Международно състезание по английски език „KANGAROO GLOBAL LINGUISTICS 2020”

И тази година ученици от нашето училище участват в Международното състезание по английски език „KANGAROO GLOBAL LINGUISTICS 2020”.

Публикуваме резултатите от І кръг. Резултатите на всички участници от страната могат да се видят на сайта на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България.

Пожелаваме успех на участниците в Националния кръг - най-добре представилите се от всяко ниво.

# Name Level Result Stage 1
1 STEFAN GARKOV A1 Senior 92,5
2 ALEXANDRA MARINOVA A1 Senior 85
3 SLAVENA SREBREKOVA A1 Senior 85
4 NIKOLETA NAPLATANOVA A1 Senior 75
5 SONYA GOESHKOVA A1 Senior 57,5
6 DARINA METANOVA A2 87,5
7 NEDELINA NOVAKOVA A2 80
8 TODOR RAKOV A2 не се явил
9 DONIKA KARAYLEVA B1 87,5
10 DIMITAR DASKALOV B1 70
11 TANYA UZUNOVA B1 67,5
12 HRISTO KRASTEV B1 не се явил
13 MARIYA GURBESHLIEVA B2 80
14 SIMONA PARLEVA B2 72,5
15 PLAMEN KONOV B2 72,5
16 HRISIMIRA TSONEVSKA B2 72,5
17 ALEXANDRA MAZNEKOVA B2 70
18 TSVETELINA KAPITANSKA B2 67,5
19 IVANINA DOBREVA B2 60
20 VALENTINA BRANDIYSKA B2 42,5

Учители споделиха резултати от интердисциплинарни проекти с ученици

 

На 18 февруари учителите от Средно училище “Нешо Бончев” представиха резултатите от своите интердисциплинарни проекти с изследователски задачи. Проектите са планирани в края на миналата учебна година чрез поведено обучение на тема “Ключови стратегии за мотивиране на учениците”, ръководено от “Академия НИКЕ” ООД по проект “Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти”, финансиран от ОП “Наука и образование за интелигентен растеж”. Екипите от учители споделиха своето удовлетворение от съвместната работа, интереса на учениците, провокирани от проектните дейности, както и предизвикателствата, пред които са се изправили.

ОБЩИНСКО СЪСТЕЗАНИЕ „ЛЪВСКИ СКОК ” – 19.02.2020 г.

СУ „НЕШО БОНЧЕВ” – класиране

 

І-ІІ клас момичета скок от място:

2-ро място - Сияна Кръстева Мухарова-2а клас

3-то място - Никол Стефанова Стефанова-2а клас

 

І-ІІ  клас момчета скок от място:

3-то място - Александър Емануилов Раленеков-1а клас

 

ІІІ-ІV  клас момичета совалково бягане:

2-ро място - Магдалена Димитрова Домусчиева-4в клас

3-то място - Мариана Петрова Шопова-4а клас

 

ІІІ-ІV клас момичета скок от място:

2-ро място - Мариана Петрова Шопова-4а клас

3-то място - Магдалена Димитрова Домусчиева - 4в клас

 

ІІІ-ІV клас момчета совалково бягане:

3-то място - Иван Николаев Пашов-4в клас

 

ІІІ-ІV клас момчета скок от място:

2-ро място - Георги Иванов Чалъков-3б клас

 

V-VI клас скок от място:

2-ро място  - Александра Кукова

1-во място - Марин Раленеков

 

V-VI клас совалково бягане:

1-во място - Марин Раленеков

1-во място - Александра Кукова

2-ро място - Нелина Иванова

 

VII-VIII клас скок от място:

1-во място - Лорена Немигенчева

3-то място - Симеон Бобеков

 

VII-VIII клас совалково бягане:

1-во място - Силвана Байкова

2-ро място - Лорена Немигенчева

3-то място - Симеон Бобеков

 

Заповед за утвърждаване критерии за допускане до класиране за стипендии през ІІ срок на учебната 2019-2020г.

ЗАПОВЕД № 847/ 11.02.2020г. 

На основание чл. 9, ал. 1 от ПМС № № 328 от   21 декември   2017 година, във връзка с решение на ПС от 11. 02. 2020г. (Протокол №10) и мнение на Училищния училищен съвет

УТВЪРЖДАВАМ

Следните 

1)Разпределение на средствата за стипендии, 

2)Критерии за допускане до класиране, 

3)Размер на стипендиите 

4)Документи за кандидатстване за стипендии

5)Допълнителни разпоредби към процедурата за получаване на стипендии, както следва:

1.Разпределенията на средствата: 

За всичките стипендии сумата до края на календарната 2020год. не трябва да надвишава 25 801лв., общо.

Сумата за стипендиите през ІІ срок на учебната 2019-2020г. не трябва да надвишава 13 500лв.

2.Критерии за допускане до класиране на ученици както следва:

а/ По Чл. 4. (1)  т.1.1  и т.1.2  

 - Отличен успех- по т.1.1 (6.00) и по т.1.2. (от 5.70 до 5.99 вкл.);

 - Неизвинени отсъствия не повече от 5 за първия учебен срок на 2019/2020 година;

 - Да няма наложени наказания по чл.199, ал.1 от ЗПУО през първия учебен срок на 2019/2020 година;  

  б/ По Чл. 4. (1)  т.2

 - Доход на член от семейството, за предходни 6 месеца - от август 2019 г. до януари 2020 г. вкл., който е под установената за страната минимална работна заплата

/568.33 лв./ ;

 - Успех не по-нисък от Мн.добър (4,50);

 - Неизвинени отсъствия не повече от 5 за първия учебен срок на 2019/2020 година;

 - Да няма наложени наказания по чл.199, ал.1 от ЗПУО през първия учебен срок на 2019/2020 година;

Успехът от първия учебен срок на 2019/2020 г. се подрежда в низходящ ред;

Броят неизвинени отсъствия за първия учебен срок на 2019/2020 учебна година се подрежда във възходящ ред;

Класирането се извършва до изчерпване на средствата, предвидени по съответната точка

3.Размерът на месечните  стипендии  за първи учебен срок на 2019/2020г. да бъде:

      а/ По Чл. 4. (1)  т.1.1  - 30.00 лв

      б/ По Чл. 4. (1)  т.1.2  - 25.00 лв

      в/ По Чл. 4. (1)  т.2     - 21.00 лв

      г/ По Чл. 4. (1)  т.3     -  21.00 лв

      д/ По Чл. 4. (2)     -  21.00 лв

      е/ Чл.7 ал.2  са           - 15.00 или 12.50 лв.   

4.Документи за кандидатстване по:

а/ Чл. 4. (1)  т.1 са: списък от класния ръководител за успех, неизвинени отсъствия и наложени наказания на учениците от съответния клас

б/ Чл. 4. (1)  т.2  са: декларация за доход; пълен комплект с необходимите документи, отговарящи на съответните изисквания за доход; списък от класния ръководител за успех, неизвинени отсъствия и наложени наказания

в/ Чл. 4. (1)  т.3 документ от ЛЛК или ТЕЛК веднъж годишно

г/  Чл. 4. (2) смъртен акт на починал родител, ако такъв все още не е представен;

Пълният пакет документи за кандидатстване за стипендии се представят в пълен комплект до 14:00ч. на 25.10.2020г. на класните/помощник-класните ръководители. 

5.Допълнителни изисквания: При допускане на над 5 неизвинени отсъствия през текущия срок, след доклад на класния ръководител до Директора на училището, стипендии по Чл. 4. (1)  т.1 и т.2 се спират до края на учебния срок. 

Заповедта да се сведе до знанието на членовете на педагогическия персонал и главния счетоводител за сведение и изпълнение. Г-жа Машева да информира учениците и техните родители чрез публикуване на заповедта на сайта на училището. 

 

График за провеждане на зимна сесия за ученици в самостоятелна форма на обучение

Поради удължаване на грипната ваканция, зимната сесия се удължава до 21.02.2020 г.

Изпитите от 06.02.2020 г. се отлагат за 20.02.2020 г., а изпитите от 07.02.2020 г. - за 21.02.2020 г.

 

ОПРЕДЕЛЯМ

 

І. График за провеждане на зимна сесия за ученици в самостоятелна форма на обучение, както следва: 

 

Предмет

Клас

Дата

Час

БЕЛ

V, VІ и VІІ

11.02.2020г.

14:00ч.

Математика

V, VІ, VІІ

12.02.2020г.

14:00ч.

ИТ

V

13.02.2020г.

Писмен – 14:00ч.

Практически – 16:00ч.

АЕ

VІІ

13.02.2020г.

Писмен – 14:00ч.

Практически – 16:00ч.

История и цивилизации

V, VІ, VІІ

14.02.2020г.

14:00ч.

География и икономика

V, VІ, VІІ

17.02.2020г.

14:00ч.

Човекът и природата

V, VІ

18.02.2020г.

14:00ч.

Биология и ЗО

VІІ

18.02.2020г.

14:00ч.

Физика и астрономия

VІІ

12.02.2020г.

14:00ч.

Техн. и предприемачество

V, VІІ

06.02.2020г.

06.02.2020г.

Писмен – 14:00ч.

Практически– 16:00ч.

Музика

VІ, VІІ

07.02.2020г.

07.02.2020г.

Писмен – 14:00ч.

Практически – 16.00ч.

Изобразително изкуство

V, VІ, VІІ

10.02.2020г.

10.02.2020г.

Писмен-14:00ч.

Практически – 16:00ч.

ФВС

V, VІ, VІІ

11.02.2020г.

16:00ч.

ИУЧ БЕЛ 

VІ, VІІ

19.02.2020г.

14:00ч.

ИУЧ - ЧП

18. 02.2020г.

16:00ч.

ИУЧ БЗО 

VІІ

18. 02.2020г.

16.00ч.

Обявена е грипна ваканция

По предложение на РЗИ - Пазарджик е обявена грипна ваканция, считано от 28.01.2020 г. до 04.02.2020 г. включително, за всички училища на територията на област Пазарджик.

05.02.2020 г., сряда е междусрочна ваканция.

Учениците ще са на училище на 06.02.2020, четвъртък.

ЗАПОВЕД № 654/28.01.2020г.

На основание чл. 259, ал.1 от ЗПУО и чл. 178, ал. 1 от КТ, във връзка с 105, ал.1 от ЗПУО, Заповед № РД 09 – 170/27.01.2020г. на министъра на ОН  и чл. 42, т.6 от КТД за системата на ПУО

ОПРЕДЕЛЯМ

За неучебни и неприсъствени дните 28.01 – 3.02.2020 год.

Всички  членове на персонала  СУ „Нешо Бончев“ да останат в платен отпуск по чл. 155 от КТ, като за синдикалните членове те са по чл. 155, ал.5, съгласно договореностите в чл. 42, т.6 от КТД.

На 4.02.2019г. всички членове на персонала следва да се явят в училище за изпълнение на трудовите им задължения, както следва:

  1. Педагогическият персонал за провеждане на заседание на ПС и приключване на І-я учебен срок на учебната 2019/2020год.;
  2. Непедагогическият – за осъществяване поддръжката и охраната на учебните пространства.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на персонала като се изпрати на служебните имейли.

Контрол върху изпълнението на заповедта ще изпълнявам лично.

Приложения

  1. ....

ВЕСКА БАРОВА 

Директор на СУ „Нешо Бончев“

 

181 години от рождението на Нешо Бончев

Да почетем нашия патрон - Нешо Бончев!!!

      На 14 януари бончевци отбелязаха 181 годишнината от рождението на патрона на училището си - Нешо Бончев. Те се оправиха в шествие от училищния двор  към бюст-паметника в градския парк, където поднесоха венци и цветя, за да изкажат своята признателност и да се поклонят пред паметта на този виден български критик! По традиция цветя бяха поднесени и на бюст-паметника на съратника на Нешо Бончев проф. Марин Дринов. Честването уважиха представители на Общинска администрация-Панагюрище, Исторически музей-Панагюрище, Център за подкрепа за личностно развитие – Панагюрище, граждани. Биографията на Нешо Бончев накратко припомни Стела Дилова. Всички присъстващи заедно изпълниха химна на Нешо Бончев. Есе на тема „Нешо Бончев – нашият патрон” представи единадестокласничката Евгения Ангелова.

      7б клас се включиха достойно в мероприятията, като засадиха в двора на училището си коледно дръвче - символ на вечността, в чест на годишнината  от рождението на първия български литературен критик, просветител, философ, филолог, полиглот, фолклорист, журналист и педагог Нешо Бончев.