Избор на педагогически специалист по математика и информатика/ИТ

Днес, 24.08.2022год., в 14:00 ч. Комисия в състав:

Веска Барова - директор на СУ „Нешо Бончев“ - председател, Снежина Илчева Машева ЗДУД   – зам. председател, Парашкева Маринова Керемидчиева – ЗДУД нач. етап – член, Райка Енчева Фингарова – ЗД АСД - член  –  разгледа подадените документи за длъжността „Учител/ст. учител по общообразователен предмет в гимназиален/прогимназиален етап – математика и информатика/ИТ“.

Подадени заявления за длъжността

„Учител/ст. учител по общообразователен предмет в гимназиален/прогимназиален етап – математика и информатика/ИТ“

 

№ по ред

Входящ номер

Телефонен номер

Трите имена

Образование

Забележка

1.

1838/11.08.2022 г.

087….40

 

 

К. С. Ц.

Заявление за постъпване на работа, декларация за обработка на лични данни, европейски формат на автобиография, копие на диплома за завършено висше образование ОКС БАКАЛАВЪР, спец. „ФИЗИКА И МАТЕМАТИКА“, копие на диплома за завършено висше образование ОКС МАГИСТЪР, спец. „ОБУЧЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА В УЧИЛИЩЕ“, УДОСТОВЕРЕНИЕ за повишаване на квалификацията „Методика на обучението на децата и учениците по БДП в V – VIII клас, свидетелство за професионална квалификация по спец. „ИНФОРМАТИКА“, свидетелство запридобита IV ПКС, препис извлечение на трудова книжка.

Липсва свидетелство за съдимост и документ за предварителен мед. преглед, които не са задължителни в момента на подаване на документите!

 

 

Комисията реши да предложи на кандидата да заеме обявеното работно място. Същият е желателно да се яви до 30.08.2022г. в училището за потвърждение.