За ученици в самостоятелна форма на обучение

Форми на обучение в СУ "Нешо Бончев" - Изтегли

І. График за провеждане на септемврийска сесия за ученици в самостоятелна форма на обучение, както следва:

 

Предмет

Клас

Дата

Час на провеждане

Изобразително изкуство ИУЧ

VІІ

19.09.2023г.

14:15 – писмен

16:15  - практически

Компютърно моделиране и ИТ

VІІ

20.09.2023г.

14:15 – писмен

16:15  - практически

Английски език

VІІ

21.09.2023г.

14:15 – писмен

16:15  - устен

История и цивилизации ПП

ХІ

21.09.2023г.

14:15ч.

БЕЛ ПП

ХІ

25.09.2023г.

14:15 ч.

Физика и астрономия

VІІ

25.09.2023г.

14:15 ч.

Химия и опазване на околната среда

VІІ

26.09.2023г.

14:15ч.

Математика ИУЧ

VІІ

26.09.2023г.

16:15ч.

 

 

 

 

 

………………………………

 

ІV. Председателят на комисиите за оценяването има следните задължения:

 

1.                  До два дни преди изпита да предаде за утвърждаване изпитните билети, конспектите и критериите за оценка!

 

2.                  В деня на изпита или при първа възможност да приеме от директора или неговия заместник изпитните работи!

 

3.                  Да организира преглеждането и оценяването на работите в комисията в рамките на един ден!

 

4.                  Да попълни протоколите и в изряден вид да ги предаде на директора!

 

5.                  Да уведоми ученика за неговата оценка и я постави на видно място в училището за справка!

 

V. Квесторите имат за задача:

 

1.                  Да получат от ЗДУД изпитните материали в деня преди изпита или при обективна невъзможност сутринта преди изпита;

 

2.                  Да се явят 5 мин. преди началото на изпита пред кабинет № 7, където ще протичат изпитите!

 

3.                  По време на изпита да спазват всички изисквания за нормална работа на учениците, недопускане на подсказване, преписване, ползване на комуникационна техника и др. подобни! Комуникационната техника да бъде своевременно изискана и изключена. Същата да бъде поставена на видно място в обсега на камерите!

 

4.                  След приключване на изпита да предадат изрядно попълнен квесторски протокол и изпитните работи на директора!

 

5.                  Квесторите, които са дежурни на изпитите за профилирана подготовка в ХІ клас, следят за работа по отделните модули, която не трябва да надвишава 40 мин.

 

VІ. Класните ръководители на учениците от ГЕ в СФОима за задача да внесат резултатите от изпитите в задължителната училищна документация до 2 дни след приключване на изпитната сесия за учениците!

 

VІІ. Учениците са длъжни:

 

1.                  Да се явят поне 5 минути преди и не по късно от обявеното начало на изпита. Закъснението се включва във времето определено за работа, съгл. чл. 41, ал. 6 от наредба № 11/1.09.2016г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

 

2.                  Да изключат и предадат на квесторите комуникационните средства;

 

3.                  Да изпълнят всички законни инструкции на квесторите.

 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на горепосочените длъжностни лица за сведение и изпълнение срещу подпис.

 

Контрол върху изпълнението ѝ ще изпълнявам лично.

 

 

І. График за провеждане на зимната изпитна сесия за ученици в СФО за зимна сесия на учебна 2022/2023 година 

 За ученици в СФО (самостоятелна форма на обучение):

Предмет

Клас

Дата

Час

БЕЛ

VI, VII, XI

14.02.2023 г.

14:00ч.

АЕ

XI

09.02.2023 г.

Писмен – 14:00ч.

Устен – 16:00ч.

НЕ

XI

08.02.2023 г.

Писмен – 14:00ч.

Устен – 16:00ч.

Компютърно моделиране и ИТ

VI

13.02.2023

Писмен – 14:00ч.

Практически – 16:00ч.

ИТ

VII

13.02.2023

Писмен – 14:00ч.

Практически – 16:00ч.

История и цивилизации

VІІ

15.02.2023

14:00ч.

География и икономика

VІ, VІІ

16.02.2023

14:00ч.

Гражданско образование

XI

07.02.2023 г.

14:00ч.

Човекът и природата

09.02.2023 г.

14:00ч.

Музика

VІ ,VІІ

08.02.2023 г.

Писмен – 14:00ч.

Практически – 16:00ч.

Изобразително изкуство

VІ ,VІІ

07.02.2023 г.

Писмен – 14:00ч.

Практически – 16:00ч.

ФВС

VІ ,VІІ

06.02.2023

14:00ч.

ИУЧ БЕЛ

VІІ

10.02.2023

14:00ч.

ИУЧ ИТ

VІІ

17.02.2023 г.

Писмен – 14:00ч.

Практически – 16:00ч.

Геометрия, ПП

XI

07.02.2023 г.

14:00ч.

Елементи на математическия анализ, ПП

XI

09.02.2023 г.

14:00ч.

 

 

 ________________________________________________________________________

ЗАПОВЕД №2033/ 14.09.2022г. 

На основание чл. 259, ал.1 от ЗПУ и чл. 31, ал.1, т.2 и т.3 от Наредба №15/ 22.07.2019г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

УТВЪРЖДАВАМ

 ГРАФИК

за изпитните сесии през учебната 2022 – 2023 год. за учениците

в самостоятелна форма на обучение 

Сесия

От….

До….

Септемврийска

19.09.2022г.

3. 10.2022г.

Зимна

6. 02.2023г.

17.02.2023г.

Лятна

3. 07.2023г.

14.07.2023г.

Извънредна май, за ученици в ХІІ клас

16.05.2023г.

17.05.2023г.

 

Настоящата заповед да се публикува от отговорните лица в интернет-страницата на училището за сведение на всички заинтересовани!

 

Да се сведе до знанието на зам.-директорите по УД и класните ръководители на ученици в самостоятелна форма на обучение!

________________________________________________________________________

Самостоятелна форма на обучение в СУ "Нешо Бончев" - Изтегли

ЗАПОВЕД № 1670/ 29.06.2022г.

 

На основание чл. 259, ал. 1, чл. 40, ал.5 от наредба № 11/1.09.2016г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците и във връзка с чл.7, ал. 3, т.2 и т.3,  ал.4, т.1,  чл.8, ал.3 т.2 и т.3, чл. 10, ал.4 и ал.5, чл. 22, ал.5 и ал.6, чл. 33, т.1, чл. 34, ал.1, ал.5 и ал.6, чл. 37, ал.1, т.1 и ал.2, чл. 38, ал.1, т.1, ал.2, чл. 40, чл. 41, чл. 42, ал.2 и ал.3 и чл. 43 от същата наредба, решение на ПС от 28.06.2022г. (Протокол №24) и моя заповед № 1669 /28.01.2022г.

 

ОПРЕДЕЛЯМ

 

І. График за провеждане на лятна изпитна сесия за ученици в СФО и поправителна сесия - юли за учениците, получили слаби оценки или такива с неоформен срочен успех по предмети от ІІ-ри учебен срок, както следва:

А. За оформяне на срочен успех на ученици в СФО:

Предмет

Клас

Дата

Час

БЕЛ

VІІ

6.07.2022г.

8:00ч.

АЕ

VІІ

7.07.2022г.

Писмен 8:00ч.

Практически 12:00ч.

Математика

VІІ

8.07.2022г.

8:00ч.

ИТ

VІІ

4.07.2022г.

Писмен 8:00ч.

Практически 12:00ч.

ФВС

VІІІ

1.07.2022г.

8:00ч.

Диалогични прочити

ХІ

1.07.2022г.

8:00ч.

Алгебра с теория на числата

ХІ

4.07.2022г.

8:00ч.

 

Б. За ученици в СФО (самостоятелна форма на обучение) и поправителни изпити за  годишно оценяване:

Предмет

Клас

Дата

Час

БЕЛ

VІІ, VІІІ

6.07.2022г.

8:00ч.

Англ. език

VІІ, VІІІ

7.07.2022г.

Писмен 8:00ч.

Практически 12:00ч.

Математика

VІІ, VІІІ, ХІ

8. 07.2022г.

8:00ч.

ИТ

VІІ, VІІІ

4.07.2022г.

Писмен 8:00ч.

Практически 11:00ч.

Информатика

VІІІ

1.07.2022г.

Писмен 10:00ч.

Практически 12:00ч.

Философия

VІІІ

5.07.2022г.

8:00ч.

География и икономика

VІІ

8.07.2022г.

14:00ч.

Химия и ООС

VІІ

11.07.2022г.

8:00ч.

Физика и астрономия

VІІ

12.07.20022г.

8:00ч.

Музика

VІІ, VІІІ

4.07.2022г.

Писмен – 12:00ч.

Практически 14:00ч.

Технологии и предприемачество

VІІ

1.07.2022г.

Писмен – 8:00ч.

Практически -12:00ч.

ИУЧ БЕЛ

VІІ

6.07.2022г.

12:00ч.

ИУЧ математика

VІІ

13.07.2022г.

8:00ч.

ИУЧ музика

VІІ

5.07.2022г.

Писмен – 8:00ч.

Практически 12:00ч.

Елементи на математическия анализ

ХІ

7.07.2022г.

8:00ч.

Геометрия

ХІ

12.07.2022г.

8.00ч.

 

 ---

V. Класните ръководители имат за задача да внесат резултатите от изпитите в задължителната училищна документация до 2 дни след приключване на изпитната сесия за ученика!

. Учениците са длъжни:

1.   

Да се явят в кабинет №7 поне 5 минути преди обявеното начало на изпита. Допуска се закъснение не повече от 15 мин. от обявеното начало на изпита. Учениците, явили се след това, не се допускат до изпита. Закъснението се включва във времето определено за работа, съгл. чл. 41, ал. 6 от наредба № 11/1.09.2016г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

2.   

Учениците изключват и предават телефоните и всякакъв вид комуникационна техника на квесторите. При наличие на непредадена такава техника след началото на изпита, изпитът се анулира.

__________________________________________________________

 

 

Зимна изпитна сесия - 2021/2022

І. График за провеждане на зимната изпитна сесия за ученици в СФО 

Б. За ученици в СФО (самостоятелна форма на обучение):

Предмет

Клас

Дата

Час

БЕЛ

VІІ

14.02.2022г.

14:00ч.

Математика

VІІ

11.02.2022г.

14:00ч.

История и цивилизации

VІІ

17.02.2022г.

14:00ч.

Биология и ЗО

VІІ

7.02.2022г.

14:00ч.

Химия и ООС

VІІ

10.02.2022

14:00ч.

Изобразително изкуство

V, VІ

08.02.2022г.

08.02.2020г.

Писмен – 14:00ч.

Практически– 16:00ч.

ФВС

VІІ

9.02.2022г.

14:00ч.

 

 

Септемврийска изпитна сесия - 2021/2022


Критерии за оценка по Български език и литература IX клас- Изтегли

Конспект по Български език и литература IX клас - Изтегли

Конспект и критерии за оценка по Български език и литература V клас - Изтегли

Конспект и критерии за оценка по Български език и литература VI клас - Изтегли

Конспект и критерии за оценка по Български език и литература VII клас - Изтегли

________________________________

ГРАФИК

За провеждане на юлска изпитна сесия

За ученици в самостоятелна форма на обучение (СФО)- Изтегли

 

 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

 

График за провеждане на зимната изпитна сесия за ученици в СФО и изпитите за
оформяне на срочна оценка за І-ви учебен срок на учениците V - ХІІ клас, които не са
получили такава, както следва:

      

 

 

I. График за провеждане на септемврийска изпитна сесия в самостоятелна формана обучение за учебната 2020/2021 година

 както следва:

 

Предмет

Клас

Дата

Час

БЕЛ

ІХ

23.09.2020г.

14:00

АЕ

23.09.2020г.

Писмен – 14:00ч.

Практически – 16:00ч.

Математика

VІ, ІХ

24.09.2020г.

14:00ч.

ИТ

28.09.2020г.

Писмен – 14:00ч.

Практически – 16:00ч.

История и цивилизации

ІХ

25-.09.2020г.

14:00ч.

Физика и астрономия

ІХ

28.09.2020г.

14:00

Техн. и предприемачество

16.09.2020г.

Писмен – 14:00ч.

Практически- 16:00ч.

Музика

21.09.2020г.

Писмен – 14:00ч.

Практически – 16:00ч.

Изобразително изкуство

17.09.2020

Писмен – 14:00ч.

Практически – 16:00ч.

ФВС

18. 09.2020г.

14:00ч.

ИУЧ БЕЛ

VІІІ

18. 09.2020г.

14:00ч.

ИУЧ БЕЛ

ІХ

21.09.2020г.

14:00ч.

ИУЧ БЕЛ

Х

23.09.2020г.

14.00ч.

ИУЧ Ист. и цивилизации

Х

25.09.2020г.

14.00ч.

ИУЧ ИТ

VІІІ

17.09.2020

Писмен 14:00ч.

Практически – 16:00

ИУЧ математика

29.09.2020г.

14:00ч.

ИУЧ ЧП

30.09.2020г.

14:00ч.

  _________________________________________________________________

График за провеждане на юнска сесия за ученици в самостоятелна форма на обучение, както следва: 

 

Предмет

Клас

Дата

Час

БЕЛ

VІ и VІІ

23.06.2020г.

8:00ч.

АЕ

VІ и VІІ

24.06.2020г.

Писмен – 8:00ч.

Практически – 14:00ч.

Математика

25.06.2020г.

8:00ч.

ИТ

VІ, VІІ

26.06.2020г.

Писмен – 8:00ч.

Практически – 14:00ч.

География и икономика

VІ и VІІ

29.06.2020г.

14:00ч.

Човекът и природата

30.06.2020г.

8:00ч.

Техн. и предприемачество

22.06.2020г.

Писмен – 12:00ч.

Практически- 15:00ч.

Музика

VІ и VІІ

19.06.2020г.

22.06.2020г.

Писмен – 8:00ч.

Практически – 8:00ч.

Изобразително изкуство

VІ и VІІ

19.06.2020г.

Писмен – 12:00ч.

Практически – 15:00ч.

ФВС

VІ 

18.06.2020г.

10:00ч.

ИУЧ БЕЛ 

VІ и VІІ

23.06.2020г.

14:00ч.

ИУЧ - БЗО 

VІІ

30.06.2020г.

14:00ч.

______________________

ГРАФИК

за провеждане на изпитите с ученици

в самостоятелна форма на обучение

за учебната 2020/2021 година

1. Септемврийска сесия – от 17.09.2020г. до 30.09.2020г.

2. Зимна сесия – от 04.02.2021г. до 17.02.2021г.

3. Майска сесия (за ученици в XII клас) – от 17.05.2021г. до 18.05.2021г., възможна е и промяна.

4. Юнска сесия (за ученици от I до ХІІ клас) – от 16.06.2021г. до 29.06.2021г.

Мястото и времето на провеждане на изпитите се указва в заповедта на директора, която се публикува преди  изпитите. __________________________________________

 ГРАФИК

за провеждане на изпитите с ученици 

в самостоятелна форма на обучение 
за учебната 2019/2020 година

 

1. Септемврийска сесия – от 17.09.2019г. до 30.09.2019г.

 

2. Зимна сесия – от 06.02.2020г. до 19.02.2020г.

 

3. Майска сесия (за ученици в XII клас) – от 15.05.2020г. до 16.05.2020г.

 

4. Юнска сесия (за ученици от I до ХІІ клас) – от 17.06.2020г. до 30.06.2020г.

 

Всички изпити се провеждат от 14:00 часа в кабинет №10.

Графикът с конкретните дати за провеждане на изпити по учебни предмети от училищния учебен план за СФО се утвърждава със заповед на директора на СУ „Нешо Бончев“ след подаване на заявления от учениците в СФО, в които посочват по кои учебни предмети желаят да се явят през съответната изпитна сесия. 

________________________________

ГРАФИК

за провеждане на изпитите с ученици 

в самостоятелна форма на обучение
за учебната 2018/2019 година

 

1. Септемврийска сесия – от 17.09.2018г. до 28.09.2018г.

 

2. Зимна сесия – от 06.02.2019г. до 22.02.2019г.

 

3. Майска сесия (за ученици в XII клас) – от 06.05.2019г. до 17.05.2019г.

 

4. Юнска сесия (за ученици от I до ХІІ клас) – от 17.06.2019г. до 28.06.2019г.

 

Всички изпити се провеждат от 14:00 часа в кабинет №10.

Графикът с конкретните дати за провеждане на изпити по учебни предмети от училищния учебен план за СФО се утвърждава със заповед на директора на СУ „Нешо Бончев“ след подаване на заявления от учениците в СФО, в които посочват по кои учебни предмети желаят да се явят през съответната изпитна сесия.

 

График за провеждане на изпитите с ученици в самостоятелна форма

на обучение за учебната 2017/2018 година

 

1. Септемврийска сесия – от 18.09.2017г. до 29.09.2017г.

2. Зимна сесия – от 07.02.2018г. до 21.02.2018г. - Изтегли

3. Майска сесия (за ученици в XII клас) – от 03.05.2018г. до 17.05.2018г.

4. Юнска сесия (за ученици от I до VI клас) – от 18.06.2018г. до 29.06.2018г. - Изтегли

5. Юлска сесия (за ученици от VII до XII клас) - от 02.07.2018г. до 13.07.2018г.

Всички изпити се провеждат от 14:00 часа в кабинет №10.

Графикът с конкретните дати за провеждане на изпити по учебни предмети от училищния учебен план за СФО се утвърждава със заповед на директора на СУ „Нешо Бончев“ след подаване на заявления от учениците в СФО, в които посочват по кои учебни предмети желаят да се явят през съответната изпитна сесия.