Иновативно училище

         Иновация 2022 - 2024 г. - „Дигитално бъдеще”

Списък на иновативните училища в Република България за учебната 2022/2023 година, приет с Решение № 601 на МС от 17.08.2022 г. (публ. 30.08.2022 г.)

         С тази иновация ще продължим да се развиваме като водеща образователна институция в общината. Ще повишим качеството на образование и възпитание чрез подобряване на взаимодействието между участниците в образователния процес и ще създадем благоприятна, насърчаваща и подкрепяща образователна среда за учениците и учителите, в партньорство с родителите и институциите.

         С помощта на ИК технологии ще поддържаме интереса към математиката, т. к. в начален етап мисленето на учениците е нагледно-образно и чрез използване на интерактивни средства и дидактични игри те по-лесно усвояват знания. Използването на ИК технологии от учениците в V клас ще подпомогне интердисциплинарните връзки между математика и изобразително изкуство.

          Учениците отделят много внимание на дигиталните комуникации и виртуални игри. Целим да използваме тяхното желание за дигитална работа, като им предложим интерактивни образователни продукти.

Цели:

  • Повишаване постиженията по математика.
  • Повишаване на мотивацията за учене чрез засилване на творческите елементи в обучителния процес.
  • Прилагане на изследователски подходи.
  • Формиране на критично мислене и увереност в себе си.
  • Канализиране на дигиталните умения на учениците в конкретна практическа посока.
  • Засилване на ИД връзки между предмети от различни образователни области и подпомагане дейността на учителите в това отношение.
  • Родителите ще бъдат удовлетворени от повишената мотивация на децата си и усвоените практически умения.
  • Екипът на училището ще повиши престижа и уважението пред общността.

Включваме иновативни дисциплини “Дигитална математика” и “Интерактивен графичен дизайн”, за да подготвим по-добре нашите ученици за съвременния свят. Ще провокираме вродената им любознателност и спомогнем за развитието на качества като креативност, логично и аналитично мислене. Тези придобити умения за учене са полезни за всички училищни дисциплини. 

Внедряваме иновативна обучителна система, която е гъвкава и мотивираща, провокира интереса на учениците и ги стимулира за успех.

_____________________________________________________________________________

Иновация 2018 - 2022 г.

На основание РЕШЕНИЕ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ №472 от 9 юли 2018 година за приемане на Списък на иновативните училища в Република България за учебната 2018/2019 година, СУ "Нешо Бончев" получи статут на иновативно училище.

Програмата, която училището ще реализира през следващите четири години цели внедряване на облачните технологии в обучението. Чрез нея ще постигнем едновременно: обогатяване на използваните досега методи, ефективно сътрудничество на всички нива в училището, равноправно партньорство, възможност за изява индивидуалността на всеки ученик и учител, които ще доведат до развитие на важни умения на 21.век при учениците (критично мислене, сътрудничество, комуникация, креативност), подпомагащи ученето им през целия живот. По-късно очакваме на качествено нов етап да премине взаимодействието с родителите, защото чрез облачните технологии ще постигнем по-голяма прозрачност в управлението, оценяването, в работата на учителите. Ще се постигнат добри резултати по отношение на формиращото оценяване и самооценяването на учениците.

Името на проекта е "РАЗВИТИЕ НА ВАЖНИ УМЕНИЯ НА 21. ВЕК ПРИ УЧЕНИЦИТЕ ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОБЛАЧНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ"

Списък на иновативните училища 2019/20

Списък на иновативните училища 2020/21

Списък на иновативните училища 2021/22

В РЕШЕНИЕ № 601 на МС от 17.08.2022 г. за приемане на Списък на иновативните училища в Република България за учебната 2022/2023 година, СУ "Нешо Бончев" е под №213.