Документи за ученици

Учебна 2022/2023 година

 1. Правилник за дейността на училището за учебна 2022/2023 година - Изтегли
 2. Форми на обучение в СУ "Нешо Бончев" - Изтегли
 3.  Седмично разписание за І срок на учебна 20222023 година - Изтегли
 4. Дневно разписание на часовете на СУ „Нешо Бончев“ през учебната 2022/2023година - Изтегли
 5. Графици за І учебен срок - Търсете и в Бюлетина на класния и в секция на ученици и родители
 • ЕТИЧЕН КОДЕКС На училищната общност на Средно училище „Нешо Бончев“, гр. Панагюрище - Изтегли
 • Програма за превенция на ранно напускане на училище Изтегли
 • Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвими групи Изтегли
 • Програма за дейността на координационния съвет за прилагане на механизма за противодействие на училищния тормоз и насилие  Изтегли
 •  

  Учебна 2021/2022 година 

  1. Актуализиран Правилник за дейността на училището за учебна 2021/2022 година с решение на ПС от 19.10.2021 г. - Изтегли
  2. Актуализиран Правилник за дейността на училището за учебна 2021/2022 година с решение на ПС от 19.10.2021 г. - Изтели
  3. Правилник за дейността на училището за учебна 2021/2022 година - Изтегли
  4. Графици за ІІ учебен срок - търсете и в Бюлетина на класния и в секция на ученици и родители 
  1. Седмично разписание за ІІ срок на учебна 2021/2022 година - Изтегли
  2. Седмично разписание за І срок на учебна 2021/2022 година - Изтегли
  3. КОНСУЛТАЦИИ НА УЧИТЕЛИТЕ И ДРУГИТЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ С РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ, НА КОИТО ПРЕПОДАВАТ - Изтегли
  4. КОНСУЛТАЦИИ НА УЧИТЕЛИТЕ И ДРУГИТЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ С УЧЕНИЦИТЕ, НА КОИТО ПРЕПОДАВАТ - Изтегли
  5. КОНСУЛТИРАНЕ НА РОДИТЕЛИТЕ ОТ ПАРАЛЕЛКАТА - ДЧК - Изтегли 

  Учебна 2020/2021 година

  1. Правилник за дейността на училището за учебна 2020/2021 година - Изтегли
  2. Форми на обучение в СУ "Нешо Бончев" - Изтегли
  3. Седмично разписание за ІІ срок на учебна 2020/2021 година - Изтегли
  4. Графици за ІІ учебен срок - търсете и в Бюлетина на класния и в секция на ученици и родители

  5. Седмично разписание за І срок на учебна 2020/2021 година - Изтегли
  6. Графици за І учебен срок - Търсете и в Бюлетина на класния и в секция на ученици и родители

  7. ЕТИЧЕН КОДЕКС На училищната общност на Средно училище „Нешо Бончев“, гр. Панагюрище - Изтегли
  8. Програма за дейността на координационния съвет за прилагане на механизма за противодействие на училищния тормоз и насилието в СУ „Нешо Бончев”, гр. Панагюрище - Изтегли
  9. Програма за превенция на ранното напускане на училище - Изтегли
  10. Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на ученици от уязвими групи - Изтегли

   

   Учебна 2019/2020 година

  1. Правилник за дейността на училището за учебна 2019/2020 година - Изтегли
  2. Седмично разписание за периода 13.04 - 16.04.2020 г. - Изтегли
  3. Форми на обучение в СУ "Нешо Бончев" - Изтегли
  4. Седмично разписание II учебен срок на учебната 2019/2020 година, в сила от 06.02.2020г. - Изтегли
  5. Учебници за 2019/2020 учебна година 
  6. Седмично разписание I учебен срок на учебната 2019/2020 година, в сила от 16.09.2019г. - Изтегли
  7. Графици за І учебен срок
 • Програма за дейността на координационния съвет за прилагане на механизма за противодействие на училищния тормоз и насилието в СУ „Нешо Бончев”, гр. Панагюрище - Изтегли

 • Прогрма за контрол на отсъствията - Изтегли
 • Програма за превенция на ранното напускане на училище - Изтегли
 • Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на ученици от уязвими групи - Изтегли

 •  

   Учебна 2018/2019 година

  1. Правилник за дейността на училището за учебна 2018/2019 година - Изтегли
  2. Седмично разписание ІІ учебен срок на учебната 2018/2019 година - Изтегли
  3. Графици за ІІ учебен срок:
   1. контролни и класни
   2. консултации с ученици 
   3. консултиране на родители
   4. консултации в ГЦОУД
  4. Седмично разписание I учебен срок на учебната 2018/2019 година, в сила от 05.11.2018г. - Изтегли
  5. Седмично разписание I учебен срок на учебната 2018/2019 година - Изтегли
  6. Графици за І учебен срок:
   1. контролни и класни
   2. консултации с ученици 
   3. консултиране на родители
   4. консултации в ГЦОУД
  7. Училищни учебни планове на паралелките в Іви, ІІри, ІІІти, Vти, VІти, VІІми, VІІІми е ІХти класове - Изтегли
  8. ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ
  9. ПРОГРАМА ЗА КОНТРОЛ НА ОТСЪСТВИЯТА И ОТРАЗЯВАНЕТО ИМ В ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА УЧИЛИЩНА ДОКУМЕНТАЦИЯ
  10.  ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ

   

   

  Учебна 2017/2018 година

  1. Промени в правилника /от 19.02.2018/ - Заповед
  2. Правилник за дейността на училището за учебна 2017/2018 (от  месец ХIІ) - Изтегли
  3. Правилник за дейността на училището за учебна 2017/2018 (от  месец ХІ) - Изтегли
  4. Правилник за дейността на училището за учебна 2017/2018 - Изтегли
  5. Етичен кодекс - Изтегли
  6. Седмично разписание IІ учебен срок на учебната 2017/2018 година - Изтегли
  7. Седмично разписание I учебен срок на учебната 2017/2018 година - Изтегли
  8. УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА на СУ „Нешо Бончев“ – Панагюрище за контрол на отсъствията и отразяването им в задължителната училищна документация - Изтегли
  9. Графици за ІІ учебен срок:
   1. контролни и класни
   2. консултации с ученици
   3. консултиране на родители
   4. консултации в ГЦОУД
  10. Графици за І учебен срок:
   1. контролни и класни
   2. консултации с ученици
   3. консултиране на родители
   4. консултации в ГЦОУД
  11. Програма за превенция на ранното напускане на училище - Изтегли
  12. Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвими групи - Изтегли
  13. Механизмът за противодействие на тормоза и насилието в институциите системата на предучилищното и училищното образование - Изтегли
  14. Алгоритъм за прилагане на механизма - Изтегли

   

  Учебна 2016/2017 година

  1. Правилник за дейността на училището (променен от 01.02.2017г.) - Изтегли
  2. Правилник за дейността на училището (променен от 13.12.2016г.) - Изтегли
  3. Механизъм за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище - Изтегли
  4. Училищен правилник за учебната 2016/2017 година - Изтегли
  5.  График за

   

  РЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗВИНЕНИТЕ ОТСЪСТВИЯ ОТ УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ НА УЧЕНИЦИТЕ - заповед (23.02.2016г.) - ОТМЕНЕНА!