Документи и формуляри

Свободни места за учебна 2022/2023 година по класове при максимален брой ученици в начален етап 22, в прогимназиален – 26:

Клас Свободни места
І 1
ІІ 8
ІІІ няма
ІV 6
V 9
14
VІІ 3
VІІІ 15
ІХ 9
Х няма
ХІ 9
ХІІ 4