Документи за ученици

Учебна 2021/2022 година 

 1. Актуализиран Правилник за дейността на училището за учебна 2021/2022 година с решение на ПС от 19.10.2021 г. - Изтели
 2. Правилник за дейността на училището за учебна 2021/2022 година - Изтегли
 3. Графици за ІІ учебен срок - търсете и в Бюлетина на класния и в секция на ученици и родители 
 1. Седмично разписание за ІІ срок на учебна 2021/2022 година - Изтегли
 2. Седмично разписание за І срок на учебна 2021/2022 година - Изтегли
 3. КОНСУЛТАЦИИ НА УЧИТЕЛИТЕ И ДРУГИТЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ С РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ, НА КОИТО ПРЕПОДАВАТ - Изтегли
 4. КОНСУЛТАЦИИ НА УЧИТЕЛИТЕ И ДРУГИТЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ С УЧЕНИЦИТЕ, НА КОИТО ПРЕПОДАВАТ - Изтегли
 5. КОНСУЛТИРАНЕ НА РОДИТЕЛИТЕ ОТ ПАРАЛЕЛКАТА - ДЧК - Изтегли 

Учебна 2020/2021 година

 1. Правилник за дейността на училището за учебна 2020/2021 година - Изтегли
 2. Форми на обучение в СУ "Нешо Бончев" - Изтегли
 3. Седмично разписание за ІІ срок на учебна 2020/2021 година - Изтегли
 4. Графици за ІІ учебен срок - търсете и в Бюлетина на класния и в секция на ученици и родители

5. Седмично разписание за І срок на учебна 2020/2021 година - Изтегли
6. Графици за І учебен срок - Търсете и в Бюлетина на класния и в секция на ученици и родители

7. ЕТИЧЕН КОДЕКС На училищната общност на Средно училище „Нешо Бончев“, гр. Панагюрище Изтегли
8. Програма за дейността на координационния съвет за прилагане на механизма за противодействие на училищния тормоз и насилието в СУ „Нешо Бончев”, гр. Панагюрище - Изтегли
9. Програма за превенция на ранното напускане на училище - Изтегли
10. Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на ученици от уязвими групи - Изтегли

 

 Учебна 2019/2020 година

 1. Правилник за дейността на училището за учебна 2019/2020 година - Изтегли
 2. Седмично разписание за периода 13.04 - 16.04.2020 г. - Изтегли
 3. Форми на обучение в СУ "Нешо Бончев" - Изтегли
 4. Седмично разписание II учебен срок на учебната 2019/2020 година, в сила от 06.02.2020г. - Изтегли
 5. Учебници за 2019/2020 учебна година 
 6. Седмично разписание I учебен срок на учебната 2019/2020 година, в сила от 16.09.2019г. - Изтегли
 7. Графици за І учебен срок
 • Програма за дейността на координационния съвет за прилагане на механизма за противодействие на училищния тормоз и насилието в СУ „Нешо Бончев”, гр. Панагюрище - Изтегли

 • Прогрма за контрол на отсъствията - Изтегли
 • Програма за превенция на ранното напускане на училище - Изтегли
 • Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на ученици от уязвими групи - Изтегли

 •  

   Учебна 2018/2019 година

  1. Правилник за дейността на училището за учебна 2018/2019 година - Изтегли
  2. Седмично разписание ІІ учебен срок на учебната 2018/2019 година - Изтегли
  3. Графици за ІІ учебен срок:
   1. контролни и класни
   2. консултации с ученици 
   3. консултиране на родители
   4. консултации в ГЦОУД
  4. Седмично разписание I учебен срок на учебната 2018/2019 година, в сила от 05.11.2018г. - Изтегли
  5. Седмично разписание I учебен срок на учебната 2018/2019 година - Изтегли
  6. Графици за І учебен срок:
   1. контролни и класни
   2. консултации с ученици 
   3. консултиране на родители
   4. консултации в ГЦОУД
  7. Училищни учебни планове на паралелките в Іви, ІІри, ІІІти, Vти, VІти, VІІми, VІІІми е ІХти класове - Изтегли
  8. ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ
  9. ПРОГРАМА ЗА КОНТРОЛ НА ОТСЪСТВИЯТА И ОТРАЗЯВАНЕТО ИМ В ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА УЧИЛИЩНА ДОКУМЕНТАЦИЯ
  10.  ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ

   

   

  Учебна 2017/2018 година

  1. Промени в правилника /от 19.02.2018/ - Заповед
  2. Правилник за дейността на училището за учебна 2017/2018 (от  месец ХIІ) - Изтегли
  3. Правилник за дейността на училището за учебна 2017/2018 (от  месец ХІ) - Изтегли
  4. Правилник за дейността на училището за учебна 2017/2018 - Изтегли
  5. Етичен кодекс - Изтегли
  6. Седмично разписание IІ учебен срок на учебната 2017/2018 година - Изтегли
  7. Седмично разписание I учебен срок на учебната 2017/2018 година - Изтегли
  8. УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА на СУ „Нешо Бончев“ – Панагюрище за контрол на отсъствията и отразяването им в задължителната училищна документация - Изтегли
  9. Графици за ІІ учебен срок:
   1. контролни и класни
   2. консултации с ученици
   3. консултиране на родители
   4. консултации в ГЦОУД
  10. Графици за І учебен срок:
   1. контролни и класни
   2. консултации с ученици
   3. консултиране на родители
   4. консултации в ГЦОУД
  11. Програма за превенция на ранното напускане на училище - Изтегли
  12. Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвими групи - Изтегли
  13. Механизмът за противодействие на тормоза и насилието в институциите системата на предучилищното и училищното образование - Изтегли
  14. Алгоритъм за прилагане на механизма - Изтегли

   

  Учебна 2016/2017 година

  1. Правилник за дейността на училището (променен от 01.02.2017г.) - Изтегли
  2. Правилник за дейността на училището (променен от 13.12.2016г.) - Изтегли
  3. Механизъм за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище - Изтегли
  4. Училищен правилник за учебната 2016/2017 година - Изтегли
  5.  График за

   

  РЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗВИНЕНИТЕ ОТСЪСТВИЯ ОТ УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ НА УЧЕНИЦИТЕ - заповед (23.02.2016г.) - ОТМЕНЕНА!