Избор на учител/ст. учител в група за целодневна организация на учебния ден

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „НЕШО БОНЧЕВ”E:\logo_SU_NB_bez.png

гр. Панагюрище; ул. "Цар Освободител" № 7

тел. 0357/6-20-87, 0357/6-37-82, 0357/6-21-63; е-mail: su_n_bonchev@nbnet.org

 

Днес, 17.02.2023 год., в 13:30 ч. Комисия в състав:

Парашкева Керемидчиева - председател, Снежина Машева – зам. председател и членове: Милка Пискова-главен учител и Марияна Узунова-учител в ГЦОУД  проведе събеседване с одобрените по документи кандидати за длъжността „Учител/ст. учител в група за целодневна организация на учебния ден“. От заседанието на комисията отсъства Райка Фингарова-ЗДАСД, поради служебна ангажираност със Заповед №846/13.02.2023 год.

 

Одобрени кандидати за длъжността 

Учител/ст. учител в група за целодневна организация на учебния ден“.

 

№ по ред

Входящ номер

Телефонен номер

Трите имена

Образование

Забележка

1.

816/08.02.2023г.

0887225655

Анна Няголова Петкова

Заявление за постъпване на работа, декларация за съгласие за обработка на лични данни, автобиография, копие на диплома за завършено висше образование, ОКС МАГИСТЪР специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“, копие на трудова книжка, насочващо писмо от ДБТ - Панагюрище.

Липсва свидетелство за съдимост и документ за предварителен мед. преглед, които не са задължителни в момента на подаване на документите.

2.

   

824/13.02.202г.

  

  0878149434

Деница Ненчева Ненчева

Заявление за постъпване на работа, декларация за съгласие за обработка на лични данни, автобиография, копие на трудова книжка, уверение за 4 курс, специалност НУП – редовно обучение ОКС БАКАЛАВЪР, уверение за 1 курс, специалност ПНУП – редовно обучение ОКС МАГИСТЪР, справка за дипломиране, копие на свидетелство за съдимост, копие на карта за предварителен медицински преглед .

 

 

След събеседване с кандидатите, комисията реши да предложи сключване на трудов договор на кандидат с вх. № 824/13.02.2023г. Кандидатът следва да се яви на 20.02.2023 год. за сключване на договор.