О Б Я В Л Е Н И Е

УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ,

 

На Вашето внимание представяме спечелването на проект „ТИМ+ ПРО“ (Технологии и Иновативни методи + Професионално ориентирани цели) с регистрационен № 2018-1-BG01-KA101-078339 по програма Еразъм+, КД1, сектор "Училищно образование", който цели да се квалифицира педагогическият персонал и надгради положителното въздействие върху индиректната целева група– учениците, обучаващи се в училището;да се създадат професионално-интегрирани уроци чрез екипна работа, за да се развиват дигитални, чуждоезикови и комуникативни компетентности. Планувани са 9 мобилности, които ще бъдат включени в 4 ключови дейности през 2021:

1.      „Управление на класната стая - решения за учители: нови методики, ефективна мотивация, сътрудничество и стратегии за развитие“, Европас Учителска академия, Флоренция (3 учители от различни образователни етапи и директор)

2.      „Методология 3R – oсвежени, обновени, енергизирани“, ETI (Executive Training Institute) (1-2 учители, преподаващи в различни образователни степени)

3.      „Управление на разнородна класна стая“, Учителска академия Европас (1 гимназиален учител)

4.      Структурирани образователни визити/ институти & Обучителен семинар в Рейкявик, Исландия“, English Matters. (2 учители и директор)


Какво се крие зад ТИМ+ПРО?
Екипна работа и ПРОфесионализъм? (TEAM+PRO = Technologies Embrace Attractive Methods & Proficiency Relevant Objectives). Проектът е финансиран в размер 27 405 евро.

 

От днес 30 септември 2020г. започва Процедура за селектиране на участниците и подаване на пакети с документи. За целта желаещите кандидати могат да подават своите документи, както следва:

    1. Заявление

    2. Мотивационно писмо

    3. СВ – европейски формат

    4. Приложени дипломи и международни сертификати

Приоритети: учители-членове на ПУО в Иновативно училище; учители–творци в уеб платформи; дигитални и езикови умения.

Срок: 15 октомври 2020г.

Място за подаване: Канцеларията  АТС - да се сложи входящ номер 

 

Документите ще бъдат разгледани от Комисия (2 учители и 1 родител), която е назначена със Заповед. Участниците в Комисията подписват Декларация, че няма да участват като кандидати в проекта. В срок до 20 октомври 2020г. Комисията ще излезе с Протокол-решение за одобрените мобилности.

 

*Резюме на проекта, ЕПР (нужди - планувани дейности – интегриране на придобитите ЗУК, въздействие и резултати) са качени на сайта на СУ „Нешо Бончев“ в секция „Проекти“.

Учител по чужд език в начален етап на основното образование

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „НЕШО БОНЧЕВ”

гр. Панагюрище; ул. "Цар Освободител" № 7

тел. 0357/6-20-87, 0357/6-37-82, 0357/6-21-63; е-mail: su_n_bonchev@nbnet.org

 

Днес, 21.09.2020год., в 16:00 ч. Комисия в състав:

Веска Барова - директор на СУ „Нешо Бончев“, Снежина Машева ЗДУД прогимназиален етап в СУ „Нешо Бончев“ и Геновева Дюлгярова ЗДУД начален етап в СУ „Нешо Бончев“    разгледа подадените документи за длъжността „Учител по чужд език в начален етап на основното образование“.

 

Подадени заявления за длъжността „Учител по чужд език в начален етап на основното образование“.

 

№ по ред

Входящ номер

Телефонен номер

Трите имена

Образование

Забележка

  

     1.

  

1517/18.09.2020г.

 

    0……9

К. Р. Чоролеева

Заявление за постъпване на работа, автобиография, академична справка – ОКС бакалавър НУП и ЧЕ, квалификация – педагог, начален учител по ЧЕ, Certificate – Cambridge – 22.06.2016 г., копие на трудова книжка, копие на свидетелство за съдимост – 28.08.2020 г., копие на карта за предварителен медицински преглед.

 

  

2.

 

1519/21.09.2020г.

 

   0…….7

 

Г. Д. Рупов

Заявление по образец, автобиография, копие на диплома за завършено висше образование ОКС бакалавър - специалност „Начална училищна педагогика с английски език“, копие на удостоверение издадено от Тракийски университет, с тема: „Основни х-ки и методика на работа с учебно съдържание от областта математическа компетентност – моделиране в 1.-4. клас“, копие на удостоверение издадено от НЦПКПС на тема: „Диагностична дейност на учителя“, удостоверение за проведена студентска практика в реална работна среда, по Проект BG05PO001 – 3.3.07-0002 „Студентски практики“, копие на СЕРТИФИКАТ за участие в проект „Аз искам да знам и мога“, копие на трудова книжка, насочващо писмо от

ДБТ - Панагюрище

Липсва свидетелство за съдимост и документ за предварителен мед. преглед, които не са задължителни в момента на подаване на документите!

По препоръка на директора, с оглед нуждите на училището от учител със специалност, изучавана от К. Чолролеева в момента на кандидатстване за длъжността „Учител по ЧЕ в начален етап на основното образование“, се взе решение за назначаване на свободното място на кандидата Кр. Чоролеева.

Същата, при възможност, трябва да се яви на работа още на 23.09.2020г.

 

Директор: Веска Барова

График за провеждане на септемврийска изпитна сесия в самостоятелна формана обучение

 

І. График за провеждане на септемврийска сесия за ученици в самостоятелна форма на обучение, както следва:

 

Предмет

Клас

Дата

Час

БЕЛ

ІХ

23.09.2020г.

14:00

АЕ

23.09.2020г.

Писмен – 14:00ч.

Практически – 16:00ч.

Математика

VІ, ІХ

24.09.2020г.

14:00ч.

ИТ

28.09.2020г.

Писмен – 14:00ч.

Практически – 16:00ч.

История и цивилизации

ІХ

25-.09.2020г.

14:00ч.

Физика и астрономия

ІХ

28.09.2020г.

14:00

Техн. и предприемачество

16.09.2020г.

Писмен – 14:00ч.

Практически- 16:00ч.

Музика

21.09.2020г.

Писмен – 14:00ч.

Практически – 16:00ч.

Изобразително изкуство

17.09.2020

Писмен – 14:00ч.

Практически – 16:00ч.

ФВС

18. 09.2020г.

14:00ч.

ИУЧ БЕЛ

VІІІ

18. 09.2020г.

14:00ч.

ИУЧ БЕЛ

ІХ

21.09.2020г.

14:00ч.

ИУЧ БЕЛ

Х

23.09.2020г.

14.00ч.

ИУЧ Ист. и цивилизации

Х

25.09.2020г.

14.00ч.

ИУЧ ИТ

VІІІ

17.09.2020

Писмен 14:00ч.

Практически – 16:00

ИУЧ математика

29.09.2020г.

14:00ч.

ИУЧ ЧП

30.09.2020г.

14:00ч.

 

 

 

 

 

Протокол от решение на Комисия за приемане на учител по музика

Може да видите резултатите във файла -> ИЗТЕГЛИ

Комисията реши да предложи на Донна Георгиева Трошанова да подпише трудов договор с училището. Същата следва да се яви (или да потвърди по друг начин) до 02.09.2020 г. желаниета си да подпише договор със СУ "Н. Бончев".

Протокол от решение на Комисия за приемане на учител в начален етап на основно образование

Може да видите резултатите във файла -> ИЗТЕГЛИ

Комисията реши да предложи на Донка Георгиева Мичева да подпише трудов договор с училището. Същата следва да се яви (или да потвърди по друг начин) до 02.09.2020 г. желаниета си да подпише договор със СУ "Н. Бончев".

График за провеждане

 на сесията за поправителните и приравнителните изпити през м. август - септември за учениците V – ІХ клас, както следва: 

Предмет

Клас

Дата

Час

БЕЛ

V, VІ, VІ

10.09.2020г.

8:00ч.

Английски език – инт. изучаване

VІІІ

27.08.2020г.

8:00 – писмен

14:00 - устен

Англ. език

V, VІ, ІХ

02.09.2020г.

8:00 – писмен

14:00 - устен

Математика

V, VІ, ІХ

8.09.2020г.

8:00

ИТ

V, VІ

3.09.2020г.

8:00 – писмен

14:00 - устен

Информатика

VІІІ

1.09.2020г.

8:00 - писмен

12:00 - практически

История и цивилизации

V

9.09.2020г.

8:00

География и икономика

V, VІ

10.09.2020г.

14:00

Човекът и природата

V

4.09.2020г.

8:00

Биология и ЗО

VІІ и ІХ

4.09.2020г.

8:00

Химия и ООС

VІІ и ІХ

9.09.2020г.

14:00

Изобр. изкуство

V и VІ

31.08.2020г.

8:00 - писмен

14:00 - практически

Техн. и предприемачество

V и VІ

11.09.2020г.

8:00 - писмен

14:00 - практически

Музика

V

12.09.2020г.

13.09.2020г.

14:00 – писмен

14:00 - практически

ФВС

V

31.08.2020г.

10:00

ИУЧ/РП/ - БЕЛ

V

12.09.2020г.

8:00

ИУЧ/РП/ - математика

V, ІХ

8.09.2020г.

14:00ч.

ИУЧ/РП/  Информационни технологии

V и ІХ

1.09.2020г.

10:30 – писмен

14:00 - практически

ИУЧ/РП/ Човекът и природата

V

4.09.2020г.

14:00

ИУЧ/РП/ Биология и ЗО

ІХ

4.09.2020г.

8:00ч.

Място на провеждане на изпитите: Кабинет № 7, ІІ етаж.

Учебници за 2020/2021 учебна година

Учебници за 2020/2021 учебна година

Клас

Учебен предмет

Издателство

Автори

І-ви клас

     
 

БЕЛ

"Просвета плюс"

П.Димитрова,М.Бончева,Н.Петрова

 

Математика

"Просвета плюс"

В.Ангелов, Р. Топалска

 

Околен свят

"Просвета плюс"

Е. Василева, С. Цветанска

 

Музика

"Просвета плюс"

Г. Калоферова, В. Сотирова, Р. Драганова

 

Технологии и предприемачество

"Просвета плюс"

Л. Витанов, М. Райкова

 

Изобразително изкуство

"Просвета плюс"

П. Цанев, Р. Карапантева, Г. Страшилова

ІІ-ри клас

     
 

БЕЛ

"Просвета плюс"

П.Димитрова,М.Бончева,Н.Петрова

 

Английски език

"Просвета 1945"

Емилия Колева, Елка Ставрева

 

Математика

"Просвета плюс"

В. Ангелова, Ст. Дойчинова

 

Околен свят

"Просвета плюс"

Е. Василева, С. Цветанска

 

Музика

"Просвета плюс"

Г. Калоферова, В. Сотирова, Р. Драганова

 

Технологии и предприемачество

"Просвета плюс"

 
 

Изобразително изкуство

"Просвета плюс"

П. Цанев, Р. Карапантева, Г. Страшилова

ІІІ-ти клас

     
 

БЕЛ

"Просвета плюс"

П.Димитрова,М.Бончева,Н.Димитрова

 

Английски език

"Просвета" 1945

Емилия Колева, Елка Ставрева

 

Математика

"Булвест2000"

М.Богданова,М.Темникова,В.Иванова

 

Компютърно моделиране

"Изкуства"ЕООД

Р.Папанчева и колектив

 

Човекът и обществото

"Просвета плюс"

Ек.Михайлова,С.Цветанска,М.Султанова,М.Радилова

 

Човекът и природата

"Просвета плюс"

М.Кабасанова,Ели Пещерска

 

Музика

"Просвета плюс"

Г-Калоферова,В.Сотирова,Р.Драганова

 

Технологии и предприемачество

"Просвета плюс"

Л.Витанов,Ел.Васева

 

Изобразително изкуство

"Просвета плюс"

П.Цанев и колектив

ІV-ти клас

     
 

БЕЛ

ПРОСВЕТА ПЛЮС, София

Пенка Димитрова

 

Английски език

ПРОСВЕТА 1945, София

Елка Ставрева, Емилия Колева

 

Математика

ПРОСВЕТА ПЛЮС, София

Владимира Ангелова

 

Човекът и обществото

ПРОСВЕТА ПЛЮС, София

Силвия Цветанска, Екатерина Михайлова, Марияна Султанова

 

Човекът и природата

ПРОСВЕТА ПЛЮС, София

Мария Кабасанова, Ели Пещерска, Мария Върбанова

 

Музика

ПРОСВЕТА ПЛЮС, София

Галунка Калоферова, Вяра Сотирова, Росица Драганова

 

Технологии и предприемачество

ПРОСВЕТА ПЛЮС, София

Любен Витанов, Елисавета Васева

 

Изобразително изкуство

ПРОСВЕТА ПЛЮС, София

Петер Цанев, Ралица Карапантева, Галя Страшилова

 

Компютърно моделиране

ИЗКУСТВА

Румяна Папанчева, Тодорка Глушкова

V-ти клас

     
 

БЕЛ

"Анубис"

Бъл.ез. -М. Георгиева, В. Жобов Л-ра - К. Протохристова, С. Черпокова

 

Английски език

КЛЕТ България

Your space for Bulgaria 5th grade Martyn Hobba, Julia Starr Keddle with Desislava Zareva, Nikolina Tsvetkova

 

Математика

"Анубис"

Теодоси Витанов, Чавдар Лозанов

 

Информационни технологии

Булвест 2000

Галина Момчева, Елена Ковачева, Ангел Ангелов - Ачо

 

История и цивилизация

"Булвест" 2000

Васко Арнаудов, Цветан Цветански и колектив

 

География и икономика

"Просвета" 1945

С.Дерменджиева, П.Събева, П.Стоянов, Н.Попов, Н.Николова

 

Човекът и природата

Просвета АзБуки

Мария Кабасанова, Христо Попов, Виктор Иванов, Йорданка Димова, Елена Гергова, Гергана Комитска

 

Музика

"Просвета" 1945

Вяра Сотирова, Росица Драганова, Галунка Калоферова, Здравка Матеева

 

Технологии и предприемачество

"Бит и Техника"

Тодорка Николова, Силвия Гърневска,Светла Ананиева, Валентин Анание

 

Изобразително изкуство

"Анубис"

Огнян Занков, Бисер Дамянов, Бойка Доневска, Олга Христова

VІти клас

     
 

БЕЛ

"Анубис"

БЕ - М. Георгиева, В. Жобов, Д. Димитрова, В. Габровска; литература - К. Протохристова, С. Черпокова, Н. Даскалов, Е. Петкова

 

Английски език

КЛЕТ България

Your space for Bulgaria 6th grade Martyn Hobba, Julia Starr Keddle with Desislava Zareva, Nikolina Tsvetkova

 

Математика

"Архимед"

Здравка Паскалева, Мая Алашка, Райна Алашка

 

Информационни технологии

Булвест 2000

Галина Момчева, Елена Ковачева, Ангел Ангелов - Ачо

 

История и цивилизация

Булвест 2000

Васко Арнаудов, Цветан Цветански и колектив

 

География и икономика

"Просвета" 1945

С.Дерменджиева, П.Събева, П.Стоянов, Н.Попов, Н.Николова

 

Човекът и природата

Просвета -София

Мая Гайдарова, Стефан Манев, Ценка Часовникарова, Георги Иванов Георгиев, Блажка Ушагелова, Ренета Петкова

 

Музика

"Просвета"-София

Вяра Сотирова, Росица Драганова, Галунка Калоферова, Здравка Матеева

 

Технологии и предприемачество

"Бит и Техника"

Тодорка Николова, Силвия Гърневска,Светла Ананиева, Валентин Анание

 

Изобразително изкуство

"Анубис"

Огнян Занков, Бисер Дамянов, Бойка Доневска, Олга Христова

VІІ-ми клас

     
 

БЕЛ

"Анубис"

БЕ - М. Георгиева, В. Жобов; Литер. - К. Протохристова, С. Черпокова

 

Английски език

КЛЕТ България

Your space for Bulgaria 7th grade Martyn Hobba, Julia Starr Keddle with Desislava Zareva, Nikolina Tsvetkova

 

Математика

"Архимед"

Здравка Паскалева, Мая Алашка, Райна Алашка

 

Информационни технологии

Булвест 2000

Ангел Ангелов - Ачо, Елена Ковачева, Красимир Харизанов

 

История и цивилизация

"Булвест" 2000

Георги Якимов, Искра Баева и колектив

 

География и икономика

"Проссвета 1945"

С.Дерменджиева, П.Събева, П.Стоянов, Н.Попов, Н.Николова

 

Биология и здравно образование

"Просвета" 1945

Мария Кабасанова, Васил Големански, Гергана Комитска, Ренета Петкова

 

Химия и ООС

"Педагог 6"

Митка Павлова и колектив

 

Музика

"Просвета" 1945

Вяра Сотирова, Росица Драганова, Галунка Калоферова, Здравка Матеева

 

Технологии и предприемачество

"Бит и Техника"

Тодорка Николова, Силвия Гърневска,Светла Ананиева, Валентин Анание

 

Изобразително изкуство

"Анубис"

Огнян Занков, Бисер Дамянов, Бойка Доневска, Олга Христова

 

Физика и астрономия

"Булвест 2000"

Максим Максимов, Галя Русева

VІІІ-ми клас

     
 

БЕЛ

"Анубис"

БЕ - М. Георгиева, В. Жобов, Д. Димитрова, В. Инева; литература - К. Протохристова, С. Черпокова, М. Шнитер, Е. Петкова

 

Английски език

Klett, Think for Bulgaria

 
 

Математика

"Архимед"

Здравка Паскалева, Мая Алашка, Райна Алашка

 

Информатика

Булвест 2000 и Анубис

Галина Момчева, Тодорка Глушкова, Росица Маринова

 

Информационни технологии

Булвест 2000

Галина Момчева, Елена Ковачева, Ангел Ангелов - Ачо

 

Музика

"Просвета" 1945

Лозанка Пейчева, Стефанка Георгиева, Венцислав Димов, Милен Димитров

 

Изобразително изкуство

"Педагог 6"

Мариета Савчева, Елена Панайотова, Благомир Папазов

 

Философия

"Анубис"

л.Андреева, Р.Найденова, И.Колев, Р.Пожарлиев, Хр.Стоев

ІХ-ти клас

     
 

БЕЛ

"Анубис"

М. Георгиева, В. Жобов, Д. Димитрова, Р. Петрова; Литература - Клео Протохристова, Светла Черпокова

 

Английски език

Express Publishing

Legacy Part One, Jenny Dooley

 

Немски език

Klett Magnet Smart

Giorgio Motta

 

Руски език

Клет България ООД

Татяна Алексиева, Олга Лазова, Виолета Миланова

 

Математика

"Архимед"

Георги Паскалев, Мая Алашка, Райна Алашка

 

Информационни технологии

Булвест 2000

Галина Момчева, Елена Ковачева, Ангел Ангелов - Ачо

 

История и цивилизация

"Анубис"

Х.Матанов, Б.Стоянов, Д.Вачков, Е.Карабоева, К. Табакова,Х. Мирчева,Й. Митев, И. Илиев, Г. Рангелова

 

География и икономика

"Просвета" 1945

С.Дерменджиева, П.Събева, П.Стоянов, Н.Попов, Н.Николова

 

Музика

"Просвета" 1945

Венцислав Димов, Стефанка Георгиева, Лозанка Пейчева, , Милен Димитров

 

Изобразително изкуство

"Педагог 6"

Мариета Савчева, Елена Панайотова, Благомир Папазов

 

Философия

"Просвета -1945"

Е.Ва,джийска,  Д.Панева,  Я.Захариев

 

Биология и здравно образование. Учебниците са 2: БЗО VІІІ и БЗО ІХ клас

За първи срок: БЗО VІІІ "Просвета - 1945" За втори срок: БЗО ІХ клас "Педагог 6"

VІІІ - Румен Бостанджиев и колектив ІХ клас - Наташа Цанова и колектив

 

Физика и астрономия

Булвест 2000

Максим Максимов

 

Химия и опазване на околната среда

1. VIII клас - издателство "Педагог 6" 2. IX клас - издателство "Педагог 6"

VII клас - Митка Павлова, Милена Кирова и колектив IX клас - Митка Павлова, Милена Кирова и колектив

 

Философия

"Просвета -1945"

Е.Варджийска, Д.Панева, Я.Захариев

Х-ти клас

     
 

БЕЛ

Клет България ООД

Литература - Клео Протохристова, Светла Черпокова. БЕ - Владимир Жобов, Маргарита Георгиева

 

Английски език

Express Publishing

Legacy, Part One, Jenny Dooley

 

Немски език

Klett Magnet Smart

Giorgio Motta

 

Руски език

Клет България ООД

Татяна Алексиева, Олга Лазова, Виолета Миланова

 

Математика

"Архимед"

Пламен Паскалев, Мая Алашка, Райна Алашка

 

Информационни технологии

Булвест 2000

Галина Момчева, Елена Ковачева, Ангел Ангелов - Ачо

 

История и цивилизация

Клет България ООД

Христо Матанов, Илия Илиев, Красимира Табакова

 

География и икономика

"Булвест 2000"

Р.Пенин, Т.Трайков, Д.желев, В.Стоянова

 

Философия

"Педагог 6"

Галя Герчева-Несторова, Райна Димитрова, Румяна Тултукова, Бойчо Бойчев

 

Биология и здравно образование

"Педагог 6"

Наташа Цанова и колектив

 

Физина и астрономия

„Булвест 2000“

Максим Максимов, Ивелина Димитрова

 

Химия и опазване на околната среда

"Педагог 6"

Митка Павлова и колектив

 

Музика

"Просвета" 1945

Лозанка Пейчева, Венцислав Димов, Милен Димитров, Даниела Костинкова

 

Изобразително изкуство

"Педагог 6"

Мариета Савчева, Елена Панайотова, Благомир Папазов

ХІ клас

Очаквайте на по-късен етап

   
 

БЕЛ ООП

 "Анубис"  БЕ-Маргарита Георгиева, Димка Димитрова, Владимир Жобов ; литература-Б. Минков, Е. Димитрова, И. Велчев
 

БЕЛ ПП

 "Просвета"  І модул- Езикът и обществото-Красимира Алексoва, Йовка Тишева, Руска Станчева, Борислав Борисов; ІІІ модул-Диалогични прочити-Албена Хранова, Петър Алексиев, Пламен Дойнов, Гергина Кръстева, Димитър Кръстев, Биляна Курташева, Любов Шишкова, Росица Игнатова-Василева, Марин Бодаков)
 

Английски език  ПП

Експрес Пъблишинг ООП - 11 клас Legacy B2.1, Джени Дули
 

Английски език ПП

 Express Publishing Профилирана подготовка АЕ, 11 клас Legacy B2 Part 1, Jenny Dooley
 

Немски език ООП

 Direkt zwei номер3  Klett-Giorgio Motta
 

Руски език ООП

 Клет България ООД  Татяна Алексиева, Олга Лазова, Виолета Миланова
 

Руски език ПП

 ИК"Колибри" Русская мозаика - Гочева 
Практическа руска граматика - Гочева
 

Математика ООП

Изд. "Архимед"  Райна Алашка, Мая Алашка, Пламен Паскалев
 

Математика ПП

„Веди“ Математика 11. клас профилирана подготовка, автори: Донка Гълъбова и Мая Сидерова
 

Информатика ПП

   
 

История и цивилизация ПП

 Издателство: "Просвета" Учебник за профилирана подготовка по История и цивилизации, модули 1-3
Автори: Борислав Гаврилов, Теодор Леков, Александър Николов, Тома Томов,Мария Бенова, Мария Босева
 

Гражданско образование ООП

 "Просвета"  Хр. Тодоров, Мая Грекова, Петя кабакчиева, Луиза Славкова, Кирил Славков
 

Биология и здравно образование ПП

"Педагог 6"  Наташа Цанова и Снежана Томова
 

Химия и опазване на околната среда ПП

 "Педагог 6" 1. модул 1  - Теоретични основи на химията - Невяна Върбанова и кол.
2. модул 2 - Химия на неорганичните вещества - Невяна Върбанова и кол.
       

ХІІ-ти клас

     
 

БЕЛ

"Просвета"

БЕ -Татяна Ангелова, П. Костадинова Л-ра - Инна Пелева, А. Хранова

 

Английски език

CUP

Complete Advanced, Second Edition, Guy Brook-Hart

 

Немски език

Klett Direkt zwei

Giorgio Motta,Beata Cwikowska

 

Руски език

Клет България ООД

Авторски колектив

 

Математика

"Архимед-ПП" за 12а клас; "Архимед-ЗП" за 12б клас

Георги Паскалев, Здравка Паскалева

 

Информационни технологии

„Мултимедия” и „Уеб дизайн” за профилирана подготовка за 11 и 12. клас и учебен диск

издателство "Изкуства" ЕООД"

 

История и цивилизация

"Анубис" за ХІ кл.

В. Мутафчиева, К. Косев, С. Грънчаров, Х. Матанов, И.Илиев, А. Василев

 

География и икономика

"Педагог 6"

М.Мандева, С.Велев, Ц.Заркова

 

Свят и личност

Просвета 1945

Мая грекова, Лиляна Деянова и колектив

 

Биология и здравно образование

"Гея Либрис-ПП" за 12а клас

В.Овчаров, С. Евтимова и кол.

 

Физина и астрономия

"Булвест 2000" за 10 клас

Максим Максимов, Георгиос Хистакудис

Миглена Спасова от СУ „Нешо Бончев” е втора на национален кръг на олимпиада по български език и литература

 

На 6.07.20 г. на интернет страницата на Министерство на образованието и науката бяха публикувани резултатите на учениците от националния кръг на олимпиадата по български език и литература. Ученичката от ХІБ клас в СУ „Нешо Бончев” Миглена Спасова се нарежда на второ място в страната с оценка отличен 5.54 след Нели Димитрова от ЕГ „Акад. Л. Стоянов” – Благоевград, чиято работа е оценена с отличен 5.75. Двете единадесетокласнички са единствените с отличен успех на олимпиадата. Останалите двадесет ученици от цялата страна, явили се на националния кръг, са с оценки от мн. добър 5.43 до добър 4.18. Само Миглена и още една ученичка са представители на средни училища, останалите са възпитаници на езикови и природо-математически гимназии от областни градове в страната.

На 28.06.20 г. в ЕГ „Б. Брехт” – гр. Пазарджик Миглена писа интерпретативно съчинение на тема „Женските образи в произведението „Пристанала” от Христо Ботев”. Творбата се изучава в училище като част от програмата за профилирана подготовка. Останалите две произведения, които са били представени чрез теми по избор на националния кръг, са „Бай Ганьо” на Алеко Константинов и „Cis moll” на Пенчо Славейков. Миглена сподели, че се е опряла на усвоените умения от часовете по БЕЛ в училище – конструиране на ЛИС, аргументиране, интерпретиране на различни смислови нива на художествен текст по конкретен проблем, откриване на композиционни особености и художествени средства; на своята креативност и въображение при създаването на писмения текст. С постигнатия успех на последния кръг на олимпиадата панагюрската ученичка защити отличната си оценка от областния кръг.

За Миглена литературата е част от живота, без която е трудно да се живее. Всичко, което прочетеш, може да бъде важно в определен момент, споделя тя. Мечтата на Миглена Спасова, която в момента е ученичка в ХІБ клас с Хуманитарен профил в СУ „Нешо Бончев”, е да бъде приета след завършване на гимназиалното си образование в специалност Руска филология, в Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Нейният учител по БЕЛ и класен ръководител Пенка Пенева искрено се надява Миглена да продължи напред в сферата на филологическите науки.

Информация СУ „Нешо Бончев”

 

Pages