Избор на РНИКТ

Днес, 23.08.2023год., в 14:00 ч. Комисия в състав:

Веска Барова - директор на СУ „Нешо Бончев“ - председател, Снежина Илчева Машева ЗДУД   – член, Райка Енчева Фингарова –

ЗД АСД - член    разгледа подадените документи за длъжността „Ръководител на направление ИКТ“.

 

Подадени заявления за длъжността

„Ръководител на направление ИКТ“

 

№ по ред

Входящ номер

Телефонен номер

Трите имена

Образование

Забележка

 

 

 

 

 1.

 1646/18.08.2023 г.

                              

                               

 Заявление за постъпване на работа, декларация за обработка на лични данни, европейски формат на автобиография, УВЕРЕНИЕ №220126700/17.07.2023 г. дипломирана с протокол № 248/08.07.2023 г., спец. „ПОИИТ“, копие на трудова книжка.

Липсва свидетелство за съдимост и документ за предварителен мед. преглед, които не са задължителни в момента на подаване на документите!

 

 

 

 

 

 2.

 1644/15.08.2023 г.

                              

                              

Заявление за постъпване на работа, декларация за обработка на лични данни, европейски формат на автобиография, копие на диплома за завършено висше образование ОКС БАКАЛАВЪР, спец. „Информационно брокерство“, копие на диплома за завършено висше образование ОКС МАГИСТЪР, спец. „Информационни технологии и информационно брокерство“, дубликат на диплома за средно специално образование, свидетелство за професионална квалификация, сертификат № 0468 – обучение по английски език в СВУБИТ, насочващо писмо от ДБТ – гр. Панагюрище.

Липсва свидетелство за съдимост и документ за предварителен мед. преглед, които не са задължителни в момента на подаване на документите, липсва копие/препис-извлечение на трудова книжка.

 

Комисията разгледа подадените документи и констатира следното:

  1. Кандидат с вх.№1644/15.08.2023 г. няма завършено необходимото съгласно Наредба №15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, образование.
  2. Липсва препис-извлечение/ копие на трудова книжка.
  3. Комисията предлага да се сключи договор с единствения, отговарящ на изискванията кандидат с вх.№1646/18.08.2023 г.

Комисия в състав:

  1.  

    Веска Барова – председател – (П)

  2. Снежина Машева – ЗДУД – член – (П)
  3. Райка Фингарова – ЗД АСД – член – (П)