НП “Участвай и променяй-родителят, активен партньор в училищния живот”

Националната програма е разработена в съответствие с приоритетни  области 4 „Сплотени училищни общности и системна работа с родителите“ и 5 „Ефективно включване, трайно приобщаване и образователна интеграция“ на Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 – 2030).

Модул 3 „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“    

По модула се изпълняват задължително две дейности: организиране и провеждане на срещи с родителите (Дейност 1) и организиране и провеждане на общо мероприятие за включените в националната програма паралелки от училището (Дейност 2).

Дейност 1. Организиране и провеждане на срещи с родителите включва:

-За всяка паралелка се провеждат две срещи с родителите в училището и/или извън него през учебната година. 

-Срещите се провеждат от класния ръководител. Той избира начина, по който заедно с родителите предварително да обсъдят и предложат темите и вида на срещите, датите и мястото на провеждането им; конкретните ангажименти на всички към провеждането на срещите; съвместно да решат дали на срещите ще присъстват учениците. 

-За задълженията и отговорностите на училището и родителите по отношение на доброто възпитание и образование на учениците би могло да се подпише споразумение между класния ръководител и родителите, чиито деца са ученици в съответната паралелка.  Споразумението се подписва от класния ръководител, родителите и директора на училището. Изготвя се в два екземпляра – един за класния ръководител и един за родителите. 

-Темите и вида на срещите с родителите, чиито деца ще бъдат ученици в I клас и в V клас през учебната 2022 – 2023 година, могат да се предлагат от бъдещите класни ръководители, позовавайки се на педагогическата си практика във връзка с интересите на родителите. В случай че родителските срещи за тези два класа се проведат преди 30.06.2022 г., решенията за срещите се взимат съвместно от класния ръководител и родителите.  

-Предложенията се съгласуват с директора на училището. 

-Срещите могат да бъдат беседи, лекции, събития, общностни събития, други инициативи. В зависимост от темата и вида на съответната среща могат да бъдат поканени лектори, външни за училището специалисти и други участници. Срещите се провеждат поотделно за всяка паралелка и на тях задължително присъства класният ръководител.

-Класният ръководител решава какъв да бъде начинът за удостоверяване на проведените срещи (със списък, протокол или снимков материал).

-Допускат се промени на датата, мястото на провеждането на срещите и на темата/темите по обективни причини. Директорът уведомява по електронен път екипа за управление на националната програма в срок до 5 дни от решението за промяната/промените и причините, които  я/ги налагат.

Дейност 2. Организиране и провеждане на общо мероприятие за включените в националната програма паралелки от училището включва:

Провежда се едно общо мероприятие за включените паралелки в модула не по-късно от 30.06.2023 г. съвместно с родителите, учениците и класните ръководители.

Общото мероприятие за включените паралелки, в зависимост от спецификата на конкретното училище, може да се проведе: 

-за всички включени паралелки от един клас;

-за всички включени паралелки от класовете в начален етап;

-за всички включени паралелки от класовете в прогимназиален етап;

-за всички включени паралелки от класовете в начален и в прогимназиален етап.

Директорът и класните ръководители избират един от горепосочените варианти. Решението за темата, вида на мероприятието, датата и мястото на провеждането му, се взима съвместно от директора на училището и класните ръководители на паралелките, след обсъждане на предоставените предложения от родителите на учениците от началния и/или от прогимназиалния етап. Може да се проведе в училището или извън него. При провеждането му задължително присъстват класните ръководители на паралелките.

Директорът на училището решава какъв да бъде начинът за удостоверяване на проведеното общо мероприятие за включените в модула паралелки от училището.

Допускат се промени на датата, мястото на провеждането на общото мероприятие и на темата/темите по обективни причини. Директорът уведомява по електронен път екипа за управление на модула в срок до 5 дни от решението за промяната/промените и причините, които  я/ги налагат.

Директорът на училището уведомява началника на регионалното управление на образованието (РУО) десет дни преди провеждането на общото мероприятие на паралелките за деня, часа и мястото на провеждането му.