Документи за ученици

Списък с необходимите учебници за учебната 2023/2024 година

Учебна 2022/2023 година

 1. Правилник за дейността на училището за учебна 2022/2023 година, актуализиран със зап. №1104/5.04.2023г. - Изтегли
 2. Правилник за дейността на училището за учебна 2022/2023 година - Изтегли
 3. Форми на обучение в СУ "Нешо Бончев" - Изтегли
 4. Седмично разписание за ІІ срок на учебна 2022/2023 година - Изтегли
 5.  Седмично разписание за І срок на учебна 2022/2023 година - Изтегли
 6. Дневно разписание на часовете на СУ „Нешо Бончев“ през учебната 2022/2023година - Изтегли
 7. Графици за ІІ учебен срок - Търсете и в Бюлетина на класния и в секция на ученици и родители
 8. Графици за І учебен срок - Търсете и в Бюлетина на класния и в секция на ученици и родители
 1. ЕТИЧЕН КОДЕКС На училищната общност на Средно училище „Нешо Бончев“, гр. Панагюрище - Изтегли
 2. Програма за превенция на ранно напускане на училище Изтегли
 3. Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвими групи Изтегли
 4. Програма за дейността на координационния съвет за прилагане на механизма за противодействие на училищния тормоз и насилие  Изтегли

 

Учебна 2021/2022 година 

 1. Актуализиран Правилник за дейността на училището за учебна 2021/2022 година с решение на ПС от 19.10.2021 г. - Изтегли
 2. Актуализиран Правилник за дейността на училището за учебна 2021/2022 година с решение на ПС от 19.10.2021 г. - Изтели
 3. Правилник за дейността на училището за учебна 2021/2022 година - Изтегли
 4. Графици за ІІ учебен срок - търсете и в Бюлетина на класния и в секция на ученици и родители 
 1. Седмично разписание за ІІ срок на учебна 2021/2022 година - Изтегли
 2. Седмично разписание за І срок на учебна 2021/2022 година - Изтегли
 3. КОНСУЛТАЦИИ НА УЧИТЕЛИТЕ И ДРУГИТЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ С РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ, НА КОИТО ПРЕПОДАВАТ - Изтегли
 4. КОНСУЛТАЦИИ НА УЧИТЕЛИТЕ И ДРУГИТЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ С УЧЕНИЦИТЕ, НА КОИТО ПРЕПОДАВАТ - Изтегли
 5. КОНСУЛТИРАНЕ НА РОДИТЕЛИТЕ ОТ ПАРАЛЕЛКАТА - ДЧК - Изтегли 

Учебна 2020/2021 година

 1. Правилник за дейността на училището за учебна 2020/2021 година - Изтегли
 2. Форми на обучение в СУ "Нешо Бончев" - Изтегли
 3. Седмично разписание за ІІ срок на учебна 2020/2021 година - Изтегли
 4. Графици за ІІ учебен срок - търсете и в Бюлетина на класния и в секция на ученици и родители

5. Седмично разписание за І срок на учебна 2020/2021 година - Изтегли
6. Графици за І учебен срок - Търсете и в Бюлетина на класния и в секция на ученици и родители

7. ЕТИЧЕН КОДЕКС На училищната общност на Средно училище „Нешо Бончев“, гр. Панагюрище - Изтегли
8. Програма за дейността на координационния съвет за прилагане на механизма за противодействие на училищния тормоз и насилието в СУ „Нешо Бончев”, гр. Панагюрище - Изтегли
9. Програма за превенция на ранното напускане на училище - Изтегли
10. Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на ученици от уязвими групи - Изтегли

 

 Учебна 2019/2020 година

 1. Правилник за дейността на училището за учебна 2019/2020 година - Изтегли
 2. Седмично разписание за периода 13.04 - 16.04.2020 г. - Изтегли
 3. Форми на обучение в СУ "Нешо Бончев" - Изтегли
 4. Седмично разписание II учебен срок на учебната 2019/2020 година, в сила от 06.02.2020г. - Изтегли
 5. Учебници за 2019/2020 учебна година 
 6. Седмично разписание I учебен срок на учебната 2019/2020 година, в сила от 16.09.2019г. - Изтегли
 7. Графици за І учебен срок
 8. Програма за дейността на координационния съвет за прилагане на механизма за противодействие на училищния тормоз и насилието в СУ „Нешо Бончев”, гр. Панагюрище - Изтегли

 9. Прогрма за контрол на отсъствията - Изтегли
 10. Програма за превенция на ранното напускане на училище - Изтегли
 11. Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на ученици от уязвими групи - Изтегли


 

 Учебна 2018/2019 година

 1. Правилник за дейността на училището за учебна 2018/2019 година - Изтегли
 2. Седмично разписание ІІ учебен срок на учебната 2018/2019 година - Изтегли
 3. Графици за ІІ учебен срок:
  1. контролни и класни
  2. консултации с ученици 
  3. консултиране на родители
  4. консултации в ГЦОУД
 4. Седмично разписание I учебен срок на учебната 2018/2019 година, в сила от 05.11.2018г. - Изтегли
 5. Седмично разписание I учебен срок на учебната 2018/2019 година - Изтегли
 6. Графици за І учебен срок:
  1. контролни и класни
  2. консултации с ученици 
  3. консултиране на родители
  4. консултации в ГЦОУД
 7. Училищни учебни планове на паралелките в Іви, ІІри, ІІІти, Vти, VІти, VІІми, VІІІми е ІХти класове - Изтегли
 8. ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ
 9. ПРОГРАМА ЗА КОНТРОЛ НА ОТСЪСТВИЯТА И ОТРАЗЯВАНЕТО ИМ В ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА УЧИЛИЩНА ДОКУМЕНТАЦИЯ
 10.  ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ

 

 

Учебна 2017/2018 година

 1. Промени в правилника /от 19.02.2018/ - Заповед
 2. Правилник за дейността на училището за учебна 2017/2018 (от  месец ХIІ) - Изтегли
 3. Правилник за дейността на училището за учебна 2017/2018 (от  месец ХІ) - Изтегли
 4. Правилник за дейността на училището за учебна 2017/2018 - Изтегли
 5. Етичен кодекс - Изтегли
 6. Седмично разписание IІ учебен срок на учебната 2017/2018 година - Изтегли
 7. Седмично разписание I учебен срок на учебната 2017/2018 година - Изтегли
 8. УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА на СУ „Нешо Бончев“ – Панагюрище за контрол на отсъствията и отразяването им в задължителната училищна документация - Изтегли
 9. Графици за ІІ учебен срок:
  1. контролни и класни
  2. консултации с ученици
  3. консултиране на родители
  4. консултации в ГЦОУД
 10. Графици за І учебен срок:
  1. контролни и класни
  2. консултации с ученици
  3. консултиране на родители
  4. консултации в ГЦОУД
 11. Програма за превенция на ранното напускане на училище - Изтегли
 12. Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвими групи - Изтегли
 13. Механизмът за противодействие на тормоза и насилието в институциите системата на предучилищното и училищното образование - Изтегли
 14. Алгоритъм за прилагане на механизма - Изтегли

 

Учебна 2016/2017 година

 1. Правилник за дейността на училището (променен от 01.02.2017г.) - Изтегли
 2. Правилник за дейността на училището (променен от 13.12.2016г.) - Изтегли
 3. Механизъм за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище - Изтегли
 4. Училищен правилник за учебната 2016/2017 година - Изтегли
 5.  График за

 

РЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗВИНЕНИТЕ ОТСЪСТВИЯ ОТ УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ НА УЧЕНИЦИТЕ - заповед (23.02.2016г.) - ОТМЕНЕНА!