Заповед за обучение от разстояние в електронна среда

 

ЗАПОВЕД №252/28.10. 2020г.

На основание чл. 259, ал. 1 от  ЗПУО, във връзка с чл.31, ал.1, т.1 и т.2от Наредба №15/ 22.07.2019г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти и заповед на Министъра на здравеопазването  № РД 01-626/27.10.2020г.

НАРЕЖДАМ

1.      Учениците от гимназиален етап (VІІІ – ХІІ) клас да преминат на обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) от 29.10.2020г. до 12.11.2020г., вкл.

2.      Всички ученици, с изключение на тежкоболните, са длъжни да участват в ОРЕС като присъстват в обучението, съгласно установеното от началото на годината седмично разписание на часовете.

3.      Учениците от гимназиалните етап, които нямат техническа осигуреност или имат др. основателни причини за неучастие в ОРЕС, могат да осъществяват обучението си в училище, като за целта:

3.1.            Информират в рамките на 29.10.2020г. класните си ръководители;

3.2.            Посещават редовно часовете и използват училищни устройства и интернет;

3.3.     Длъжни са единствено да си осигурят собствени слушалки за случаите, в които учителят не е на разположение в училище.

4.      Обучението се осъществява при спазване на следните условия:

4.1.      Обучението се осъществява чрез платформите G Suite и MOODLE. Могат да се използват само като допълнение ел. дневник и различни образователни приложения.

4.2.            Он-лайн срещите се задават чрез приложението Classroom и не се записват, за да не се натовари системата.

4.3.            Продължителност на часовете 40 мин., като синхронното взаимодействие е не повече от 30 мин.

4.4.        Задачите, зададени за работа в часа, се връщат на учителя, съгласно зададените от него условия, но не по-късно от 20:00ч. на същия ден;

4.5.    Часовете по ФВС се провеждат асинхронно или синхронно, а учениците чрез запис доказват извършването на съответните физически дейности, които включват физически упражнения с продължителност не по-малко от 20 мин.

4.6.         В електронния дневник се отчитат отсъствия, като закъсненията за включване в синхронното обучение за съответния час над 15 мин., се вписват като отсъствия. Същото важи и за непредадените в срок задачи за часа. Домашните работи се предават в срок, определен от съответния учител и може да не са в същия ден.

4.7.            При технически или сериозен здравословен проблем учениците своевременно в рамките на един астрономически час след началото на учебния час по телефона уведомяват съответния учител. За целта е необходимо и потвърждение от страна на родителите.

5.    Учителите, които провеждат ОРЕС, могат да го провеждат, както от вкъщи, така и от училище, съобразявайки се с училищната си заетост и нуждата от методическа помощ.

6.      Учителите, преподаващи в ГЕ, са задължени да проведат поне 50% от часовете си с всяка от паралелките синхронно.

 7.      Учителите, преподаващи в ГЕ, са длъжни да провеждат часовете си в точно определеното време по седмично разписание;

8.      Учителите, преподаващи в ГЕ, са длъжни да дават, както задачи за изпълнение в часа, които трябва да проверят в срок, така и да задават домашни работи във формат, съгласно изискванията на предмета.

9.   Всички учители, преподаващи в ГЕ, които до момента не са споделили виртуалните си класни стаи с членовете на ръководството, да представят в канцеларията до 14:00ч. на 29.10.2020г. писмени обяснения за неспазените срокове!

Настоящата заповед да се сведе до знанието на учителите, преподаващи в ГЕ, за сведение и изпълнение срещу подпис. На учениците да се прочете нареждане, а заповедта да се публикува от Цв. Мулешкова в сайта на училището в разд.“Новини“!

Контрол върху изпълнението ѝ ще осъществя лично.

ВЕСКА БАРОВА

Директор на СУ „Нешо Бончев“