Графици за провеждане на часове в ОРЕС

ЗАПОВЕД № 418/27.11.2020Г.

На основание чл. 259, ал. 1 от  ЗПУО, във връзка с чл.31, ал.1, т.1 и т.2от Наредба №15/ 22.07.2019г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, заповеди на Министъра на здравеопазването № РД-01-675/25.11.2020г. и № РД-01-677/25.11.2020г., заповед на Министъра на ОН № РД 09-3457/26.11.2020г. и моя заповед № 414/27.11.2020г.

ОПРЕДЕЛЯМ

І. Графици за провеждане на часове в ОРЕС, както следва:

1.График за провеждане на часовете  в електронна среда от разстояние за І и ІІ клас

сутрин

вечер

1

9:00- 9:20

18:00- 18:20

2

9:25- 9:45

18:25- 18:45

3

9:55- 10:15

18:50- 19:15

4

10:20- 10:40

19:20- 19:40

 

Разписаните часове са само за синхронно взаимодействие и се провеждат двукратно, при отчитане ангажираността на родителите и степента на самостоятелност на учениците

2.График за провеждане на часовете в електронна среда от разстояние за ІІІ и ІV клас

сутрин

І час 8:00- 8:40

ІI час 8:45- 9:25

ІII час 9:30- 10:10

ІV час 10:15- 10:55

V час 10:55- 11:35

VІ час 11:40- 12:20

3.График за провеждането на часовете в ОРЕС за прогимназиален и гимназиален етап:

І час: 8.00- 8.40

ІІ час: 8.50- 9.30

ІІІ час: 9.40-10.20

ІV час: 10:40 - 11.20

V час: 11.30- 12.10

VІ час: 12.20- 13.00

VІІ час: 13.10- 13:50

ІІ. Учениците, които ще провеждат обучението в електронна среда в училищната сграда, е необходимо да отговарят на долупосочените условия и да спазват следните правила:

1.Да бъдат осигурени с необходимите предпазни средства срещу разпространение на COVID 19– маска, шлем и пр.

2.Да не проявяват грипоподобни симптоми или симптоми на COVID 19, както и да не са болни от споменатите болести;

3.Да не са контактни с хора, установени носители на COVID 19.

За горните обстоятелства родителите подписват декларация.

4.Да се явяват в училище не по-късно от 7:55 за заемане на определените им места. Да носят учебниците си и учебните принадлежности, които учителите изискват от тях за работа;

5.Да изпълняват нарежданията на подкрепящите учители и опазват техниката, която се дава за ползване;

6.Ако желаят, учениците могат да ползват свои устройства.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на учителите и учениците за сведение и изпълнение чрез споделяне в служебните акаунти. Същата да бъде публикувана от Цв. Мулешкова в сайта на училището в раздел “Новини“! Класните ръководители да информират по подходящ начин родителите и учениците.

Контрол върху изпълнението ѝ ще осъществявам лично и чрез двамата ЗДУД – Геновева Дюлгярова и Снежина Машева.

ВЕСКА БАРОВА

 

Директор на СУ „Нешо Бончев“

Преустановяване на присъствени учебни занятия на територията на училището...

ЗАПОВЕД №414/27.11. 2020г. 

На основание чл. 259, ал. 1 от  ЗПУО, във връзка с чл.31, ал.1, т.1 и т.2от Наредба №15/ 22.07.2019г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, заповеди на Министъра на здравеопазването № РД-01-675/25.11.2020г. и № РД-01-677/25.11.2020г. и заповед на Министъра на ОН № РД 09-3457/26.11.2020г. - Изтегли

Бончевци в онлайн състезание по английски език

На 24 ноември 2020 в СУ „Нешо Бончев“ за първи път онлайн се проведе едночасово състезание по Творческо писане на есе на английски език, което се организира от Фондация КорПлюс. Състезанието се провежда за 11-та поредна година, а бончевци участват вече 9 години и винаги имат доказани победители. Тази надпревара продължава идеите на Spelling Bee. В състезанието са взели участие 20 ученици (27 бяха заявили) от 7-12. клас, които са били предизвикани да пишат по наистина странни, атрактивни и интригуващи ги теми, измъквайки ни от днешната ситуция по света. Участниците са имали право да изберат по една от общо 3. Те са дали воля на своите креативност и въображение, извън рамките на обичайното. Квесторите споделиха, че младото поколение искрено са релаксирали докато са изливали емоциите си върху белия екран. „Тинейджърите окрилиха своите мечти и измислиха неизмисленото, за да постигнат 40% креативност и поне 10% „Уау“-ефект.“ Плагиатство и просрочване на времето не са допускани!

 По време на състезанието бяха взети всички необходими мерки за защита по време на пандемия.

Онлайн или офлайн, образованието е най-мощното оръжие, което ще спаси света!

Късмет на новото поколение!

Няма налично описание.

Няма налично описание.

Няма налично описание.

Благодарим ви, ученици!

Публикувани са резултатите от международното състезание по английски език Kangaroo Global Linguistics –  национален кръг. И четиримата участници от нашето училище са се представили достойно. Те ще получат сертификати с броя точки, а Стефан Гърков от VII клас ще получи и грамота за отлично представяне.

При максимален бройт 120 точки за всички нива, резултатите на нашите ученици са:

 

Ниво А1 Senior – Стефан Гърков 115.50 т.

Ниво А2           - Дарина Метанова 92,50 т.

Ниво В1           - Доника Карайлева 109 т.

Ниво В2           - Мария Гурбешлиева 90 т.

 

Резултатите от състезанието могат да се видят на сайта на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България, чийто член сме.

Заповед за обучение от разстояние в електронна среда

 

ЗАПОВЕД №252/28.10. 2020г.

На основание чл. 259, ал. 1 от  ЗПУО, във връзка с чл.31, ал.1, т.1 и т.2от Наредба №15/ 22.07.2019г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти и заповед на Министъра на здравеопазването  № РД 01-626/27.10.2020г.

НАРЕЖДАМ

1.      Учениците от гимназиален етап (VІІІ – ХІІ) клас да преминат на обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) от 29.10.2020г. до 12.11.2020г., вкл.

2.      Всички ученици, с изключение на тежкоболните, са длъжни да участват в ОРЕС като присъстват в обучението, съгласно установеното от началото на годината седмично разписание на часовете.

3.      Учениците от гимназиалните етап, които нямат техническа осигуреност или имат др. основателни причини за неучастие в ОРЕС, могат да осъществяват обучението си в училище, като за целта:

3.1.            Информират в рамките на 29.10.2020г. класните си ръководители;

3.2.            Посещават редовно часовете и използват училищни устройства и интернет;

3.3.     Длъжни са единствено да си осигурят собствени слушалки за случаите, в които учителят не е на разположение в училище.

4.      Обучението се осъществява при спазване на следните условия:

4.1.      Обучението се осъществява чрез платформите G Suite и MOODLE. Могат да се използват само като допълнение ел. дневник и различни образователни приложения.

4.2.            Он-лайн срещите се задават чрез приложението Classroom и не се записват, за да не се натовари системата.

4.3.            Продължителност на часовете 40 мин., като синхронното взаимодействие е не повече от 30 мин.

4.4.        Задачите, зададени за работа в часа, се връщат на учителя, съгласно зададените от него условия, но не по-късно от 20:00ч. на същия ден;

4.5.    Часовете по ФВС се провеждат асинхронно или синхронно, а учениците чрез запис доказват извършването на съответните физически дейности, които включват физически упражнения с продължителност не по-малко от 20 мин.

4.6.         В електронния дневник се отчитат отсъствия, като закъсненията за включване в синхронното обучение за съответния час над 15 мин., се вписват като отсъствия. Същото важи и за непредадените в срок задачи за часа. Домашните работи се предават в срок, определен от съответния учител и може да не са в същия ден.

4.7.            При технически или сериозен здравословен проблем учениците своевременно в рамките на един астрономически час след началото на учебния час по телефона уведомяват съответния учител. За целта е необходимо и потвърждение от страна на родителите.

5.    Учителите, които провеждат ОРЕС, могат да го провеждат, както от вкъщи, така и от училище, съобразявайки се с училищната си заетост и нуждата от методическа помощ.

6.      Учителите, преподаващи в ГЕ, са задължени да проведат поне 50% от часовете си с всяка от паралелките синхронно.

 7.      Учителите, преподаващи в ГЕ, са длъжни да провеждат часовете си в точно определеното време по седмично разписание;

8.      Учителите, преподаващи в ГЕ, са длъжни да дават, както задачи за изпълнение в часа, които трябва да проверят в срок, така и да задават домашни работи във формат, съгласно изискванията на предмета.

9.   Всички учители, преподаващи в ГЕ, които до момента не са споделили виртуалните си класни стаи с членовете на ръководството, да представят в канцеларията до 14:00ч. на 29.10.2020г. писмени обяснения за неспазените срокове!

Настоящата заповед да се сведе до знанието на учителите, преподаващи в ГЕ, за сведение и изпълнение срещу подпис. На учениците да се прочете нареждане, а заповедта да се публикува от Цв. Мулешкова в сайта на училището в разд.“Новини“!

Контрол върху изпълнението ѝ ще осъществя лично.

ВЕСКА БАРОВА

Директор на СУ „Нешо Бончев“

Графици за среща с учители

Уважаеми ученици и родители, в случай, че имате нужда от среща и допълнителни консултации с учители, можете да се запознаете с графиците изготвени за вас:

График за консултиране на родители от учители - Изтегли

График за консултиране на ученици от учители - Изтегли

Критерии за получаване на стипендии през І-ви учебен срок на учебната 2020/2021г

 гр. Панагюрище; ул. "Цар Освободител" № 7

 тел. 0357/6-20-87, 6-37-82, 6-21-63; е-mail: su_n_bonchev@nbnet.org

  ЗАПОВЕД № 149/ 13.10.2020г.

             На основание чл. 9, ал. 1 от ПМС № № 328 от   21 декември   2017 година, във връзка с решение на ПС от 14. 10. 2020г. (Протокол №3) и мнение на Училищния ученически съвет

УТВЪРЖДАВАМ

 Следните

                 1)  Критерии за допускане до класиране,

                 2)  Размер на стипендиите

                 3)  Документи за кандидатстване за стипендии

                 4)  Допълнителни разпоредби към процедурата за получаване на стипендии, както следва:

        1.Критерии за допускане до класиране на ученици както следва:

а/ По Чл. 4. (1)  т.1.1  и т.1.2 

 Ø    Отличен успех- по т.1.1 (6.00) и по т.1.2. (от 5.70 до 5.99 вкл.);

Ø    Неизвинени отсъствия не повече от 5 за учебната 2019/2020 година;

 Ø    Да няма наложени наказания по чл.199, ал.1 от ЗПУО за учебната 2019/2020 година; 

   б/ По Чл. 4. (1)  т.2

 Ø    Доход на член от семейството, за предходни 6 месеца - от март 2020 г. до август 2020 г. вкл., който е под установената за страната минимална работна заплата

 /610 лв./ ;

 Ø    Успех не по-нисък от Мн.добър (4,50);

 Ø    Неизвинени отсъствия не повече от 5 за учебната 2019/2020 година;

 Ø    Да няма наложени наказания по чл.199, ал.1 от ЗПУО за учебната 2019/2020 година;

 Успехът за учебната 2019/2020 г. се подрежда в низходящ ред;

 Броят неизвинени отсъствия за учебната 2019/2020 учебна година се подрежда във възходящ ред;

 Класирането се извършва до изчерпване на средствата, предвидени по съответната точка;

         2.Размерът на месечните  стипендии  за първи учебен срок на 2020 - 2021г. да бъде:

      а/ По Чл. 4. (1)  т.1.1  - 30.00 лв

       б/ По Чл. 4. (1)  т.1.2  - 25.00 лв

       в/ По Чл. 4. (1)  т.2     - 21.00 лв

       г/ По Чл. 4. (1)  т.3     -  21.00 лв

       д/ По Чл. 4. (2)           -  21.00 лв

       е/ Чл.7 ал.2  са         - 15.00лв.(при получаване и на стипендия за отличен успех 6.00) или 12.50 лв. за  отличен от 5.70 до 5,99)

         3.Документи за кандидатстване по:

·а/ Чл. 4. (1) т.1 са: списък от класния ръководител за успех, неизвинени отсъствия и наложени наказания на учениците от съответния клас

 ·б/ Чл. 4. (1) т.2  са: декларация за доход; пълен комплект с необходимите документи, отговарящи на съответните изисквания за доход; списък от класния ръководител за успех, неизвинени отсъствия и наложени наказания

 ·в/ Чл. 4. (1) т.3 документ от ЛЛК или ТЕЛК веднъж годишно

 ·г/  Чл. 4. (1) т.4 смъртен акт на починал родител, ако такъв все още не е представен;

 Пълният пакет документи за кандидатстване за стипендии се представят в пълен комплект до 14:00ч. на 27.10.2020г. на класните/помощник-класните ръководители.

 Заявленията не се разглеждат, ако пакетът от документи не е пълен.

       5.Допълнителни изисквания: При допускане на над 5 неизвинени отсъствия през текущия срок, след доклад на класния ръководител до Директора на училището, стипендии по Чл. 4. (1)  т.1 и т.2 се спират до края на учебния срок.

Заповедта да се сведе до знанието на членовете на педагогическия персонал и главния счетоводител за сведение и изпълнение. Г-жа Цв. Мулешкова да информира учениците и техните родители чрез публикуване на заповедта на сайта на училището.

 ВЕСКА БАРОВА

 Директор на СУ „Нешо Бончев”

 

Pages