@nbnet.org

 

Днес, 21.09.2020год., в 16:00 ч. Комисия в състав:

Веска Барова - директор на СУ „Нешо Бончев“, Снежина Машева ЗДУД прогимназиален етап в СУ „Нешо Бончев“ и Геновева Дюлгярова ЗДУД начален етап в СУ „Нешо Бончев“    разгледа подадените документи за длъжността „Учител по чужд език в начален етап на основното образование“.

 

Подадени заявления за длъжността „Учител по чужд език в начален етап на основното образование“.

 

№ по ред

Входящ номер

Телефонен номер

Трите имена

Образование

Забележка

  

     1.

  

1517/18.09.2020г.

 

    0……9

К. Р. Чоролеева

Заявление за постъпване на работа, автобиография, академична справка – ОКС бакалавър НУП и ЧЕ, квалификация – педагог, начален учител по ЧЕ, Certificate – Cambridge – 22.06.2016 г., копие на трудова книжка, копие на свидетелство за съдимост – 28.08.2020 г., копие на карта за предварителен медицински преглед.

 

  

2.

 

1519/21.09.2020г.

 

   0…….7

 

Г. Д. Рупов

Заявление по образец, автобиография, копие на диплома за завършено висше образование ОКС бакалавър - специалност „Начална училищна педагогика с английски език“, копие на удостоверение издадено от Тракийски университет, с тема: „Основни х-ки и методика на работа с учебно съдържание от областта математическа компетентност – моделиране в 1.-4. клас“, копие на удостоверение издадено от НЦПКПС на тема: „Диагностична дейност на учителя“, удостоверение за проведена студентска практика в реална работна среда, по Проект BG05PO001 – 3.3.07-0002 „Студентски практики“, копие на СЕРТИФИКАТ за участие в проект „Аз искам да знам и мога“, копие на трудова книжка, насочващо писмо от

ДБТ - Панагюрище

Липсва свидетелство за съдимост и документ за предварителен мед. преглед, които не са задължителни в момента на подаване на документите!

По препоръка на директора, с оглед нуждите на училището от учител със специалност, изучавана от К. Чолролеева в момента на кандидатстване за длъжността „Учител по ЧЕ в начален етап на основното образование“, се взе решение за назначаване на свободното място на кандидата Кр. Чоролеева.

Същата, при възможност, трябва да се яви на работа още на 23.09.2020г.

 

Директор: Веска Барова

График за провеждане на септемврийска изпитна сесия в самостоятелна формана обучение

 

І. График за провеждане на септемврийска сесия за ученици в самостоятелна форма на обучение, както следва:

 

Предмет

Клас

Дата

Час

БЕЛ

ІХ

23.09.2020г.

14:00

АЕ

23.09.2020г.

Писмен – 14:00ч.

Практически – 16:00ч.

Математика

VІ, ІХ

24.09.2020г.

14:00ч.

ИТ

28.09.2020г.

Писмен – 14:00ч.

Практически – 16:00ч.

История и цивилизации

ІХ

25-.09.2020г.

14:00ч.

Физика и астрономия

ІХ

28.09.2020г.

14:00

Техн. и предприемачество

16.09.2020г.

Писмен – 14:00ч.

Практически- 16:00ч.

Музика

21.09.2020г.

Писмен – 14:00ч.

Практически – 16:00ч.

Изобразително изкуство

17.09.2020

Писмен – 14:00ч.

Практически – 16:00ч.

ФВС

18. 09.2020г.

14:00ч.

ИУЧ БЕЛ

VІІІ

18. 09.2020г.

14:00ч.

ИУЧ БЕЛ

ІХ

21.09.2020г.

14:00ч.

ИУЧ БЕЛ

Х

23.09.2020г.

14.00ч.

ИУЧ Ист. и цивилизации

Х

25.09.2020г.

14.00ч.

ИУЧ ИТ

VІІІ

17.09.2020

Писмен 14:00ч.

Практически – 16:00

ИУЧ математика

29.09.2020г.

14:00ч.

ИУЧ ЧП

30.09.2020г.

14:00ч.

 

 

 

 

 

Протокол от решение на Комисия за приемане на учител по музика

Може да видите резултатите във файла -> ИЗТЕГЛИ

Комисията реши да предложи на Донна Георгиева Трошанова да подпише трудов договор с училището. Същата следва да се яви (или да потвърди по друг начин) до 02.09.2020 г. желаниета си да подпише договор със СУ "Н. Бончев".

Протокол от решение на Комисия за приемане на учител в начален етап на основно образование

Може да видите резултатите във файла -> ИЗТЕГЛИ

Комисията реши да предложи на Донка Георгиева Мичева да подпише трудов договор с училището. Същата следва да се яви (или да потвърди по друг начин) до 02.09.2020 г. желаниета си да подпише договор със СУ "Н. Бончев".

График за провеждане

 на сесията за поправителните и приравнителните изпити през м. август - септември за учениците V – ІХ клас, както следва: 

Предмет

Клас

Дата

Час

БЕЛ

V, VІ, VІ

10.09.2020г.

8:00ч.

Английски език – инт. изучаване

VІІІ

27.08.2020г.

8:00 – писмен

14:00 - устен

Англ. език

V, VІ, ІХ

02.09.2020г.

8:00 – писмен

14:00 - устен

Математика

V, VІ, ІХ

8.09.2020г.

8:00

ИТ

V, VІ

3.09.2020г.

8:00 – писмен

14:00 - устен

Информатика

VІІІ

1.09.2020г.

8:00 - писмен

12:00 - практически

История и цивилизации

V

9.09.2020г.

8:00

География и икономика

V, VІ

10.09.2020г.

14:00

Човекът и природата

V

4.09.2020г.

8:00

Биология и ЗО

VІІ и ІХ

4.09.2020г.

8:00

Химия и ООС

VІІ и ІХ

9.09.2020г.

14:00

Изобр. изкуство

V и VІ

31.08.2020г.

8:00 - писмен

14:00 - практически

Техн. и предприемачество

V и VІ

11.09.2020г.

8:00 - писмен

14:00 - практически

Музика

V

12.09.2020г.

13.09.2020г.

14:00 – писмен

14:00 - практически

ФВС

V

31.08.2020г.

10:00

ИУЧ/РП/ - БЕЛ

V

12.09.2020г.

8:00

ИУЧ/РП/ - математика

V, ІХ

8.09.2020г.

14:00ч.

ИУЧ/РП/  Информационни технологии

V и ІХ

1.09.2020г.

10:30 – писмен

14:00 - практически

ИУЧ/РП/ Човекът и природата

V

4.09.2020г.

14:00

ИУЧ/РП/ Биология и ЗО

ІХ

4.09.2020г.

8:00ч.

Място на провеждане на изпитите: Кабинет № 7, ІІ етаж.

Pages