НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

Проекти по Национални програми към МОН

 1. НП „Заедно в изкуствата и в спорта“
 2. НП „Отново заедно“
 3. Национална програма „Ученически олимпиади и състезания“, Модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади“
 4. НП „Заедно в грижата за всеки ученик“, Модул 3 „Осигуряване на условия за екипна работа на учителите от началния етап с учители по учебни предмети от прогимназиалния етап“
 5. НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Културните институции като образователна среда“

 

Други

 1. Проект BG05M2ОP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“
 2. Образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, осъществявана съвместно от Районен съд – Панагюрище и СУ „Нешо Бончев“ 
 3. Панагюрище – Европейски град на спорта
 •  „Риболовно училище“
 • „Образование и интеграция чрез спорт“

 

СУ "Нешо Бончев" работи по ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.012-0001 "ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН", финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020 г. Сформирани са три клуба по интереси за формиране на дигитални умения:

     - Дигитален свят - ІІ клас

     - Моите дигитални умения - ІІІ клас

     - Дигитален свят - VІІ клас

    

 

НП на МОН:

 • “На училище без отсъствия“ 
 • ИКТ 
 • “Модернизация на материалната база“ 
 • “С грижа за всеки ученик“  

Схема “Училищен плод“ 

 

Проект "Едно училище за всички" към Център за приобщаващо образование

 

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)" , финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

РЧР „Подобряване качеството на образованиетов средищпрните училища“ 

„Екологичното образование - стъпка към бъдещето на планетата“ 

„Училището като център в общността“   

Програма „Роботика за България“ ФРГИ и SAP Labs Bulgaria