Дневно разписание на часовете на СУ „Нешо Бончев“

ЗАПОВЕД № 2034 от 14.09.2023г.


На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 6, ал.ал.1, 4 и 5 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование и решение на ПС на училището – Протокол №27/14.09.2022г.

ОПРЕДЕЛЯМ:

Дневно разписание на часовете на СУ „Нешо Бончев“ през учебната 2022/2023година, както следва:

Начало и край на учебния ден

 


За ученици

от:


Начало на учебния ден


Край на учебния ден


Особености при организацията на учебния денI IV клас


8:00ч.


15:45ч. – І и ІІ клас

17:30ч. – ІІІ и ІV клас


Целодневна организация на учебния ден с учебни часове до обед и занимания на ГЦОУД - следобед


V VII клас


8:00ч.


17:50ч.


Целодневна организация на УД учебни часове до обед и занимания на ГЦОУД - следобед


VIII XII клас


8:00


14:00ч.Продължителност на учебните часове съгласно чл. 7 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование:

 


Клас /класове


Продължителност на учебния час


I II клас


35 минути


ІІІ – ХІІ клас


40 минути

Продължителност на учебните часове по самоподготовка, организиран отдих и спорт и занимания по интереси при целодневна организация на учебния ден по групи:

 


Група


Продължителност на учебния час


Особености


I а,б , Іа,в


35 минути
ІІа, ІІб


35 минути
ІІІа,б и ІІІа,в


40 минути
ІVа,б


40 минути
V - VІІ


40 минутиПочивки между учебните часове (междучасия):

 


Време на почивката


Продължителност


Класове и паралелки, за които се отнася


Особености


След 1-вия учебен час


10 минути


Всички паралелки
След 2-рия учебен час


10 минути


Паралелките от ІІ, ІV, V – ХІІ класове
След 2-рия учебен час


20 минути (голямо междучасие)


Паралелките от І и ІІІ класове
След 3-тия учебен час


10 минути


Паралелките от І и ІІІ класове
След 3-тия учебен час


30 минути (голямо междучасие)


Паралелките от ІІ, ІV, V – ХІІ класове
След 4-тия учебен час


10 минути


Всички паралелки
След 5-тия учебен час


10 минути


Всички паралелки, които имат следващи часове
След 6-тия учебен час


10 минути


Всички паралелки, които имат следващи часове 

Почивки между учебните часове по самоподготовка, организиран отдих и спорт и занимания по интереси при целодневна организация на учебния ден:

Организиран отдих и физическа активност (ООФА) часовете се взимат в блок – първите два часа;

Междучасие след ООФА – 10 минути.

Междучасие между часовете по самоподготовка – 10 минути.

Занимания по интереси (ЗИ) – часовете се взимат в блок, когато са 2.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на работещите в училището и на учениците за сведение и изпълнение. Информация за дневното разписание на училището, както и за особеностите в организацията на образователния процес да бъдат публикувани на интернет страницата на училището в срок до 15.09.2022г. от Снежина МашеваЗДУД.