Дневно разписание на часовете на СУ „Нешо Бончев“

ЗАПОВЕД № 31 от 15.09.2023г.

 

На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 6, ал.ал.1, 4 и 5 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование и решение на ПС на училището – Протокол №27/14.09.2022г.

 

ОПРЕДЕЛЯМ:

Дневно разписание на часовете на СУ „Нешо Бончев“ през учебната 2023/2024година, както следва:

1.   

Начало и край на учебния ден

За ученици

от:

Начало на учебния ден

Край на учебния ден

Особености при организацията на учебния ден

 

I – IV клас

8:00ч.

16:05ч. – І и ІІ клас

17:30ч. – ІІІ и ІV клас

Целодневна организация на учебния ден с учебни часове до обед и занимания на ГЦОУД - следобед

V – VII клас

8:00ч.

18:30ч.

Целодневна организация на УД учебни часове до обед и занимания на ГЦОУД - следобед

VIII – XII клас

8:00

14:00ч.

 

 

2.     

Продължителност на учебните часове съгласно чл. 7 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование:

Клас /класове

Продължителност на учебния час

I – II клас

35 минути

ІІІ – ХІІ клас

40 минути

 

3.     

Продължителност на учебните часове по самоподготовка, организиран отдих и спорт и занимания по интереси при целодневна организация на учебния ден по групи:

Група

Продължителност на учебния час

Особености

I а,б , Іа,в

35 минути

 

ІІа,б, ІІа,в

35 минути

 

ІІІа,б и ІІІа,в

40 минути

 

ІVа,б

40 минути

 

V - VІІ

40 минути

 

 

4.     

Почивки между учебните часове (междучасия):

Време на почивката

Продължителност

Класове и паралелки, за които се отнася

Особености

След 1-вия учебен час

10 минути

Всички паралелки

 

След 2-рия учебен час

10 минути

Паралелките от ІIІ, ІV, V – ХІІ класове

 

След 2-рия учебен час

20 минути (голямо междучасие)

Паралелките от  І u II  класове

 

След 3-тия учебен час

10 минути

Паралелките от І и ІІ класове

 

След 3-тия учебен час

20 минути (голямо междучасие)

Паралелките от ІІI u ІV класове

 

След 3-тия учебен час

30 минути (голямо междучасие)

Паралелките от V – ХІІ класове

 

След 4-тия учебен час

10 минути

Всички паралелки

 

След 5-тия учебен час

10 минути

Всички паралелки, които имат следващи часове

 

След 6-тия учебен час

10 минути

Всички паралелки, които имат следващи часове

 

 

График на часовете в ЦОУД

I и II клас

III и IV клас

V- VII клас при 6 уч. часа

V- VII клас при 7 уч. часа

ООФА- 11:55 - 12:30

ООФА- 13:10 - 13:50

ООФА- 13:20-14:00

ООФА - 14:10- 14:50

ООФА-12:30-13:05

ООФА- 13:50- 14:30

С- 14:10-14:50

С- 15:00- 15:40

С- 13:15- 13:50

С- 14:40- 15:20

С- 15:00-15:40

С- 15: 50-16:30

С-14:00-14:35

С- 15:30- 16:10

ООФА- 15:50-16:30

ООФА- 16:30-17:10

ЗИ- 14:45- 15:20

ЗИ- 16:10- 16:50

ЗИ- 16:40-17:20

ЗИ- 17:10-17:50

ЗИ- 15:30- 16:05

ЗИ- 16:50- 17:30

ЗИ-17:20-18:00

ЗИ -17:50-18:30

 

Настоящата заповед да се доведе до знанието на работещите в училището и на учениците за сведение и изпълнение.

Информация за дневното разписание на училището, както и за особеностите в организацията на образователния процес да бъдат публикувани на интернет страницата на училището в срок до 18.09.2023г. от Мария Гочкова РНИКТ.