Основни училищни нормативни докумети

Учебна 2023/2024 година

 Стратегията за развитие на СУ „Нешо Бончев“ в периода 2021 – 2024 год. - Изтегли

 1. Дневно разписание на часовете на СУ „Нешо Бончев“ през учебната 2023/2024година - Изтегли

Учебна 2022/2023 година

Стратегията за развитие на СУ „Нешо Бончев“ в периода 2021 – 2024 год. - Изтегли

 1. Етичен кодекс - Изтегли
 2. Правилник за дейността на училището за учебна 2022/2023 година, актуализиран със зап. №1104/5.04.2023г. - Изтегли
 3. Правилник за дейността на училището за учебна 2022/2023 година Изтегли
 4. Програма за превенция на ранно напускане на училище - Изтегли
 5. Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвими групи - Изтегли
 6. Мерки за повишаване на качеството на образованието в СУ "Нешо Бончев" Изтегли
 7. План за изпълнение на дейностите по стратегията за развитие на СУ "Нешо Бончев" 2020-2022г. - Изтегли
 8. Актуализирана Стратегия за развитие на СУ "Нешо Бончев" 2020-2024г. - Изтегли
 9. Стратегия за развитие на СУ "Нешо Бончев" 2020-2024г. - Изтегли
 10. Политика за работа с информационни системи и активи и за информационна сигурност в СУ “Нешо Бончев” - Изтегли
 11. Дневно разписание на часовете на СУ „Нешо Бончев“ през учебната 2022/2023година - Изтегли
 12. График на учебната година и ваканциите: - Изтегли
 13. Училищни учебни планове:

І клас          ІІ клас          ІІІ клас          ІV клас

       V клас        VІ клас         VІІ клас        VІІІа клас      VІІІб клас          VIIIв клас      

       ІХа клас     ІХб клас      IХв клас        Ха клас         Хб клас                

       ХІа клас     ХІб клас      ХIв клас       ХІІа клас      ХІІб клас       

Учебна 2021/2022 година

 1. Годишен план за дейността на СУ "Нешо Бончев" - Изтегли
 2. План за квалификационната дейност на педагогическите кадри в СУ "Нешо Бончев"- Изтегли
 3. План за работа на ПС на СУ "Нешо Бончев" - Изтегли
 4. Етичен кодекс - Изтегли
 5. Актуализиран Правилник за дейността на училището за учебна 2021/2022 година с решение на ПС от 10.05.2022 г. - Изтегли
 6. Актуализиран Правилник за дейността на училището за учебна 2021/2022 година с решение на ПС от 19.10.2021 г. - Изтегли
 7. Правилник за дейността на училището за учебна 2021/2022 година Изтегли
 8. Програма за превенция на ранно напускане на училище - Изтегли
 9. Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвими групи - Изтегли
 10. Мерки за повишаване на качеството на образованието в СУ "Нешо Бончев" - Изтегли
 11. План за изпълнение на дейностите по стратегията за развитие на СУ "Нешо Бончев" 2020-2022г. - Изтегли
 12. Стратегия за развитие на СУ "Нешо Бончев" 2020-2024г. - Изтегли
 13. Политика за работа с информационни системи и активи и за информационна сигурност в СУ “Нешо Бончев” - Изтегли
 14. График на учебната година и ваканциите: - Изтегли
 15. Училищни учебни планове:

І клас          ІІ клас          ІІІ клас          ІV клас

       V клас        VІ клас         VІІ клас        VІІІа клас      VІІІб клас          VIIIв клас      

       ІХа клас     ІХб клас      Ха клас         Хб клас         Хв клас         

       ХІа клас     ХІб клас       ХІІа клас      ХІІб клас       ХIІв клас

 

Учебна 2020/2021 година

 1. Годишен план за дейността на СУ "Нешо Бончев" - Изтегли
 2. План за квалификационната дейност на педагогическите кадри в СУ "Нешо Бончев" - Изтегли
 3. План за работа на ПС на СУ "Нешо Бончев" - Изтегли
 4. Правилник за дейността на училището за учебна 2020/2021 година - Изтегли
 5. Програма за превенция на ранно напускане на училище - Изтегли
 6. Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвими групи - Изтегли
 7. Мерки за повишаване на качеството на образованието в СУ "Нешо Бончев" - Изтегли
 8. План за изпълнение на дейностите по стратегията за развитие на СУ "Нешо Бончев" 2020-2022г. - Изтегли
 9. Стратегия за развитие на СУ "Нешо Бончев" 2020-2024г. - Изтегли
 10. Училищни учебни планове:

       І клас          ІІ клас          ІІІ клас          ІV клас

       V клас        VІ клас         VІІ клас         VІІІа клас       VІІІб клас        VІІІв клас

       ІХа клас     ІХб клас       Ха клас            Хб клас           Хв клас

       ХІа клас     ХІб клас       ХІв клас        ХІІа клас        ХІІб клас           ХІІв клас

Учебна 2019/2020 година

 1. Правилник за дейността на училището за учебна 2019/2020 година - Изтегли
 2. Дневно разписание на училището - Изтегли
 3. Годишен план за дейността на СУ "Нешо Бончев" - Изтегли
 4. Програма за дейността на координационния съвет за прилагане на механизма за противодействие на училищния тормоз и насилието в СУ „Нешо Бончев”, гр. Панагюрище - Изтегли

 5. Прогрма за контрол на отсъствията - Изтегли
 6. Програма за превенция на ранното напускане на училище - Изтегли
 7. Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на ученици от уязвими групи - Изтегли
 8. Училищни учебни планове:

       І клас          ІІ клас          ІІІ клас          ІV клас

       V клас        VІ клас         VІІ клас        VІІІа клас        VІІІб клас        VІІІв клас

       ІХа клас     ІХб клас       Ха клас         Хб клас            Хв клас 

       ХІа клас     ХІб клас       ХІІа клас       ХІІб клас     

 

  Учебна 2018/2019 година

 1. Правилник за дейността на училището за учебна 2018/2019 година - Изтегли
 2. Етичен кодекс - Изтегли

 

Учебна 2017/2018 година

 1. Промени в правилника /от 19.02.2018/ - Заповед
 2. Правилник за дейността на училището за учебна 2017/2018 (от  месец ХIІ) - Изтегли
 3. Правилник за дейността на училището за учебна 2017/2018 (от  месец ХІ) - Изтегли
 4. Правилник за дейността на училището за учебна 2017/2018 - Изтегли
 5. Етичен кодекс - Изтегли
 6. УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА на СУ „Нешо Бончев“ – Панагюрище за контрол на отсъствията и отразяването им в задължителната училищна документация - Изтегли
 7. Програма за превенция на ранното напускане на училище - Изтегли
 8. Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвими групи - Изтегли

 

 Учебна 2016/2017 година

 1. Правилник за дейността на училището (променен от 01.02.2017г.) - Изтегли
 2. Правилник за дейността на училището (променен от 13.12.2016г.) - Изтегли
 3. Стратегия за развитие на СУ "Нешо Бончев" в периода 2016-2020 година - Изтегли
 4. Правилник за дейността на СУ "Нешо Бончев" - стар - Изтегли
 5. Механизъм за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище - Изтегли
 6. ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ - Изтегли
 7. ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ - Изтегли
 8. Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата - Изтегли