График за провеждане на сесията за поправителните изпити през м. май за учениците в ХІІ клас

ЗАПОВЕД № 1304/ 11. 05. 2022г.

На основание чл. 259, ал. 1 и чл. 40, ал.5 от наредба № 11/1.09.2016г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците и във връзка с чл.123, ал.1 от ЗПУО, чл. 33, т.1, чл. 34, ал.1, ал.5, ал.8, чл. 40 и чл. 41 от същата наредба и доклади на класните ръководител на ХІІ клас за учебната 2021/2022г.

ОПРЕДЕЛЯМ

 І. График за провеждане на сесията за поправителните изпити през м. май за учениците в ХІІ клас, както следва:

Предмет

Вид на изпита

Дата

Начало

Английски език ООП

За оформяне на срочна оценка - писмен

12.05.2022г.

14:00ч.

Английски език ООП

За оформяне на срочна оценка - устен

13.05.2022г.

8:00ч.

Математика ООП

За оформяне на годишна оценка, поправителен

16.05.2022г.

8:00ч.

Бизнес английски език - ПП

За оформяне на срочна оценка - писмен

13.05.2022г.

14:00ч.

Бизнес английски език - ПП

За оформяне на срочна оценка - устен

16.05.2022г.

14:00ч.

……….

VІ. Класните ръководители и изпитващите учители имат за задача да внесат резултатите от изпитите в задължителната училищна документация още същия ден след оценяването на учениците!

VІІ. Учениците са длъжни да се явят поне 5 минути преди и не по късно от обявеното начало на изпита. Закъснението се включва във времето определено за работа, съгл. чл. 41, ал. 6 от наредба № 11/1.09.2016г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на горепосочените длъжностни лица за сведение и изпълнение срещу подпис.

Контрол върху изпълнението ѝ ще изпълнявам лично.

 

ВЕСКА БАРОВА

Директор на СУ „Нешо Бончев“