Бюлетин на директора

Резултатите от НВО и ДЗИ през последните 3 учебни години

НВО ІV

 

Предмет

2019/2020

       
 

НЕ СА ПРОВЕЖДАНИ

% от максималния брой точки

% от максималния брой точки

   
 

БЕЛ

   

79,24

74,75

   
 

Математика

   

65,43

55,2

   
 

НВО VІІ

           
 

2019/2020

2020/2021

 2021/2022    
 

Брой явили се ученици

среден успех от дневника

Брой явили се ученици

% от максималния брой точки

% от максималния брой точки

   
 

74

4,53

78

57,41

60,77

   
 

73

4,64

77

30,68

36,28

   
     

6

97,78

90,96

   
 

НВО Х

           
 

Предмет

2020/2021

2021/2022

     
 

Брой явили се ученици

Брой явили се ученици

% от максималния брой точки

     
 

БЕЛ

49

67

51,64

     
 

Математика

48

66

39,05

     
 

Английски език

3

11

83,55

     
 

ИТИДК

1

0

       
               
               

ДЗИ

 

2019/2020

2020/2021

2021/2022

 

Предмет

Брой явили се ученици

% от максималния брой точки

Брой явили се ученици

% от максималния брой точки

Брой явили се ученици

% от максималния брой точки

 

БЕЛ

40

67,79

45

71,2

65

64,99

 

Математика

   

1

37,00

1

35,00

 

История и цивилизация

       

2

76,00

 

География и икономика

1

69,5

       
 

Химия и ООС

   

1

87,00

   
 

Философски цикъл

9

62,33

6

59,92

   
 

Биология и ЗО

10

85,00

15

77,47

18

47,28

 

Английски език

20

75,4

22

78,41

39

63,32

 

Руски език

       

5

32,05

----------------------------------------------------------------- 

Резултатите в края на 2021-2022 учебна година

Паралелка

Среден успех І срок

Годишен успех

Брой неизвинени отсъствия

Носители на голям брой неизвинени отсъствия

Іа

 

5,89

4,5

 

Іб

 

5,68

140

1

Ів

 

5,71

13,5

 

ІІа

5,43

5,55

185

1

ІІб

5,41

5,53

163

1

ІІІа

5,75

5,85

7,5

 

ІІІб

4,89

5,01

1740

6

ІІІв

5,26

5,39

995

2

ІVа

5,41

5,49

25

 

ІVб

5,31

5,4

448

2

ІVв

5,21

5,19

155

1

4,97

5,03

355

1

5,6

5,64

13

 

4,92

4,89

1723

2

VІа

5,3

5,39

879

2

VІб

4,82

4,87

309

3

VІв

5,01

5,04

434

2

VІІа

5,05

5,19

154

3

VІІб

4,51

4,63

101

2

VІІв

5,14

5,35

307

1

VІІІа

5,31

5,46

114

1

VІІІб

5,27

5,42

68

 

VІІІв

4,99

5,15

1034

2

ІХа

5,21

5,38

224

1

ІХб

5,48

5,64

74

 

Ха

5,31

5,46

107

2

Хб

4,91

5,07

233

5

Хв

5,2

5,37

127

2

ХІа

5,11

5,19

685

7

ХІб

5,55

5,6

340

5

ХІІа

5,17

5,25

263

5

ХІІб

4,92

5,14

1093

7

ХІІв

5,51

5,68

94

 

----------------------------------------------------------------- 

Някои важни резултати по паралелки след първи учебен срок на 2021-2022 учебна година.

 

Паралелка

Среден успех

Брой неизвинени отсъствия

Носители на голям брой неизвинени отсъствия

Іа

 

0

 

Іб

 

44

1

Ів

 

7

 

ІІа

5,43

181

1

ІІб

5,41

150

1

ІІІа

5,75

2,5

 

ІІІб

4,89

1085

5

ІІІв

5,26

639

2

ІVа

5,41

6,5

 

ІVб

5,31

325

2

ІVв

5,21

68

2

4,97

279

1

5,6

6

 

4,92

915

2

VІа

5,3

522

2

VІб

4,82

216

2

VІв

5,01

337

1

VІІа

5,05

48

 

VІІб

4,51

41

 

VІІв

5,14

44

 

VІІІа

5,31

69

 

VІІІб

5,27

32

 

VІІІв

4,99

275

2

ІХа

5,21

223

1

ІХб

5,48

39

 

Ха

5,31

46

 

Хб

4,91

140

2

Хв

5,2

51

1

ХІа

5,11

285

3

ХІб

5,55

148

1

ХІІа

5,17

126

 

ХІІб

4,92

433

2

ХІІв

5,51

51

 

----------------------------------------------------------------- 

 

График за срещи и консултации

 

Веска Барова

Консултации с учениците от 9.а клас – четвъртък от 14:00ч.

в компютърния кабинет на първи етаж или в дирекцията в зависимост от броя на учениците.

Консултации с родители – всеки понеделник от 16:30ч.

Първи и трети понеделник от месеца – он-лайн, втори и четвърти – присъствено, пред дирекцията или в стаята на 9.а клас.

 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  = = = = = = = = = = = = = =  = = = =  = = = 

 

Честит Ден на народните будители!

Химн на народните будители

Добри Христов 

О, будители народни,
цял низ светли имена,
чисти, сяйни благородни,
вий сте наш`те знамена
нам за вечни времена.

Чест и слава, вечна слава
Вам будители народни!
Ваш`та памет вдъхновява
към дела за светли дни.

Горди сме с история славна,
горди сред славянски род.
С Кирил и Методий пламна
пламък светъл на възход.
С писмена към нов живот.

Ботев, Левски – великани
с тях и сонм дейци безчет.
Със смъртта си по балкани
род прославиха със чест.
Нек пребъдат в слава и чест!

На 25.02.2020г. в СУ „Нешо Бончев“ се учреди „Клуб на родителя“.

Цели и задачи на Клуба:

 • Привличане на родителите и ангажирането им с училищния живот;
 • Принос за издигане авторитета на училището чрез различни дейности;
 • Реализация на дискусии и срещи със специалисти в областта на психологията, педагогиката, технологиите, общественици и културни дейци, на различни теми, свързани с проблемите на училищния живот и тяхното преодоляване с цел подобряване на средата в нашето училище.

Сърдечно благодарим на родителите, които се отзоваха на поканата ни! Нека стъпка по стъпка да подобрим взаимодействието си, за да успяват и бъдат щастливи нашите деца!

________________________________________

Уважаеми родители, скъпи ученици!

След завършването на І-я учебен срок вече можем да дадем някои статистически данни:

Средният успех на учениците ІV – ХІІ клас за първи учебен срок е:

Много добър (5,03)

Първите десет паралелки с най-висок успех са:

 Vа                  5,47

 ІVа                5,45

 VІIІа               5,43

 ХІа                5,41

 ХІб                5,37

 Хв                  5,30

 VІІІб             5,26

 VІІІв             5,22

 VІа                5,21

 VІв                5,17

С най-малко неуважителни отсъствия на ученик са:

Іб, ІІІб, ІVб и VІв класове, които имат 0 неуважителни отсъствия .

Следват ги: ІV.а, Іа, Ів, Хб, VІІв, ІІІв и ІІа класове, които имат по-малко от 1 неуважително отсъствие. За съжаление, единици са учениците, които са носители на много голям брой неизвинени отсъствия и „развалят“ картината на останалите паралелки.

Кои са отсъстващите по уважителни причини: Първенството се държи от ХІІб клас, които имат повече от 70 извинени отсъствия на човек, следвани от ХІІа, които са с малко над 40 извинени отсъствия.

Изводи: Статистиката не дава най-точната картина за вътрешните процеси в паралелките, но ни помага да се ориентираме донякъде в тях. Тя ни кара да си задаваме въпроси и да търсим верните отговори. Изводите ще бъдат направени най-добре от класните ръководители, заедно с родителите и учениците от паралелките.

Нека си пожелаем по-добри успехи в края на годината!

Нека все повече ученици намират причини да идват и се чувстват добре в училище!

 

________________________________________________________________

БЪДНИ  ВЕЧЕР

ТАЗИ  ВЕЧЕР  Е  ТИХО  ОЧАКВАНЕ.
НОСИ  В  СЕБЕ  СИ  ВСИЧКО  ЧОВЕШКО,
ИЗМЕЧТАНО,  ЖЕЛАНО,  ИЗПЛАКАНО
И  ПОНЯКОГА  ПЛАЩАНО  С  ГРЕШКИ.

ТАЗИ  ВЕЧЕР  Е  ТОПЛА  И  ДЪХАВА
НА  СЕНО  И  НА  ОГЪН  УХАЕ.
РОЖДЕСТВО  ПРЕДСТОИ,  ПОСЛЕ  ВЛЪХВИТЕ,
ПОСЛЕ  КРЪСТЪТ  И  ВСИЧКИ  ГО  ЗНАЕМ...

ТАЗИ  ВЕЧЕР  Е  БРЕМЕННА  С  БЪДЕЩЕ.
МОЖЕ  БИ  ЗАТОВА  Я  ОБИЧАМЕ?!
УТРЕ  РУКВА  СЪДБАТА.  НЕ  СЪДИШ  ТИ
КАК  И  КОЙ  ПО  СВЕТА  ТЕ  ПОВЛИЧА.

НО  ПРЕКРАСНО  Е  ВСЯКО  ОЧАКВАНЕ,
КАКТО  ИДВАТ  ПРЕКРАСНИ  ДЕЦАТА  НИ.
РОЖДЕСТВО  ПРЕДСТОИ  (И  ИЗПЛАКВАНЕ).
ЗАПАЛЕТЕ  МУ  БЪДНИК  В  СЪРЦАТА  СИ.

АВТОР:  ВАЛЕНТИНА  ШЕЙТАНОВА

 

_____________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Скъпи ученици, уважаеми родители и колеги!

Съгласно предписание на РЗИ-Пазарджик, учебните занятия се прекратяват от 21.01.2019 г. до 23.01.2019 г. (включително), за учебните заведения на територията на област Пазарджик.

Очакваме всички ученици и учители в училище отново в четвъртък, 24.01.2019 г.  

Бъдете здрави и починете пълноценно!

________________________________________________________________________________

 

Уважаеми родители,

От новата календарна година МОН въвежда нови регламенти в образователните институции, свързани с даване на обща подкрепа за учениците под формата на  занимания по интереси. 

За тази цел на всички Вас, чрез децата Ви, сме предоставили анкети, с които да проучим интересите на учениците. Моля, до края на седмицата (11.01.2019г.) да предадете на класните ръководители желанията за занимания по интереси на Вашите деца.

Съгласно изискванията на МОН, приоритет се дава на дейностите за мотивиране на учениците в тематични направления „Дигитална креативност“, „Природни науки“, „Математика“ и „Технологии“.

Ако имате нужда от разяснения и допълнителна информация, се обърнете към класните ръководители!

 

Веска Барова - директор

________________________________________________________________________________

          Скъпи ученици, колеги и родители,
          Благодаря на всички Вас, с които през 2018 година работихме заедно и успяхме да направим училищната среда повече подкрепяща, здравословна и творческа за всички нас! Нека Новата 2019 год. бъде още по-успешна за нашата училищна общност!
          Преди светлите празници, които посрещаме в края на всяка календарна година, благодаря на учениците и родителите, на колегите, които направиха всичко възможно, за да зарадваме двадесет и двама ученици от училището ни преди Рождество Христово и Коледа:

   • едно семейство получи средства от „Бунай“ АД чрез господин Стоян Мачеев - бивш наш ученик и настоящ родител;
   • един второкласник, благодарение на дарителския жест на нашите дванадесетокласници ще посрещне празниците, както всички останали деца с усмивка и греещи от радост очи;
   •  между деветнадесет ученици ще бъдат разпределени средствата от Коледния базар, който беше благословен не само с много събрани средства, а ни донесе много хубави преживявания и вяра в добротата на нашите ученици и родители.

          Нека всеки посрещне деня на раждането на Божия син със светлина в душата и топлина в сърцето, с надежда в бъдещето и вяра в доброто!

          Нека е здрава и успешна за всички нас Новата 2019 година.

 

________________________________________________________________________

Уважаеми родители,

Благодаря на всички Вас, че бяхте до нас тази година, че ни подкрепяхте в сложната мисия да обучаваме и възпитаваме нашите и Вашите деца! Надяваме се, че в решаването на тази сложна задача заедно с Вас сме постигнали по-скоро положителни резултати и можем да изпратим 2017 година с чувство за добре свършена работа. Включването на толкова много ученици и родители в организирания от училището Коледен базар ни окрилява и е повод да смятаме, че доверието Ви в нас не е намаляло.

Всички ние, работещите в СУ „Нешо Бончев“, ще продължаваме да разчитаме на Вашата подкрепа и да полагаме усилия в името на доброто образование и благополучие на нашите деца.

Малко преди светлия празник Рождество Христово се надяваме, че ще ни простите всички грешки и недоразумения, за да посрещнем с всички Вас този свят празник с любов и топлина в сърцата, със светлина в душите и с пожелания Новата 2018 година да е по-здрава, успешна и благодатна за всички от голямото семейство на СУ „Нешо Бончев“!

Веска Барова

_______________________________________________________

Днес, с НВО по български език на четвърти клас, сложихме началото на „месеца на матурите“. Следват „матурите“ на седмокласници. Заедно с тях ще преминат и истинските матури – ДЗИ на зрелостниците ни. Пожелавам на всички успех! Светът обича успелите, но и успелите обичат света и живота. Нека за всички е ясно, че ние, учителите от СУ „Нешо Бончев“, смятаме за успешен изпит онзи, в който си се представил по-добре от миналия път или отколкото са очаквали твоите учители. Успех и здраве на нашите ученици, които ще се явят на изпитите! Много добро настроение и мъдрост на техните родители!

 

 _______________________________________________________

 

 _______________________________________________________

Уважаеми родители,

 

На 21.02.2017г. проведохме среща-дискусия за агресията и бъдещето на нашите деца. В срещата участваха родителите от Управителния съвет на училищното настоятелство и Обществения съвет на СУ „Нешо Бончев“. С равен брой присъстваха ученици, представители на Училищния ученически съвет, а от трета страна 10 учители и 3 представители на общински институции.

Работихме в три групи и предложихме мерки за ограничаване на агресията в нашето училище. Заедно се обединихме и съгласихме с твърденията: Агресията засяга всички нас. Агресията в училище е резултат от проблеми, създадени от липсата на ценности в нашето общество. За нея сме отговорни всички ние - възрастните.

Модератори на срещата бяха представители на Националната мрежа за децата, начело с програмния координатор „Образование“ в Мрежата Стефан Лазаров.

 

С този доклад представям на Вашето внимание негови бележки за протеклата среща.

Предстоят срещи с Обществения съвет и Училищното настоятелство в разширен състав, за да определим основните приоритети за тази година и съставим план за осъществяване на заложените цели.

І-ва група „Родители“

Бележки от дискусията:

- Родителите на деца от начален етап споделиха, че децата им не са ставали жертви/свидетели на агресия.

- Други казаха, че децата им са били жертва или свидетел на агресия в училището.

- Родителите смятат, когато класът е сплотен няма сериозни случаи на агресия.

- Важно е детето да споделя и да му се създава сигурна среда, в която то да е готово да споделя.

- Основателно или не, част от родителите смятат, че за по-голямата част от случаите на агресия са виновни ученици от малцинствата. Нещо, с което част от учителите не са съгласни.

- Феноменът агресия не е нормален и не трябва да му позволим да се репродуцира (агресията и крайните мерки водят до още агресия).

- Случващото се вкъщи и работата с родители е ключова.

- Агресивните ученици не трябва да се сегрегират/отделят от другите, защото това допълнително ги обърква. Трябва да се мисли за положителни мерки за предотвратяване на агресията, но и да се действа твърдо спрямо родители и ученици при чести и/или тежки прояви.

- Родителите казват, че агресията, най-често е с цел търсене на внимание или обич, която не е получавана вкъщи.

Предложени мерки от родителите:

- Информационни брошури за различните целеви групи(учители, ученици, родители) с информация как да разпознаят агресията и какво да правят ако станат жертва.

- Анкети до деца и родители за събиране на информация за мащаба на проблема.

- Кутия в която учениците да могат да пускат (анонимно или не) информация за случаи на агресия или какво е тяхното усещане по въпроса.

- Провеждане на ролеви игри/психодрама с участието на психолог с учениците. Същият подход може да се ползва и с родители.

- Периодични срещи тип „отворен форум“ с родили от различни класове за разговори по темата

- Личния контакт с родителя винаги има най-голям ефект

- Повече възможности за специфични извънкласни дейности за проблемните деца, но без да има отрицателен привкус или сегрегация.

- Материали/обучения за родители и учители как да работят с проблемни деца.

- Изграждане на общност – събития/инициативи/извънкласно дейности за ученици, учители и родители.

- Да се помисли за начини за работа с родители, които не посещават родителски срещи.

- Използване на други родители като медиатори за достигане на родители, които не са активни.

- Използване на различни подходи в класната стая – подредба, методи на преподаване, диференциране на материала, задачите и пр.

 

ІІ-ра група „Ученици“

Предложения от учениците:

- Вестник/Бюлетин/Награда за добри дела на ученици

- Табла с ученици и техните добри дела

- Значка на срама

- Взаимопомощ

- Среща родители-учители по темата

- Среща „жертва“ – родител „агресор“

- Театрална постановка.

 

ІІІ-та група „Педагози и местни институции“

Предложения учители/местни институции:

- Подобряване на комуникацията родители-учители.

- Съвместни дейности родители-учители-ученици.

- Отворени пространства за вентилиране на агресията.

- Търсене на допълнителна подкрепа от детски психолог за работа с учениците.

- Борба срещу агресията чрез изкуство.

 

До нови срещи!

 

 

_______________________________________________________

   Уважаеми родители и скъпи ученици,

     Приключва първият учебен срок на 2016/2017 год. и нямаше възможност да споделя с всички Вас някои хубави неща.

І. На 24 и 31 януари имах удоволствието да се срещна и разговарям по въпросите на тормоза и агресията с членовете на Училищния ученически съвет. И малката, и голямата секция показаха отговорно отношение, а учениците дадоха много адекватни отговори за причините, пораждащи агресията сред учениците. По - сложно беше да намерим общи решения за начини, с които да ограничим тези лоши прояви в училище. Малкото предложения обаче бяха ценни и те ще помогнат на ръководството да предприеме някои позитивни мерки за подобряване психо – климата в  СУ „Нешо Бончев“.

За учениците от голямата секция особено важно е да се говори за проблемите „Очи в очи“, а не чрез анкети и „анонимки“. Приятно е да се общува с толкова отговорни членове на нашето бъдещо гражданско общество и ние от ръководството имаме вяра, че ако всички са като тях, промяната към добро ще се случи.

Учениците от малката секция бяха по-практични и улучиха право в целта с две предложения:

 1. Да учредим награда за най-добра постъпка на ученик или ученици. Номиниращи да бъдат учениците от училище, а представителите на ученическия съвет да класират предложенията за всеки месец;
 2. Да осъществяваме доброволчески акции. Примерът от миналата учебна година е на учениците от VІб клас, които дариха средства за ремонта на паметника на вр. Шипка. Сега предложението дойде отново от тях, а всички шести класове ще участват в организацията по набиране храна за хранителната банка на БЧК. Силно се надявам доброто намерение на децата да бъде подкрепено от всички паралелки, учители и от родителите.

ІІ. През миналата седмица имаше една чудесна постъпка на нашата ученичка Анелия Василева Машонова от ІІа клас. Момичето намери портмоне с пари на наш ученик и го върна своевременно. Така загубилият го нямаше време да се притеснява. Поздравяваме Анелия за достойната ѝ постъпка!

ІІІ. Предстои областният кръг на олимпиадата по БЕЛ. Желаем на нашите ученици: Християна Ст. Кокотанекова, Ивон Д. Гърбешкова, Йоанна Н. Кукова и Петър Ив. Маслев да се представят достойно на него. Същото пожелаваме и на Габриела Хр. Скачкова, която ще ни представя в Пазарджик на състезанието „Знам и мога“. Успех!

ІV. Този понеделник - 31.01.2017г., се проведоха два интердисциплинарни урока. Те бяха много добре замислени и още по-добре организирани от г-жа Иванка Талева-Мазнекова и г-н Георги Георгиев. Учениците от VІ и ХІ клас съвместно работиха по сложната тема за „Дисперсните системи“, а впоследствие големите показаха на малките как се пише научно есе за приложението на различните видове дисперсни системи в живота. Нека не забравяме, че знанията, получени в училище не са самоцелни. Те ни помагат в живота.

Приятна ваканция на всички ученици! Скъпи родители, надавам се, че ще осигурите активна почивка на децата си през междусрочната ваканция! 

 

 _______________________________________________________

 

Уведомяваме ученици и родители, че грипната ваканция се удължава до 11.01.2017г. включително.
На 12.01 2017г. четвъртък в 8:00 е началото на учебните занятия.
Учителите трябва да присъстват във вторник - 10.01.2017г. Начало на работния ден 9:00 часа.

 

Честита Коледа и успешна Нова година, скъпи колеги, ученици и родители!  

Нека в дните, когато човечеството отбелязва Рождество Христово, не забравяме, че Той дойде на земята, за да приближи Човека до Бог.

Нека в тези светли и чисти дни не позволяваме в сърцата и душите ни да угасва нито за миг божията искра, да бъдем добри, да обичаме и прощаваме! 

Нека светлината и добротата на Коледа не угасват през настъпващата 2017 година!