ПОКАНА за провеждане на І-ви етап от избор на Обществен съвет

ДО
РОДИТЕЛИТЕ
НА УЧЕНИЦИ, ОБУЧАВАНИ
В СУ „НЕШО БОНЧЕВ“

 

ПОКАНА

за провеждане на І-ви етап от избор на Обществен съвет

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

На основание чл. 11  от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, 

 

ВИ УВЕДОМЯВАМЕ,

че предстои избор на нов Обществен съвет към СУ „Нешо Бончев“. 

Във връзка с това:

  1. В седмицата 2 – 18.11.2022г. по паралелки предстои провеждането на първия етап за избор на  Обществен съвет 2022 – 2023 год.

  2. Мястото, датата и часът на срещите по паралелки, ще бъдат уточнени от класните ръководители в ел. дневник или във виртуалните класни стаи на Вашите деца.

  3. Право за участие в събранието на първи етап има само един родител на ученик от паралелката.

  4. Училищното събрание на избраните по паралелки родители (втори етап), ще се проведе след 5.12.2022г., за което избраните ще получат писмена покана.

Надяваме се, че ще изберете най-достойните сред родителите!

 

Кои могат да бъдат членове на Обществения съвет? 

Съгласно чл. 5, ал.1 от Правилника „Не може да бъде член на обществения съвет лице, което е:

1. осъждано за умишлено престъпление от общ характер независимо от реабилитацията;

2. член на настоятелството на детската градина или на училището;

3. в трудово или облигационно правоотношение с детската градина или училището, изпълнител или в трудово правоотношение с изпълнител по договор, възложител по който е училището, детската градина, първостепенният разпоредител с бюджет или кметът на район в градовете с районно делене.“

 

Какви са функциите на Обществения съвет?

Съгласно чл. 16 от Правилника: „Общественият съвет в детската градина и училището:

1. одобрява стратегията за развитие на детската градина или училището и приема ежегодния отчет на директора за изпълнението ѝ;

2. участва в работата на педагогическия съвет при обсъждането на програмите за превенция на ранното напускане на училище и за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи, както и при обсъждане на избора на ученически униформи;

3. предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес въз основа на резултатите от самооценката на институцията, външното оценяване - за училищата, и инспектирането на детската градина или училището;

4. дава становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на капиталовите разходи, както и за отчета за изпълнението му - за институциите на делегиран бюджет и за частните детски градини и частните училища, които получават средства от държавния бюджет;

5. съгласува предложението на директора за разпределение на средствата от установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на училището или детската градина;

6. съгласува училищния учебен план;

7. участва с представител на родителите в комисиите за атестиране на директорите при условията и по реда на държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти;

8. съгласува избора от учителите на учебниците и учебните комплекти, които се предоставят за безвъзмездно ползване на учениците;

9. сигнализира компетентните органи, когато при осъществяване на дейността си констатира нарушения на нормативните актове;

10. дава становище по училищния план-прием;

11. участва с представители в създаването и приемането на етичния кодекс на училищната общност;

12. участва с представители в провеждането на конкурса за заемане на длъжността "директор" в държавните и общинските детски градини и училища;

13. участва с представители в заседанията на педагогическия съвет с право на съвещателен глас.

Общественият съвет дава становища и по други въпроси по искане на директора, на педагогическия съвет, на регионалното управление на образованието или на съответния министър - първостепенен разпоредител с бюджет.“

Разчитаме на отговорното отношение на всеки от родителите!

 

ВЕСКА БАРОВА

 

Директор на СУ „Нешо Бончев“