Еднократна помощ за ученици от първи/осми клас

Съгласно разпоредбите на чл.10а и чл.10б от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД), на семействата, чиито деца са записани в първи клас/в осми клас на държавно или общинско училище, се отпуска еднократна помощ за покриване част от разходите в началото на учебната година, когато децата живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.
Срокът за подаване на заявленията – декларации по чл.10а и чл.10 б от ЗСПД е 15 октомври 2022 г. Подават се на място в Дирекция "Социално подпомагане" (ДСП) по настоящ адрес или на електронните адреси на ДСП в областта, които са защитени канали за обмен на информация: https://asp.government.bg/bg/kontakti/teritorialni-strukturi/, чрез Системата за сигурно електронно връчване, подписани с персонален идентификационен код на Националния осигурителен институт, с квалифициран електронен подпис или чрез Български пощи.

Родителите могат да се запознаят с условията за ползване на този вид целева помощ на страницата на Агенцията за социално подпомагане и посочения линк:
https://asp.government.bg/bg/deynosti/sotsialno-podpomagane/semeyni-pomoshti/.

Помощта се отпуска независимо от дохода на семейството и се изплаща на два пъти, като 50 на сто от нейния размер се изплаща след влизане в сила на заповедта за отпускането й, а остатъкът се изплаща в началото на втория учебен срок, ако детето продължава да посещава училище. Към заявленията задължително се прилага и служебна бележка от училището, че детето е записано в първи/осми клас за предстоящата учебна година.