Лятно училище за I клас

На 1. септември започна тридневно лятно училище за бъдещите първокласници в СУ "Нешо Бончев". Децата бяха посрещнати при спозвоне на противоепидемичните мерки. Класните ръководители П. Пирдопска, Е. Гаджева и А. Сараджова им показаха училището и класните стаи, където малките Бончевци проведоха първите си учебни часове и се забавляваха. 

 

За длъжност "Заместник-директор по АСД"

Днес, 01.09.2021год., в 16:00 ч. Комисия в състав:

Веска Барова- директор на СУ „Нешо Бончев“, Снежина Машева, ЗДУД, Парашкева Керемидчиева, ЗДУД и Павлинка Цанкова - главен счетоводител, разгледа подадените документи за длъжността „Заместник-директор по административно-стопанската дейност“.

Подадени заявления за длъжността „Заместник-директор по административно-стопанската дейност“

№ по ред

Входящ номер

Телефонен номер

Образование

Забележка

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

971/12.08.2021 г.

 

 

 

 

 

 

 

0889663766

Заявление за постъпване на работа, европейски формат на автобиография, мотивационно писмо, копие на диплома за завършено висше образование ОКС БАКАЛАВЪР специалност „ГЕОГРАФИЯ“ ПК „ГЕОГРАФ УЧИТЕЛ ПО ГЕОГРАФИЯ“, СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО-ПЕДАГОГИЧЕСКА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ „ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ“, копие на диплома за завършено висше образование ОКС МАГИСТЪР специалност „ГЕОГРАФИЯ“ ПК МАГИСТЪР ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ, служебна бележка от СУ „Св. Климент Охридски“, копие на трудова книжка.

Липсва свидетелство за съдимост и документ за предварителен мед. преглед, които не са задължителни в момента на подаване на документите!

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

979/17.08.2021 г.

 

 

 

 

 

0890340316

Заявление за постъпване на работа, европейски формат на автобиография, мотивационно писмо, копие на диплома за завършено висше образование ОКС БАКАЛАВЪР специалност „БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ИСТОРИЯ“ ПК „УЧИТЕЛ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА И ПО ИСТОРИЯ“, копие на диплома за завършено висше образование ОКС МАГИСТЪР специалност „УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ ПК МЕНИДЖЪР, копие на трудова книжка.

Липсва свидетелство за съдимост и документ за предварителен мед. преглед, които не са задължителни в момента на подаване на документите!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

992/24.08.2021 г.

 

 

 

0895429590

Заявление за постъпване на работа, европейски формат на автобиография, мотивационно писмо, копие на диплома за завършено висше образование ОКС МАГИСТЪР специалност „ФИНАНСИ“ ПК ИКОНОМИСТ-БАНКЕР, копие на трудова книжка.

Липсва свидетелство за съдимост и документ за предварителен мед. преглед, които не са задължителни в момента на подаване на документите!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

998/25.08.2021 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0885459698

Заявление по образец за постъпване на работа, европейски формат на автобиография, мотивационно писмо, копие на диплома за завършено висше образование ОКС БАКАЛАВЪР специалност „ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ“ ПК „УЧИТЕЛ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ“, копие на диплома за завършено висше образование ОКС МАГИСТЪР специалност „ОБУЧЕНИЕ ПО ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В УЧИЛИЩЕ“ ПК „УЧИТЕЛ ПО ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ“, копие на диплома за завършено висше образование ОКС МАГИСТЪР специалност СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“ ПК МАГИСТЪР ПО СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“, копие на трудова книжка, насочващо писмо от ДБТ - Панагюрище

Липсва свидетелство за съдимост и документ за предварителен мед. преглед, които не са задължителни в момента на подаване на документите!

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

1000/26.08.2021 г.

 

 

 

 

0899930602

Заявление за постъпване на работа, европейски формат на автобиография, копие на диплома за завършено висше образование специалност „Охрана на обществения ред и борба срещу престъпността“, копие на УДОСТОВЕРЕНИЕ от ЕСПУ „Бертолт Брехт“ гр. Пазарджикза „Учител по английски език“, копие на трудова книжка.

Липсва свидетелство за съдимост и документ за предварителен мед. преглед, които не са задължителни в момента на подаване на документите!

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

1005/27.08.2021 г.

 

 

 

 

 

0887929657

Заявление по образец за постъпване на работа, европейски формат на автобиография, копие на диплома за завършено средно образование специалност „Минна електромеханика“, копие на диплома за завършено висше образование ОКС БАКАЛАВЪР специалност „ИКОНОМИКА-БИЗНЕСАДМИНИСТРАЦИЯ ПК „СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ“, копие на диплома за завършено висше образование ОКС СПЕЦИАЛИСТ специалност „ИКОНОМИКА-БИЗНЕСАДМИНИСТРАЦИЯ ПК „СПЕЦИАЛИСТ ПО ИКОНОМИКА“

Липсва свидетелство за съдимост и документ за предварителен мед. преглед, които не са задължителни в момента на подаване на документите!

 

 

 

7.

 

 

 

1015/30.08.2021 г.

 

 

 

0896853173

Заявление за постъпване на работа, европейски формат на автобиография, мотивационно писмо, копие на диплома за завършено средно образование профил „Изкуства-изобразително изкуство“, УВЕРЕНИЕ за ОКС БАКАЛАВЪР специалност „УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“.

Липсва свидетелство за съдимост и документ за предварителен мед. преглед, които не са задължителни в момента на подаване на документите!

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

1020/30.08.2021 г.

 

 

 

 

0899622033

Заявление по образец за постъпване на работа, европейски формат на автобиография, мотивационно писмо, копие на диплома за завършено висше образование ОКС БАКАЛАВЪР специалност „ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ“ ПК ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ, копие на диплома за завършено висше образование ОКС МАГИСТЪР специалност „МЕНИДЖМЪНТ В ТУРИЗМА“ ПК МЕНИДЖЪР В ТУРИЗМА.

Липсва свидетелство за съдимост и документ за предварителен мед. преглед, които не са задължителни в момента на подаване на документите!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1026/31.08.2021 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0894030448

Заявление по образец за постъпване на работа, европейски формат на автобиография, мотивационно писмо, копие на диплома за завършено висше образование ОКС БАКАЛАВЪР специалност „СЧЕТОВОДСТВО И КОНТРОЛ“ ПК БАКАЛАВЪР ПО СЧЕТОВОДСТВО И КОНТРОЛ, УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ специалност „ Технология на опазване на околната среда“ тема на курса „СЪДЕБНИ ЕКСПЕРТИ (ВЕЩИ ЛИЦА, ОЦЕНИТЕЛИ), УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ специалност „ Технология на опазване на околната среда“ тема на курса „ЕКСПЕРТИ В ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗУЗНАВАНЕ“, УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ специалност „ Технология на опазване на околната среда“ тема на курса „УПРАВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“, УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ специалност „ Технология на опазване на околната среда“ тема на курса „ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ специалност „ Технология на опазване на околната среда“ тема на курса „СЪДЕБНИ ЕКСПЕРТИЗИ, СЕРТИФИКАТ за преминато обучение „ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ“

Липсва свидетелство за съдимост и документ за предварителен мед. преглед, които не са задължителни в момента на подаване на документите!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1034/01.09.2021 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0885617395

Заявление за постъпване на работа, европейски формат на автобиография, мотивационно писмо, копие на диплома за завършено висше образование ОКС БАКАЛАВЪР специалност „ФИНАНСИ“ ПК ИКОНОМИСТ, копие на диплома за завършено висше образование ОКС МАГИСТЪР специалност „СЧЕТОВОДСТВО И АНАЛИЗ“ ПК ИКОНОМИСТ, УДОСТОВЕРЕНИЕ за обучение по безопасност и здраве при работа, издадено от „СТМ 2002 В“-ООД, УДОСТОВЕРЕНИЕ за обучение по

Модул 2 „Системи за управление на качеството – БДС EN ISO 9001:2001 и БДС EN ISO 9004:2002“,

Модул 3 „Указания за одитиране на системи за управление на качеството и системи за управление на околната среда ISO 19011

Модул 4 „Организационни и човешки аспекти на дейностите по въвеждане на стандартизирани системи за управление“, УДОСТОВЕРЕНИЕ за професионално обучение по „Бизнесадминистратори“, УДОСТОВЕРЕНИЕ за професионално обучение по „Машинопис и кореспонденция“, Certificate of Achievement 100-hour A2 level of English, Certificate of Achievement 100-hour B1 level of English, Certificate of Achievement 100-hour A1 level of English, Сертификат за участие в семинар „Ефективният технически сътрудник“, копие на трудова книжка, насочващо писмо от ДБТ – Панагюрище.

Липсва свидетелство за съдимост и документ за предварителен мед. преглед, които не са задължителни в момента на подаване на документите!

 

Комисията реши да покани за събеседване кандидатите под № 1 и под № 9.

ОБЯВА

СУ „Нешо Бончев“ обявява събиране на оферти за избор на изпълнител за доставка на готова храна за учебната 2021-2022 година по:

- Позиция 1. Приготвяне и доставка на готова храна за обяд на учениците, включени в целодневна организация на учебния процес.

Срок за подаване на офертите 16:30 часа на 17.09.2021 г.

Срок на валидност на офертите – до 30.06.2022 г.

Разглеждане на офертите от Комисията за избор – 9:00 часа на 20.09.2021 г.

Показатели за оценка и тяхната тежест: най-ниска цена

За длъжността „Учител/ст. учител по общообразователен предмет в гимназиален етап – информатика и информационни технологии “

Днес, 01.09.2021год., в 8:00 ч. Комисия в състав:

Веска Барова- директор на СУ „Нешо Бончев“, Снежина Машева ЗДУД прогимназиален етап в СУ „Нешо Бончев“    разгледа подадените документи за длъжността „Учител/ст. учител по общообразователен предмет в гимназиален етап – информатика и информационни технологии“.

Подадени заявления за длъжността „Учител/ст. учител по общообразователен предмет в гимназиален етап – информатика и информационни технологии “ 

№ по ред

Входящ номер

Телефонен номер

Образование

Забележка

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

995/24.08.2021 г.

 

 

 

 

 

 

0886130818

Заявление по образец за постъпване на работа, европейски формат на автобиография, копие на диплома за завършено висше образование ОКС БАКАЛАВЪР специалност „ИНФОРМАТИКА“ ПК „ИНФОРМАТИК“, копие на диплома за завършено висше образование ОКС МАГИСТЪР специалност „ОБУЧЕНИЕ ПО ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В УЧИЛИЩЕ“ ПК „УЧИТЕЛ ПО ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ“, СВИДЕТЕЛСТВО ПКС – V СТЕПЕН, препис-извлечение от трудова книжка № ….

Липсва свидетелство за съдимост и документ за предварителен мед. преглед, които не са задължителни в момента на подаване на документите!

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

997/25.08.2021 г.

 

 

 

 

 

 

0885459698

Заявление по образец за постъпване на работа, европейски формат на автобиография, копие на диплома за завършено висше образование ОКС БАКАЛАВЪР специалност „ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ“, ПК „УЧИТЕЛ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ“, копие на диплома за завършено висше образование от ПУ „Паисий Хилендарски“ ОКС МАГИСТЪР специалност „ОБУЧЕНИЕ ПО ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В УЧИЛИЩЕ“ ПК „УЧИТЕЛ ПО ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ“, копие на трудова книжка, насочващо писмо от ДБТ - Панагюрище

Липсва свидетелство за съдимост и документ за предварителен мед. преглед, които не са задължителни в момента на подаване на документите!

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

1004/26.08.2021 г.

 

 

 

 

 

0889663766

Заявление за постъпване на работа, европейски формат на автобиография, копие на диплома от СУ „Климент Охридски“ за завършено висше образование ОКС БАКАЛАВЪР специалност „ГЕОГРАФИЯ“ , ПК „ГЕОГРАФ УЧИТЕЛ ПО ГЕОГРАФИЯ“, СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО-ПЕДАГОГИЧЕСКА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ „ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ“, копие на трудова книжка

Липсва свидетелство за съдимост и документ за предварителен мед. преглед, които не са задължителни в момента на подаване на документите!

 Комисията реши да предложи на кандидата под №1 да заеме длъжността.

А кандидатът под №2 да заеме междувременно освободената длъжност за учител по ИТ в ПГЕ.

 За сключването на трудовия договор са необходими документите по Наредба № 4 „За документите, които са необходими за сключване на трудов договор“ , изд. от МТСГ - документ за самоличност, който се връща веднага; документ за придобито образование, специалност, квалификация, правоспособност, научно звание или научна степен, когато такива се изискват за длъжността или работата, за която лицето кандидатства; документ за стаж по специалността; документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа и след преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца; свидетелство за съдимост.

Необходим е и медицински документ съгласно Наредба № 4 от 2016 г. „За заболяванията и отклоненията, при които не може да се заема длъжност на педагогически специалист“ от МЗ.

За длъжността „Учител по общообразователен предмет в гимназиален етап – английски език“

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „НЕШО БОНЧЕВ”

гр. Панагюрище; ул. "Цар Освободител" № 7

тел. 0357/6-20-87, 0357/6-21-63; е-mail: su_n_bonchev@nbnet.org

Днес, 31.08.2021год., в 10:00 ч. Комисия в състав:

Веска Барова- директор на СУ „Нешо Бончев“, Снежина Машева ЗДУД в СУ „Нешо Бончев“  и Парашкева Керемидчиева –  разгледа подадените документи за длъжността „Учител по общообразователен предмет в гимназиален етап – английски език“.

 Подадени заявления за длъжността „Учител по общообразователен предмет в гимназиален етап – английски език“

 

№ по ред

Входящ номер

Телефонен номер

Образование

Забележка

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

969/11.08.2021 г.

 

 

 

 

0884869050

Заявление по образец за постъпване на работа, европейски формат на автобиография, копие на диплома за завършено висше образование ОКС МАГИСТЪР специалност „АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ“, копие на СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПК „Учител по английски език“, копие на трудова книжка.

Липсва свидетелство за съдимост и документ за предварителен мед. преглед, които не са задължителни в момента на подаване на документите!

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

984/23.08.2021 г.

 

 

 

 

0899930602

Заявление за постъпване на работа, европейски формат на автобиография, копие на диплома за завършено висше образование специалност „Охрана на обществения ред и борба срещу престъпността“, копие на диплома за завършено средно образование ПК „Учител по английски език“, копие на УДОСТОВЕРЕНИЕ от ЕСПУ „Бертолт Брехт“ гр. Пазарджикза „Учител по английски език“, копие на трудова книжка.

Липсва свидетелство за съдимост и документ за предварителен мед. преглед, които не са задължителни в момента на подаване на документите!

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

1001/26.08.2021 г.

 

 

 

 

0877125056

Заявление за постъпване на работа, европейски формат на автобиография, копие на диплома за завършено висше образование по специалността „БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ“, копие на диплома за завършено висше образование ОКС МАГИСТЪР, специалност „АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ ПК „Учител по английски език в средно общообразователно училище“, копие на трудова книжка.

Липсва свидетелство за съдимост и документ за предварителен мед. преглед, които не са задължителни в момента на подаване на документите!

 Комисията реши да предложи на кандидата под №1 да  заеме длъжността.

За сключването на трудовия договор са необходими документите по Наредба № 4 „За документите, които са необходими за сключване на трудов договор“ , изд. от МТСГ - документ за самоличност, който се връща веднага; документ за придобито образование, специалност, квалификация, правоспособност, научно звание или научна степен, когато такива се изискват за длъжността или работата, за която лицето кандидатства; документ за стаж по специалността; документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа и след преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца; свидетелство за съдимост.

Необходим е и медицински документ съгласно Наредба № 4 от 2016 г. „За заболяванията и отклоненията, при които не може да се заема длъжност на педагогически специалист“ от МЗ.

За длъжността „Учител по общообразователен предмет в прогимназиален и гимназиален етап – български език и литература“

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „НЕШО БОНЧЕВ”

гр. Панагюрище; ул. "Цар Освободител" № 7

тел. 0357/6-20-87, 0357/6-21-63; е-mail: su_n_bonchev@nbnet.org

Днес, 31.08.2021год., в 10:00 ч. Комисия в състав:

Веска Барова- директор на СУ „Нешо Бончев“, Снежина Машева ЗДУД в СУ „Нешо Бончев“ и Парашкева Маринова Керемидчиева -  разгледа подадените документи за длъжността „Учител по общообразователен предмет в прогимназиален и гимназиален етап – български език и литература“.

 

Подадени заявления за длъжността „Учител по общообразователен предмет в прогимназиален и гимназиален етап –

български език и литература“.

 

№ по ред

Входящ номер

Телефонен номер

Образование

Забележка

 

 

 

1.

 

 

 

 968/11.08.2021 г.

 

 

 

   0877877719

 

Заявление по образец, автобиография, копие на диплома за завършено висше образование ОКС БАКАЛАВЪР - специалност „БЪРГАРСКИ ЕЗИК И РУСКИ ЕЗИК, копие на трудова книжка, насочващо писмо от ДБТ - Панагюрище

Липсва свидетелство за съдимост и документ за предварителен мед. преглед, които не са задължителни в момента на подаване на документите!

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

980/18.08.2021 г.

 

 

  

 

0898994654

Заявление по образец, европейски формат на автобиография, копие на диплома за завършено висше образование ОКС БАКАЛАВЪР, специалност „БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ“, ПК ФИЛОЛОГ И УЧИТЕЛ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА, УВЕРЕНИЕ № 1906468020/23.07.2021 г., специалност „ПРИЛОЖНА ПСИХОЛОГИЯ“ за придобиване на ОКС „МАГИСТЪР“, мотивационно писмо.

Липсва свидетелство за съдимост и документ за предварителен мед. преглед, които не са задължителни в момента на подаване на документите!

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

986/23.08.2021 г.

 

 

  

 

 

 

 

0892398775

Заявление за постъпване на работа, европейски формат на автобиография, копие на диплома за завършено висше образование по специалността „БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ“, УДОСТОВЕРЕНИЕ за успешно завършено обучение по „ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ“, издадено от Център „Образование и демокрация“ – Пловдив, УДОСТОВЕРЕНИЕ за завършено обучение № 16-…….30.03.2006 г., с тема на курса  „Базови и специфични компютърни умения на учители“ издадено от Национален педагогически център – гр. София, УДОСТОВЕРЕНИЕ № ….. г. за завършен курс по Английски език Streamline II ниво, издадено от Младежки бизнес център гр. Пловдив,ATESTATION от Alliance Franҫaise de Plovdiv, копие на трудова книжка.

Липсва свидетелство за съдимост и документ за предварителен мед. преглед, които не са задължителни в момента на подаване на документите!

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

993/24.08.2021 г.

 

 

  

 

 

 

0889391452

Заявление по образец, европейски формат на автобиография, копие на диплома за завършено висше образование ОКС МАГИСТЪР, специалност „БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ“, ПК СПЕЦИАЛИСТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА И ПРЕПОДАВАТЕЛ ПО БЕЛ В СРЕДНООБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ, Свидетелство за професионална квалификация „Подготовка на ресурсни учители за работа с деца със специални образователни потребности, копие на трудова книжка, свидетелство за съдимост, карта за предварителен медицински преглед, насочващо писмо от ДБТ-Панагюрище

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

1001/26.08.2021 г.

 

 

 

 

 

0877125056

Заявление за постъпване на работа, европейски формат на автобиография, копие на диплома за завършено висше образование по специалността „БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ“, копие на диплома за завършено висше образование ОКС МАГИСТЪР, специалност „АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ ПК „Учител по английски език в средно общообразователно училище“, копие на трудова книжка.

Липсва свидетелство за съдимост и документ за предварителен мед. преглед, които не са задължителни в момента на подаване на документите!

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

1009/27.08.2021 г.

 

 

 

 

 

 

 

0898463456

Молба за постъпване на работа, европейски формат на автобиография, копие на диплома за завършено средно образование, профил „Природоматематически“, УДОСТОВЕРЕНИЕ за професионално обучение с Рег.№ ……27.09.2013 г., „Икономика и мениджмънт“, УДОСТОВЕРЕНИЕ серия ICET № 0…. курс по чуждоезиково обучение към Международен център за обучение и туризъм – гр. Пловдив, УДОСТОВЕРЕНИЕ № Ф-….27.01.2020 г. за участие във фирмено обучение на тема Управление на времето и приоритетите в работата за Майкро Оптикс Юръп ЕООД, УВЕРЕНИЕ № ….2020 г., семестриално завършила КС БАКАЛАВЪР по специалност „Българска филология“.

Липсва свидетелство за съдимост и документ за предварителен мед. преглед, които не са задължителни в момента на подаване на документите!

Все още не отговаря на всички условия за заемане на длъжността.

 

Училището ще предложи на кандидата под № 2 да заеме длъжността.

За сключването на трудовия договор са необходими документите по Наредба № 4 „За документите, които са необходими за сключване на трудов договор“ , изд. от МТСГ - документ за самоличност, който се връща веднага; документ за придобито образование, специалност, квалификация, правоспособност, научно звание или научна степен, когато такива се изискват за длъжността или работата, за която лицето кандидатства; документ за стаж по специалността; документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа и след преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца; свидетелство за съдимост.

 

Необходим е и медицински документ съгласно Наредба № 4 от 2016 г. „За заболяванията и отклоненията, при които не може да се заема длъжност на педагогически специалист“ от МЗ.

График за поправителните изпити в септемврийска сесия 2020-2021 учебна година

Заповед за определяне графика за провеждане на сесията за поправителните изпити в септемврийска сесия 2020-2021 учебна година за учениците V – ХІ клас - ИЗТЕГЛИ

„Ало, Космос! Говори България“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученици от СУ „ Нешо Бончев“  с ръководител Г- жа Радка Семова участваха винициативата  „Ало, Космос! Говори България“ организирана от Атлантическия клуб в България, Посолство на САЩ в София и над 30 образователни организации в областта на STEM образованието. Този Форум на науката, който  се проведе на 26 юли 2021 г. в Sofia Tech Park.

За първи път българските деца говореха на живо с астронавтите на Международната космическа станция. Те зададоха своите въпроси на Тома Песке и Марк Ван де Хей, които са сред шестимата астронавти на станцията, която е в Космоса от пролетта.

Целта на проекта е да се разпали въображението на децата към Космоса, вдъхновявайки ги да пратят мечтите си отвъд земната орбита.

Събитието бе открито от посланикът на САЩ у нас Херо Мустафа, от образователният министър Николай Дянков и от Соломон Паси.

През целия ден учениците участваха в над 20 космически работилници и лаборатории – за строене на роботи за доставка на храна в МКС, ДНК в Космоса, такива по математика, изучаване с 3Д модели формата на Земята, за колонизиране на Марс и работилници с Майн Крафт.

Учениците гледаха презентации на теми за космическите отпадъци, за Космоса и правото, за тайните на космическата храна, за Космоса и биомедицината

 

Pages