Избор на учител в ГЦОУД

Днес, 01.09.2022год., в 16:00 ч. Комисия в състав:

Веска  Йорданова Барова - директор на СУ „Нешо Бончев“ - председател, Парашкева Маринова Керемидчиева, ЗДУД   в нач. етап – зам. председател, Снежина Илчева Машева, ЗДУД – член и Райка Енчева Фингарова, ЗД АСД - член    разгледа подадените документи за длъжността „Учител/ст. учител в начален етап на основното образование, в група за целодневна организация на учебния ден“. 

Подадени заявления за длъжността

„Учител/ст. учител в начален етап на основното образование, в група за целодневна организация на учебния ден“

 

№ по ред

Входящ номер

Телефонен номер

Трите имена

Образование

Забележка

1.

1872/25.08.2022 г.

  088…..37

 

 

П И Б

Заявление за постъпване на работа, декларация за обработка на лични данни, европейски формат на автобиография, копие на диплома за завършено висше образование ОКС БАКАЛАВЪР, спец. „Начална училищна педагогика“, копие на договор с ПУ „Паисий Хилендарски“ – обучение за МАГИСТЪР, насочващо писмо от ДБТ-Панагюрище.

Липсва свидетелство за съдимост и документ за предварителен мед. преглед, които не са задължителни в момента на подаване на документите!

2.

1874/25.08.2022 г.

  08…..91

 

 

М Л Е

Заявление за постъпване на работа, декларация за обработка на лични данни, европейски формат на автобиография, копие на диплома за завършено висше образование ОКС БАКАЛАВЪР, спец. „История и география“, уверение за ОКС МАГИСТЪР специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“, ПК „Педагог , детски учител и начален учител“.

Липсва свидетелство за съдимост и документ за предварителен мед. преглед, които не са задължителни в момента на подаване на документите!

3.

1881/29.08.2022 г.

   08…..21

 

 

М В Б

Заявление за постъпване на работа, декларация за обработка на лични данни, мотивационно писмо, европейски формат на автобиография, уверение за ОКС БАКАЛАВЪР специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“.

Липсва свидетелство за съдимост и документ за предварителен мед. преглед, които не са задължителни в момента на подаване на документите!

4.

1882/29.08.2022 г.

  08…..22

 

 

Н В К

Заявление за постъпване на работа, декларация за обработка на лични данни, европейски формат на автобиография, копие на диплома за завършено висше образование ОКС МАГИСТЪР, спец. „ПНУП“, копие на трудова книжка, референция от „Мегалан“ ООД- гр. София, удостоверение за завършен курс и степен на подготовка по Английски език.

Липсва свидетелство за съдимост и документ за предварителен мед. преглед, които не са задължителни в момента на подаване на документите!

5.

1883/29.08.2022 г.

    08…..64

 

 

Л В К

Заявление за постъпване на работа, декларация за обработка на лични данни, европейски формат на автобиография, копие на диплома за завършено висше образование ОКС БАКАЛАВЪР, спец. „ПНУП“, копие на трудова книжка.

Липсва свидетелство за съдимост и документ за предварителен мед. преглед, които не са задължителни в момента на подаване на документите!

6.

1885/30.08.2022 г.

  08…..34

 

 

Д Н Н

Заявление за постъпване на работа, декларация за обработка на лични данни, европейски формат на автобиография, УВЕРЕНИЕ за ОКС БАКАЛАВЪР спец Начална училищна педагогика.

Липсва свидетелство за съдимост и документ за предварителен мед. преглед, които не са задължителни в момента на подаване на документите!

7.

1888/31.08.2022 г.

08…..61

 

 

К А К

Заявление за постъпване на работа, декларация за обработка на лични данни, европейски формат на автобиография, копие на диплома за средно образование от НУ ЗА ТАНЦОВО ИЗКУСТВО, копие на свидетелство за професионална квалификация „Танцьор“, копие на диплома за завършено висше образование ОКС БАКАЛАВЪР ПК ХОРЕОГРАФ-ПЕДАГОГ, копие на диплома за завършено висше образование ОКС МАГИСТЪР ПНУП, УДОСТОВЕРЕНИЕ за проведена студентска практика.

Липсва свидетелство за съдимост и документ за предварителен мед. преглед, които не са задължителни в момента на подаване на документите!

8.

1896/01.09.2022 г.

    08…..79

 

 

Ц Г Ш

Заявление за постъпване на работа, декларация за обработка на лични данни, европейски формат на автобиография, копие на диплома за завършено висше образование ОКС МАГИСТЪР, спец. „ПНУП“, УДОСТОВЕРЕНИЕ за обучение на тема: „Методика за обучение на децата и учениците по безопасност на движението по пътищата“, УДОСТОВЕРЕНИЕ за обучение на тема: „Компютърно моделиране. Идеи, принципи, реализация – с фокус 4. клас, УДОСТОВЕРЕНИЕ за обучение на тема: „Компютърно моделиране. Идеи, принципи, реализация – с фокус 3. клас .

Липсва свидетелство за съдимост и документ за предварителен мед. преглед, които не са задължителни в момента на подаване на документите!

 

Комисията разгледа подадените документи и покани на интервю кандидатът с вх. 1872/25.08.2022 г. , на когото реши да предложи мястото. Кандидатът следва да се яви на 12.09.2022 г. за сключване на трудов договор.