Преустановяване на присъствени учебни занятия на територията на училището...

ЗАПОВЕД №414/27.11. 2020г. 

На основание чл. 259, ал. 1 от  ЗПУО, във връзка с чл.31, ал.1, т.1 и т.2от Наредба №15/ 22.07.2019г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, заповеди на Министъра на здравеопазването № РД-01-675/25.11.2020г. и № РД-01-677/25.11.2020г. и заповед на Министъра на ОН № РД 09-3457/26.11.2020г. - Изтегли