Избор на Чистач-хигиенист

Днес, 24.08.2022год., в 14:00 ч. Комисия в състав:

Веска Барова- директор на СУ „Нешо Бончев“ - председател, Райка Енчева Фингарова – ЗД АСД – зам. председател, Снежина Илчева Машева ЗДУД   – член, Парашкева Маринова Керемидчиева – ЗДУД нач. етап – член, Соня Ангелова Терчиева – ЗАС - член    разгледа подадените документи за длъжността „Чистач-хигиенист“.

Подадени заявления за длъжността „Чистач-хигиенист“

 

№ по ред

Входящ номер

Телефонен номер

Трите имена

Образование

Забележка

1.

1794/27.07.2022 г.

 087….89

088…..05

 

 

 

Д С Ч

Заявление за постъпване на работа, автобиография, копие на диплома за завършено средно образование, копие на диплома за завършено средно специално образование, копие на трудова книжка, насочващо писмо от ДБТ-Панагюрище.

Липсва свидетелство за съдимост и документ за предварителен мед. преглед, които не са задължителни в момента на подаване на документите!

2.

1814/01.08.2022 г.

087…..47

 

 

Ц Х Д

Заявление за постъпване на работа, европейски формат на автобиография, копие на дубликат на удостоверение за завършен гимназиален етап.

Липсва свидетелство за съдимост и документ за предварителен мед. преглед, които не са задължителни в момента на подаване на документите!

3.

1819/01.08.2022 г.

087…..80

 

 

С К Ц

Заявление за постъпване на работа, автобиография, копие на диплома за завършено средно специално образование, копие на трудова книжка.

Липсва свидетелство за съдимост и документ за предварителен мед. преглед, които не са задължителни в момента на подаване на документите!

4.

1823/03.08.2022 г.

089……15

 

 

Р С Г

Заявление за постъпване на работа, автобиография, копие на диплома за завършено средно образование, копие на трудова книжка, карта за предварителен медицински преглед, свидетелство за съдимост, насочващо писмо от ДБТ-Панагюрище.

 

5.

1828/04.08.2022 г.

088…..74

 

 

Г П С

Заявление за постъпване на работа, европейски формат на автобиография, копие на диплома за завършено средно специално образование, копие на трудова книжка, насочващо писмо от ДБТ-Панагюрище.

Липсва свидетелство за съдимост и документ за предварителен мед. преглед, които не са задължителни в момента на подаване на документите!

6.

1829/04.08.2022 г.

087…….70

 

 

Л В Ч

Заявление за постъпване на работа, европейски формат на автобиография, копие на диплома за завършено средно образование, копие на трудова книжка, карта за предварителен медицински преглед, свидетелство за съдимост, удостоверение за осигурителен стаж.

 

7.

1831/08.08.2022 г.

088……72

 

 

 

Н С В

Заявление за постъпване на работа, европейски формат на автобиография, служебна бележка за завършен шести клас.

 

8.

1833/10.08.2022 г.

089……87

 

 

Е Х В

Заявление за постъпване на работа, европейски формат на автобиография, копие на диплома за завършено средно специално образование, копие на трудова книжка.

Липсва свидетелство за съдимост и документ за предварителен мед. преглед, които не са задължителни в момента на подаване на документите!

9.

1836/10.08.2022 г.

089…….67

 

 

П П К

Заявление за постъпване на работа, копие на свидетелство за завършено основно образование, насочващо писмо от ДБТ-Панагюрище.

Липсва свидетелство за съдимост и документ за предварителен мед. преглед, които не са задължителни в момента на подаване на документите!

10.

1845/16.08.2022 г.

088…….52

С А А

Заявление за постъпване на работа, копие на свидетелство за завършено основно образование, автобиография, копие на трудова книжка, насочващо писмо от ДБТ-Панагюрище.

Липсва свидетелство за съдимост и документ за предварителен мед. преглед, които не са задължителни в момента на подаване на документите!

11.

1848/17.08.2022 г.

088……68

Й И Т

Заявление за постъпване на работа, копие на свидетелство за завършено образование, европейски формат на автобиография, копие на трудова книжка.

Липсва свидетелство за съдимост и документ за предварителен мед. преглед, които не са задължителни в момента на подаване на документите!

12.

1851/17.08.2022 г.

088…….43

Ц Н К

Заявление за постъпване на работа, копие на диплома за завършено средно образование, европейски формат на автобиография, насочващо писмо от ДБТ-Панагюрище.

Липсва свидетелство за съдимост и документ за предварителен мед. преглед, които не са задължителни в момента на подаване на документите!

13.

1854/18.08.2022 г.

088……45

И П Ц

Заявление за постъпване на работа, копие на дубликат на диплома за завършено средно образование, европейски формат на автобиография, копие на трудова книжка, насочващо писмо от ДБТ-Панагюрище.

Липсва свидетелство за съдимост и документ за предварителен мед. Преглед, които не са задължителни в момента на подаване на документите!

14.

1859/22.08.2022 г.

088…….78

А А Т

Заявление за постъпване на работа, копие на свидетелство за основно образование, европейски формат на автобиография, копие на трудова книжка, насочващо писмо от ДБТ-Панагюрище.

Липсва свидетелство за съдимост и документ за предварителен мед. Преглед, които не са задължителни в момента на подаване на документите!

15.

1860/22.08.2022 г.

088…….06

Д С П

Заявление за постъпване на работа, копие на удостоверение за завършен I ГЕ на СО, автобиография, насочващо писмо от ДБТ-Панагюрище.

Липсва свидетелство за съдимост и документ за предварителен мед. Преглед, които не са задължителни в момента на подаване на документите!

16.

1862/22.08.2022 г.

0890128981

М Ц Б

Заявление за постъпване на работа, копие на свидетелство за завършено средно образование, европейски формат на автобиография, копие на трудова книжка, насочващо писмо от ДБТ-Панагюрище.

Липсва свидетелство за съдимост и документ за предварителен мед. Преглед, които не са задължителни в момента на подаване на документите!

Комисията разгледа подадените документи и покани на интервю кандидатите с вх.№ 1814/01.08.2022 г., 1828/04.08.2022 г., 1829/04.08.2022 г., 1833/10.08.2022 г., 1862/22.08.2022 г. След проведено интервю, Комисията реши да предложи сключване на трудов договор на двама кандидата, поради своевременно овакантило се второ работно място за длъжност „чистач-хигиенист“. Избраните кандидати са с Вх.№ 1828/04.08.2022 г., 1862/22.08.2022 г. и следва да се явят на 31.08.2022 г. за сключване на трудов договор.