Критерии за получаване на стипендии през І-ви учебен срок на учебната 2023/2024 г

1. Критерии за допускане до класиране на ученици за получаване на стипендии:

1.1. По чл. 4, ал.1, т.1 от Постановлението

а/ Отличен успех от учебната 2022/2023 год.:

   • Първа група ученици – отличен 6.00  
   • Втора група ученици - от 5.80 до 5.99, вкл.

б/ липса на неизвинени отсъствия- допускат се не повече от 5 за учебната 2022/2023 година;

в/ липса на наложени наказания по чл.199, ал.1 от ЗПУО за учебната 2022/2023 година;    

1.2. По Чл. 4, ал.1, т.2 от Постановлението:

а/ доход на член от семейството, за предходни 6 месеца - от март 2023 г. до август 2023 г. вкл., който е под установената за страната минимална работна заплата (780лв.);

б/ успех: не по-нисък от мн. добър (4,50);

в/ липса на неизвинени отсъствия- допускат се не повече от 5 за учебната 2022/2023 година;

г/липса на наложени наказания по чл.199, ал.1 от ЗПУО през учебната 2022/2023 година;

2. Начин на класиране:

а/ по чл. 4, ал.1, т.1 от Постановлението

   • успех от учебната 2022/2023 г., подреден в низходящ ред;
   • брой неизвинени отсъствия за учебната 2022/2023 учебна година, подредени във възходящ ред;
   • класирането се извършва до изчерпване на средствата, предвидени по тази точка.

 б/ по чл. 4, ал.1, т. 2 от Постановлението:

   • пълен комплект с необходимите документи, отговарящи на съответните изисквания, предаден до 12.00 часа на 25.10.2023г. на класните/пом.-класните ръководители;
   • успех за учебната 2022/2023 учебна година, подреден в низходящ ред;
   • брой неизвинени отсъствия за учебната 2022/2023 учебна година, подредени във възходящ ред;
   • класирането се извършва до изчерпване на средствата, предвидени по тази точка.

3. Размер на месечните  стипендии  за първи учебен срок на 2023/2024 г.:

а/ по чл. 4, ал.1, т.1 за отличен успех 6.00  - 50.00 лв

б/ по чл. 4, ал.1, т.1 за отличен успех от 5,80 до 5,99 – 35лв.

в/ по чл. 4, ал.1, т. 2 - 30.00 лв

г/ по чл. 4, ал.1, т. 3 - 30.00 лв

д/ по чл. 4, ал.2 - 30.00 лв

е/ чл. 7, ал.2 - 20 лв. (с годишен успех от отличен 5.75 до 5.99) и 20лв. (с годишен успех отличен 6.00) .

 4. Документи за кандидатстване:

а/ По чл. 4, ал.1, т.1 от Постановлението са: списък от класния ръководител за успех, неизвинени отсъствия и наложени наказания на учениците от съответния клас

б/ По чл. 4, ал.2, т.2 от Постановлението са: декларация за доход; пълен комплект с необходимите документи, отговарящи на съответните изисквания за доход; списък от класния ръководител за успех, неизвинени отсъствия и наложени наказания

в/ По чл. 4, ал.1, т.3 от Постановлението - документ от РЕЛК или ТЕЛК. Представя се веднъж годишно

г/ По чл. 4, ал.2, т.4 от Постановлението - смъртен акт на починал родител, ако такъв все още не е представен и наличен в училището;

Пълният пакет документи за кандидатстване за стипендии се представят в пълен комплект до 12:00ч. на 24.10.2023г. на класните/помощник-класните ръководители.

Заявленията не се разглеждат, ако пакетът от документи не е пълен.

До 12:00ч. на 25.10.2023г. класните ръководители ги представят в деловодството на училището.

5. Допълнителни изисквания: При допускане на над 5 неизвинени отсъствия през текущия срок, след доклад на класния ръководител до Директора на училището, стипендии по Чл. 4, ал.1, т.1 и т.2 от Постановлението се спират до края на учебния срок.