ПОКАНА за провеждане на І-ви етап от избор на Обществен съвет

ДО

         РОДИТЕЛИТЕ

НА УЧЕНИЦИ, ОБУЧАВАНИ

В СУ „НЕШО БОНЧЕВ“

 

ПОКАНА

за провеждане на І-ви етап от избор на Обществен съвет

 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОПОДА,

На основание чл. 11  от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата,

Ви уведомяваме,

че предстои избор на нов Обществен съвет към СУ „Нешо Бончев“.

Във връзка с това:

1.      В седмицата 11 – 15.11.2019г. по паралелки предстои провеждането на първия етап за избор на  Обществен съвет 2019 – 2022 год.

2.      Мястото, датата и часът на срещите по паралелки, ще бъдат уточнени от класните ръководители в ел. дневник или в бележниците за кореспонденция на Вашите деца.

3.      Право за участие в събранието на първи етап има само един родител на ученик от паралелката.

4.      Училищното събрание на избраните по паралелки родители (втори етап), ще се проведе след 23.11.2019г., за което избраните ще получат писмена покана.

Надяваме се, че ще изберете най-достойните сред родителите!

Кои могат да бъдат членове на Обществения съвет?

Съгласно чл. 5, ал.1 от Правилника „Не може да бъде член на обществения съвет лице, което е:

1. осъждано за умишлено престъпление от общ характер независимо от реабилитацията;

2. член на настоятелството на детската градина или на училището;

3. в трудово или облигационно правоотношение с детската градина или училището, изпълнител или в трудово правоотношение с изпълнител по договор, възложител по който е училището, детската градина, първостепенният разпоредител с бюджет или кметът на район в градовете с районно делене.“

Какви са функциите на Обществения съвет?

Съгласно чл. 16 от Правилника: „Общественият съвет в детската градина и училището:

1. одобрява стратегията за развитие на детската градина или училище и приема ежегодния отчет на директора за изпълнението ѝ;

2. участва в работата на педагогическия съвет при обсъждането на програмите за превенция на ранното напускане на училище и за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи, както и при обсъждане на избора на ученически униформи;

3. предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес въз основа на резултатите от самооценката на институцията, външното оценяване - за училищата, и инспектирането на детската градина или училището;

4. дава становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на капиталовите разходи, както и за отчета за изпълнението му - за институциите на делегиран бюджет и за частните детски градини и частните училища, които получават средства от държавния бюджет;

5. съгласува предложението на директора за разпределение на средствата от установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на училището или детската градина;

6. съгласува училищния учебен план;

7. участва с представител на родителите в комисиите за атестиране на директорите при условията и по реда на държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти;

8. съгласува избора от учителите на учебниците и учебните комплекти, които се предоставят за безвъзмездно ползване на учениците;

9. сигнализира компетентните органи, когато при осъществяване на дейността си констатира нарушения на нормативните актове;

10. дава становище по училищния план-прием;

11. участва с представители в създаването и приемането на етичния кодекс на училищната общност;

12. участва с представители в провеждането на конкурса за заемане на длъжността "директор" в държавните и общинските детски градини и училища;

13. участва с представители в заседанията на педагогическия съвет с право на съвещателен глас.

Общественият съвет дава становища и по други въпроси по искане на директора, на педагогическия съвет, на регионалното управление на образованието или на съответния министър - първостепенен разпоредител с бюджет.“

Разчитаме на отговорното отношение на всеки от родителите!

ВЕСКА БАРОВА

Директор на СУ „Нешо Бончев“

Представител на софтуерния гигант VM Ware се срещна с учениците от 11. и 12. клас на СУ ”Нешо Бончев” гр. Панагюрище във връзка с Националната образователна кампания „Моето първо работно място”

Кампанията за подпомагане на  кариерното развитие на учениците  и стимулирането им за  трудова и професионална реализация след завършване на  средно образование покани като лектор в СУ „Нешо Бончев” софтуерния инженер Димитър Навущанов, който е родом от Панагюрище. Той е представител на компанията VMWare – глобален лидер в сферата на софтуерни решения за виртуализация на бизнес инфраструктурата. В  рамките на два дни се проведоха срещи разговори с  XI и XII класове с цел да се улесни преходът от училище към пазара на труда.

Основните теми бяха насочени към първите стъпки, които учениците трябва да предприемат, за да започнат работа в IT сектора. Коментираха се възможностите за развитие и кариера в тази област, кои са новите и перспективните професии. Акцентите на неговите коментари и съвети бяха:

-          Всеки ли може да стане програмист?
-          Професии за начинаещи
-          Повече от програмист
-          Непрестанно учене
-          Когато си търсите работа…

 

Разговорите  завършваха с обещание за нови срещи и с пожеланието младежите първо да идентифицират кариерната си цел, да си изготвят стратегия, която да не е от сорта на „искам да взимам много пари”.  И не трябва да се забравя, че кариерното развитие е процес, продължаващ през целия живот.

За всички осмокласници на СУ „ Нешо Бончев“!

Бъдете мобилни и креативни и спечелете своята награда!

Поставете успешно начало на новата учебна година!

Вземете участие в едно интересно състезание!

Ежегодно провежданата кампания на Европейската комисия „Европейска седмица на мобилността" тази година е на тема„Безопасно ходене и колоездене", а мотото  е „Върви с нас"! Основната цел е да бъде отправено послание за по-добър живот в градската среда чрез придвижване с ходене пеша и колоездене.

Включете се в кампанията на ЕК като участвате в състезание за най-много изминати километри и крачки пеша от 16-20 септември.  Отразете по най- креативен начин (мобилно приложение, смарт часовник и др.), доказващ кое е лицето и колко крачки/ километри са изминати! Нужната информация - три имена, възраст, клас, информация за мобилността, снимка  - всичко това помествайте до 21:09ч на 21.09.2019 наerasmus@nbnet.org  

  • Файловете наименовайте с Вашето име и клас!

Компетентно жури ще оценява материалите, а за най-активните и атрактивни участници, които представят истински доказателства, ще има награди, осигурени от РИОСВ!

 

Не чакайте! Побързайте ! Включете се и спечелете!

 

Повече на https://www.facebook.com/MobilityWeekBG/videos/1441330362759739/ 

 

https://bit.ly/2loXQLs

Съобщение

След училищния етап на класиране в паралелките с прием в VІІІ клас не са подадени документи от нови ученици. Желанията за преместване в друга паралелка са удовлетворени.

"Учител на група за ЦОУД в начален етап - І - ІV клас"

ПРОТОКОЛ 

от работата на 

Комисия за избор на длъжност 

                      "Учител на група за ЦОУД в начален етап - І - ІV клас"

 

Всички, които ще сключват договор трябва да представят:

  1. Свидетелство за съдимост
  2. Документ за медицински преглед - за тези, които са прекъснали работа за повече от 3 месеца
  3. Документ за удостоверяване на обстоятелствата по чл. 2 на наредба 4 от 2016 год. за заболяванията и отклоненията, при които не може да се заема длъжност на педагогически специалист - за тези, които за първи път заемат длъжност на педагогически специалист или са заемали друга длъжност.

Pages