Избор на Учител в начален етап

Днес, 28.08.2023год., в 10:30 ч. Комисия в състав:

Веска Барова- директор на СУ „Нешо Бончев“ - председател, Парашкева Маринова Керемидчиева, ЗДУД начален етап в СУ „Нешо Бончев“ – член, Райка Енчева Фингарова – ЗДАСД - член и Снежина Илчева Машева - член –  разгледа подадените документи за длъжността „Учител в начален етап“.

Подадени заявления за длъжността „Учител в начален етап“

 

№ по ред

Входящ номер

Телефонен номер

Трите имена

Образование

Забележка

1.

1634/01.08.2023 г.

----------------

------------------------------------------

Заявление за постъпване на работа, декларация за обработка на лични данни, CV-европейски формат, копие на диплома за завършено висше образование с ОКС БАКАЛАВЪР, специалност ПНУП, копие на трудова книжка.

Липсва свидетелство за съдимост и документ за предварителен мед. преглед, които не са задължителни в момента на подаване на документите!

2.

1635/03.08.2023 г.

----------------

------------------------------------------

Заявление за постъпване на работа, декларация за обработка на лични данни, CV-европейски формат, копие на диплома за завършено висше образование с ОКС БАКАЛАВЪР, специалност ПНУП, свидетелство за професионална квалификация УЧИТЕЛ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК - копие, свидетелство за V-та ПКС – копие, препис – извлечение от трудова книжка.

Липсва свидетелство за съдимост и документ за предварителен мед. преглед, които не са задължителни в момента на подаване на документите!

 

3.

1670/24.08.2023 г.

----------------

------------------------------------------

Заявление за постъпване на работа, декларация за обработка на лични данни, CV-европейски формат, копие на диплома за завършено висше образование с ОКС БАКАЛАВЪР, специалност „Специална педагогика“ - копие, уверение № 2206427011/06.10.2022 г. – специалност ПНУП - копие, удостоверение за завършен курс и степен на подготовка по английски език А1/А2/В1.

Липсва свидетелство за съдимост и документ за предварителен мед. преглед, които не са задължителни в момента на подаване на документите!

Не отговаря на изискванията

4.

1662/23.08.2023 г.

----------------

------------------------------------------

Заявление за постъпване на работа, декларация за обработка на лични данни, CV-европейски формат, копие на диплома за завършено висше образование ОКС МАГИСТЪР, спец. ПНУП, удостоверение за професионално обучение рег. № 952-381/14.12.2009 г., професия „Оператор на компютър“ - копие, сертификат за завършено езиково ниво, рег. № 12193/31.01.2019 г. – английски език - копие.

Липсва свидетелство за съдимост и документ за предварителен мед. преглед, които не са задължителни в момента на подаване на документите!

Липсва копие/ препис-извлечение от трудова книжка

 Комисията разгледа подадените документи и покани на интервю кандидатите с вх. №1634/01.08.2023 г. и вх. 1635/03.08.2023 г.

След проведеното интервю на 30.08.2023 год., Комисията реши да предложи свободното работно място на кандидат с вх. №1635/03.08.2023 г.

Кандидатът следва да се яви на 01.09.2023 г. за сключване на трудов договор

Комисия в състав:

  1. Веска Барова – председател- (П)
  2. Парашкева Керемидчиева – ЗДУД – член - (П)
  3. Снежина Илчева Машева – ЗДУД – член - (П)
  4. Райка Фингарова – ЗД АСД – член - (П)