Критерии за получаване на стипендии през І-ви учебен срок на учебната 2020/2021г

 гр. Панагюрище; ул. "Цар Освободител" № 7

 тел. 0357/6-20-87, 6-37-82, 6-21-63; е-mail: su_n_bonchev@nbnet.org

  ЗАПОВЕД № 149/ 13.10.2020г.

             На основание чл. 9, ал. 1 от ПМС № № 328 от   21 декември   2017 година, във връзка с решение на ПС от 14. 10. 2020г. (Протокол №3) и мнение на Училищния ученически съвет

УТВЪРЖДАВАМ

 Следните

                 1)  Критерии за допускане до класиране,

                 2)  Размер на стипендиите

                 3)  Документи за кандидатстване за стипендии

                 4)  Допълнителни разпоредби към процедурата за получаване на стипендии, както следва:

        1.Критерии за допускане до класиране на ученици както следва:

а/ По Чл. 4. (1)  т.1.1  и т.1.2 

 Ø    Отличен успех- по т.1.1 (6.00) и по т.1.2. (от 5.70 до 5.99 вкл.);

Ø    Неизвинени отсъствия не повече от 5 за учебната 2019/2020 година;

 Ø    Да няма наложени наказания по чл.199, ал.1 от ЗПУО за учебната 2019/2020 година; 

   б/ По Чл. 4. (1)  т.2

 Ø    Доход на член от семейството, за предходни 6 месеца - от март 2020 г. до август 2020 г. вкл., който е под установената за страната минимална работна заплата

 /610 лв./ ;

 Ø    Успех не по-нисък от Мн.добър (4,50);

 Ø    Неизвинени отсъствия не повече от 5 за учебната 2019/2020 година;

 Ø    Да няма наложени наказания по чл.199, ал.1 от ЗПУО за учебната 2019/2020 година;

 Успехът за учебната 2019/2020 г. се подрежда в низходящ ред;

 Броят неизвинени отсъствия за учебната 2019/2020 учебна година се подрежда във възходящ ред;

 Класирането се извършва до изчерпване на средствата, предвидени по съответната точка;

         2.Размерът на месечните  стипендии  за първи учебен срок на 2020 - 2021г. да бъде:

      а/ По Чл. 4. (1)  т.1.1  - 30.00 лв

       б/ По Чл. 4. (1)  т.1.2  - 25.00 лв

       в/ По Чл. 4. (1)  т.2     - 21.00 лв

       г/ По Чл. 4. (1)  т.3     -  21.00 лв

       д/ По Чл. 4. (2)           -  21.00 лв

       е/ Чл.7 ал.2  са         - 15.00лв.(при получаване и на стипендия за отличен успех 6.00) или 12.50 лв. за  отличен от 5.70 до 5,99)

         3.Документи за кандидатстване по:

·а/ Чл. 4. (1) т.1 са: списък от класния ръководител за успех, неизвинени отсъствия и наложени наказания на учениците от съответния клас

 ·б/ Чл. 4. (1) т.2  са: декларация за доход; пълен комплект с необходимите документи, отговарящи на съответните изисквания за доход; списък от класния ръководител за успех, неизвинени отсъствия и наложени наказания

 ·в/ Чл. 4. (1) т.3 документ от ЛЛК или ТЕЛК веднъж годишно

 ·г/  Чл. 4. (1) т.4 смъртен акт на починал родител, ако такъв все още не е представен;

 Пълният пакет документи за кандидатстване за стипендии се представят в пълен комплект до 14:00ч. на 27.10.2020г. на класните/помощник-класните ръководители.

 Заявленията не се разглеждат, ако пакетът от документи не е пълен.

       5.Допълнителни изисквания: При допускане на над 5 неизвинени отсъствия през текущия срок, след доклад на класния ръководител до Директора на училището, стипендии по Чл. 4. (1)  т.1 и т.2 се спират до края на учебния срок.

Заповедта да се сведе до знанието на членовете на педагогическия персонал и главния счетоводител за сведение и изпълнение. Г-жа Цв. Мулешкова да информира учениците и техните родители чрез публикуване на заповедта на сайта на училището.

 ВЕСКА БАРОВА

 Директор на СУ „Нешо Бончев”