Избор на Учител в ГЦОУД

Днес, 28.08.2023год., в 10:30 ч. Комисия в състав:

Веска Барова- директор на СУ „Нешо Бончев“ - председател, Парашкева Маринова Керемидчиева ЗДУД начален етап в СУ „Нешо Бончев“ – член, Райка Енчева Фингарова – ЗДАСД - член и Снежина Илчева Машева - член –  разгледа подадените документи за длъжността  „Учител в ГЦОУД“.

Подадени заявления за длъжност „Учител в ГЦОУД“ 

№ по ред

Входящ номер

Телефонен номер

Трите имена

Образование

Забележка

1.

1583/11.07.2023 г.

----------------

------------------------------------------

Заявление за постъпване на работа, декларация за обработка на лични данни, CV-европейски формат, копие на диплома за завършено висше образование с ОКС БАКАЛАВЪР, специалност ПНУП, насочващо писмо от ДБТ-Панагюрище, копие на трудова книжка

Липсва свидетелство за съдимост и документ за предварителен мед. преглед, които не са задължителни в момента на подаване на документите!

2.

1584/11.07.2023 г.

----------------

------------------------------------------

Заявление за постъпване на работа, декларация за обработка на лични данни, CV-европейски формат, копие на УВЕРЕНИЕ №532/06.07.2023 г. ОКС БАКАЛАВЪР по специалност НУПЧЕ, копие на трудова книжка.

Липсва свидетелство за съдимост и документ за предварителен мед. преглед, които не са задължителни в момента на подаване на документите!

3.

1592/17.07.2023 г.

----------------

------------------------------------------

Заявление за постъпване на работа, декларация за обработка на лични данни, автобиография, мотивационно писмо, удостоверение с рег. № 1-02179/01.03.2021 г. за повишаване на квалификацията, копие на диплома за завършено висше образование с ОКС МАГИСТЪР, специалност НУП, копие на трудова книжка, удостоверение с рег. № 105-12/07.06.2021 г. за повишаване на квалификацията, Копие на свидетелство за съдимост, копие на карта за предварителен медицински преглед, копие на медицинско удостоверение от ДПБ – гр. Пазарджик, копие на трудова книжка

 

няма

 

 

 

4.

1599/19.07.2023 г.

----------------

------------------------------------------

Заявление за постъпване на работа, декларация за обработка на лични данни, CV-европейски формат, копие на диплома за завършено висше образование с ОКС БАКАЛАВЪР, специалност ПНУП, копие на  свидетелство за професионална квалификация УЧИТЕЛ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, копие на свидетелство за V-та ПКС, копие на препис-извлечение от трудова книжка

Липсва свидетелство за съдимост и документ за предварителен мед. преглед, които не са задължителни в момента на подаване на документите!

5.

1600/10.07.2023 г.

----------------

------------------------------------------

Заявление за постъпване на работа, декларация за обработка на лични данни, CV-европейски формат, копие на диплома за завършено висше образование с ОКС БАКАЛАВЪР, специалност СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА, насочващо писмо от ДБТ-Панагюрище.

Липсва свидетелство за съдимост, документ за предварителен мед. преглед, които не са задължителни в момента на подаване на документите!

Липсва копие/ препис-извлечение от трудова книжка

Не отговаря на изискванията

6.

1621/24.07.2023 г.

----------------

------------------------------------------

Заявление за постъпване на работа, декларация за обработка на лични данни, CV-европейски формат, копие на УВЕРЕНИЕ № 1903012026/ 19.09.2023 г. ОКС БАКАЛАВЪР, специалност БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ, мотивационно писмо, свидетелство за професионална квалификация Серия К-13,№ 022730, рег. № 474-036/28.06.2013 г. – ПРОФЕСИЯ „Офис-мениджър“, СПЕЦИАЛНОСТ „Бизнес-администрация“

 Липсва свидетелство за съдимост и документ за предварителен мед. преглед, които не са задължителни в момента на подаване на документите!

Не отговаря на изискванията

7.

1623/25.07.2023 г.

----------------

------------------------------------------

Заявление за постъпване на работа, декларация за обработка на лични данни, CV-европейски формат, копие на диплома за завършено висше образование с ОКС МАГИСТЪР, специалност ПНУП, РЕФЕРЕНЦИЯ, удостоверение за завършен курс и степен на подготовка по английски език - копие, копие на трудова книжка.

Липсва свидетелство за съдимост и документ за предварителен мед. преглед, които не са задължителни в момента на подаване на документите!

8.

1625/26.07.2023 г.

----------------

------------------------------------------

Заявление за постъпване на работа, CV-европейски формат, УВЕРЕНИЕ № 180304 1042/25.07.2023 г..

Липсва свидетелство за съдимост и документ за предварителен мед. преглед, които не са задължителни в момента на подаване на документите!

Липсва копие/ препис-извлечение от трудова книжка

Не отговаря на изискванията

9.

1639/08.08.2023 г.

----------------

------------------------------------------

Заявление за постъпване на работа, декларация за обработка на лични данни, CV-европейски формат, копие на диплома за завършено висше образование с ОКС БАКАЛАВЪР, специалност „Специална педагогика“, копие на уверение № 2206427011/06.10.2022 г. – специалност ПНУП,  копие на удостоверение за завършен курс и степен на подготовка по английски език А1/А2/В1.

Липсва свидетелство за съдимост и документ за предварителен мед. преглед, които не са задължителни в момента на подаване на документите!

Не отговаря на изискванията

10.

1653/22.08.2023 г.

----------------

------------------------------------------

Заявление за постъпване на работа, декларация за обработка на лични данни, CV-европейски формат, копие на диплома за завършено висше образование с ОКС БАКАЛАВЪР, специалност „Педагогика“, копие на уверение № 2206427034/01.06.2023 г. – специалност ПНУП - МАГИСТЪР, копие на трудова книжка.

Липсва свидетелство за съдимост и документ за предварителен мед. преглед, които не са задължителни в момента на подаване на документите!

11.

1647/21.08.2023 г.

----------------

------------------------------------------

Заявление за постъпване на работа, декларация за обработка на лични данни, CV-европейски формат,  уверение за завършено образование № 2106487082/21.07.2023 г. – специалност ПНУП - МАГИСТЪР, копие на трудова книжка.

Липсва свидетелство за съдимост и документ за предварителен мед. преглед, които не са задължителни в момента на подаване на документите!

12.

1649/21.08.2023 г.

----------------

------------------------------------------

Заявление за постъпване на работа, декларация за обработка на лични данни, CV-европейски формат, свидетелство за полувисше образование и учителска правоспособност № 1466/07.07.1978 г., спец „Начален учител с профил – физическо възпитание с руски език, удостоверение № 2247/1988 г. – втори клас квалификация, копие на диплома за висше образование серия А90 № 000272, спец. „Начална училищна педагогика“, свидетелство за професионална квалификация Серия К-12, № 008643, Рег. № 2080227/19.07.2012 г. – професия „Оператор на компютър“, спец. „Текстообработване“, удостоверение за професионална квалификация, рег. № 14622/16.10.2006 г., квалификация „Методика на обучението по БДП – I-IV клас, удостоверение с рег. № ЕС-4961/30.10.2017 г. тема „Мениджмънт на класа“, удостоверение № 08-1890/30.03.2007 г. „Базови и специфични компютърни умения на учители“, удостоверение „Арт техники за ефективност на екипното взаимодействие“, сертификат за завършен курс ПУП 15987Дч „Подготовка и управление на проекти“, почетно отличие за дългогодишна цялостна високопрофесионална трудова дейност в системата на народната просвета, извлечение от трудова книжка на учителски стаж, копие на трудов договор от СУ „Нешо Бончев“ – гр. Панагюрище

Липсва свидетелство за съдимост и документ за предварителен мед. преглед, които не са задължителни в момента на подаване на документите!

13.

1652/22.08.2023 г.

----------------

------------------------------------------

Заявление за постъпване на работа, декларация за обработка на лични данни, CV-европейски формат, копие на диплома за завършено висше образование ОКС МАГИСТЪР, спец. ПНУП, копие на свидетелство за ПКС – 5-та степен, копие на трудова книжка, насочващо писмо от ДБТ-Панагюрище.

Липсва свидетелство за съдимост и документ за предварителен мед. преглед, които не са задължителни в момента на подаване на документите!

14.

1663/23.08.2023 г.

----------------

------------------------------------------

Заявление за постъпване на работа, декларация за обработка на лични данни, CV-европейски формат, копие на диплома за завършено висше образование ОКС МАГИСТЪР, спец. ПНУП, копие на удостоверение за професионално обучение рег. № 952-381/14.12.2009 г., професия „Оператор на компютър“, копие на сертификат за завършено езиково ниво, рег. № 12193/31.01.2019 г. – английски език.

Липсва свидетелство за съдимост и документ за предварителен мед. преглед, които не са задължителни в момента на подаване на документите!

Липсва копие/ препис-извлечение от трудова книжка

Комисията разгледа подадените документи и покани на интервю кандидатите с вх. №1583/11.07.2023 г., №1599/19.07.2023 г., №1623/25.07.2023 г., №1639/08.08.2023 г. и №1647/21.08.2023 г.

След проведеното интервю на 30.08.2023 год., Комисията реши да предложи свободните работни места на кандидати с вх.№1583/11.07.2023 г. и вх. №1647/21.08.2023 г. Кандидатите следва да се явят до 14.09.2023 г. за сключване на трудов договор.

Комисия в състав:

  1. Веска Барова – председател - (П)
  2. Парашкева Керемидчиева – ЗДУД – член - (П)
  3. Снежина Машева, ЗДУД – член - (П)
  4. Райка Фингарова – ЗД АСД – член - (П)