Графици за провеждане на часове в ОРЕС

ЗАПОВЕД № 418/27.11.2020Г.

На основание чл. 259, ал. 1 от  ЗПУО, във връзка с чл.31, ал.1, т.1 и т.2от Наредба №15/ 22.07.2019г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, заповеди на Министъра на здравеопазването № РД-01-675/25.11.2020г. и № РД-01-677/25.11.2020г., заповед на Министъра на ОН № РД 09-3457/26.11.2020г. и моя заповед № 414/27.11.2020г.

ОПРЕДЕЛЯМ

І. Графици за провеждане на часове в ОРЕС, както следва:

1.График за провеждане на часовете  в електронна среда от разстояние за І и ІІ клас

сутрин

вечер

1

9:00- 9:20

18:00- 18:20

2

9:25- 9:45

18:25- 18:45

3

9:55- 10:15

18:50- 19:15

4

10:20- 10:40

19:20- 19:40

 

Разписаните часове са само за синхронно взаимодействие и се провеждат двукратно, при отчитане ангажираността на родителите и степента на самостоятелност на учениците

2.График за провеждане на часовете в електронна среда от разстояние за ІІІ и ІV клас

сутрин

І час 8:00- 8:40

ІI час 8:45- 9:25

ІII час 9:30- 10:10

ІV час 10:15- 10:55

V час 10:55- 11:35

VІ час 11:40- 12:20

3.График за провеждането на часовете в ОРЕС за прогимназиален и гимназиален етап:

І час: 8.00- 8.40

ІІ час: 8.50- 9.30

ІІІ час: 9.40-10.20

ІV час: 10:40 - 11.20

V час: 11.30- 12.10

VІ час: 12.20- 13.00

VІІ час: 13.10- 13:50

ІІ. Учениците, които ще провеждат обучението в електронна среда в училищната сграда, е необходимо да отговарят на долупосочените условия и да спазват следните правила:

1.Да бъдат осигурени с необходимите предпазни средства срещу разпространение на COVID 19– маска, шлем и пр.

2.Да не проявяват грипоподобни симптоми или симптоми на COVID 19, както и да не са болни от споменатите болести;

3.Да не са контактни с хора, установени носители на COVID 19.

За горните обстоятелства родителите подписват декларация.

4.Да се явяват в училище не по-късно от 7:55 за заемане на определените им места. Да носят учебниците си и учебните принадлежности, които учителите изискват от тях за работа;

5.Да изпълняват нарежданията на подкрепящите учители и опазват техниката, която се дава за ползване;

6.Ако желаят, учениците могат да ползват свои устройства.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на учителите и учениците за сведение и изпълнение чрез споделяне в служебните акаунти. Същата да бъде публикувана от Цв. Мулешкова в сайта на училището в раздел “Новини“! Класните ръководители да информират по подходящ начин родителите и учениците.

Контрол върху изпълнението ѝ ще осъществявам лично и чрез двамата ЗДУД – Геновева Дюлгярова и Снежина Машева.

ВЕСКА БАРОВА

 

Директор на СУ „Нешо Бончев“