ПРИЕМ В ПЕТИ КЛАС

Училищен план-прием в V клас, учебна 2023/2024 година

Презентация от родителската среща

Брой паралелки - три. 

Максимален брой ученици – двадесет и шест.

Класни ръководители:

Vа клас – Илина Асенова Гечева;

Vб клас – Николинка Лукова Кехайова; 

Vв клас – Десислава Милчева Панчева.

I. График за училищния прием по реда на глава ІV, разд. І на Наредба № 10/1.09.2016г. за организацията на дейностите в училищното образование и записване в V клас за учебната 2023 – 2024год.:

Дейност

Срок

Отговорник

Утвърждаване на критерии за приема

20.04.2023год.

Директор, педагогически съвет

Провеждане на родителски срещи за запознаване с училищния план-прием и учебния план

До 20.05.2023г.

Директор, класни ръководители на ІV клас за учебната 2022-2023г. и на V клас за 2023 – 2024 уч. година.

Раздаване на удостоверенията за завършен начален етап.

До 19.06.2023г.

ЗДУД П. Керемидчиева, класни ръководители

Подаване на документи за І-ви етап на записване за V клас.

20.06.2023г. – 23.06.2023г.

Родители, комисия по приема

Обявяване на записаните ученици и свободните места.

26.06.2023г.

Комисията по приема

Подаване на документи за ІІ етап на записване 

27.06.2023г. – 30.06.2023г.

Родителите, комисията по приема

Обявяване на свободните места.

3.07.2023г.

Комисията по приема, директорът

Подаване на документи за ІІІ етап на записване.

4.07.2023г. – 13.09.2023г.

Родителите

Приемане на нови критерии за прием, при възникнала необходимост.

До 8.09.2023г.

Директорът и педагогическия съвет

Класиране на кандидатите, ако има повече желаещи.

11.09.2023г.

Комисията по приема

Обявяване състава на паралелките в V клас и на свободните места в тях.

14.09.2023г.

Комисията по приема. Директорът.

Утвърждаване състава на паралелките в V клас за учебната 2023 – 2024г..

15.09.2023г.

Директорът

 

 II. Критерии за приемане на учениците в V клас за учебната 2023/2024г.

1. Наличие на необходимите документи за записване (пълен комплект), съгласно чл.26 от Правилника за дейността на СУ „Нешо Бончев“ и по т. ІII от настоящата заповед. 

2. В паралелките с предимство се записват учениците, които са били в тях до края на ІV клас. Предимството се ползва само при първия етап на записване. Ако има свободни места, предимството се ползва и на втория етап.

3. При наличие на по-голям брой ученици за записване, отколкото е нормативно разрешения брой, с предимство се ползват учениците, които са в близост до училището.

4. Ако желание за записване бъде заявено от по-малко ученици и не могат да се формират три паралелки за учебната 2023/24 год., тогава не се приемат ученици от други училища.

5. При наличие на обстоятелствата по т.4 ще се приемат допълнителни критерии.

 

III. Необходими документи:  

1. заявление от родителите на ученика;

2. удостоверение за завършен начален етап;

3. декларация от родителите за вярност на данните/за съответствие на данните.

4. др. документи, необходими за определяне на групите за разширена подго-товка, спортните дейности и пр.

 

 ______________________________________________________

Училищен план-прием в V клас, учебна 2022/2023 година

Брой паралелки - три. 

Максимален брой ученици – двадесет и шест, без повтарящите ученици.

Класни ръководители:

Vа клас – Невяна Илиева Кацарева;

Vб клас – Галя Иванова Кацарова;

Vв клас – Силвия Цветанова Поибренска.

Критерии за приемане на учениците в V клас за учебната 2022/2023г.

1. Наличие на необходимите документи за записване (пълен комплект), съгласно чл.26 от Правилника за дейността на СУ „Нешо Бончев“ и по т. ІV от настоящата заповед. 

2. В паралелките с предимство се записват учениците, които са били в тях до края на ІV клас. Предимството се ползва само при първия етап на записване. Ако има свободни места, предимството се ползва и на втория етап.

3. Ако ученик, който е учил в СУ „Нешо Бончев“ има желание да бъде преместен в друга паралелка на училището, той ползва предимство пред учениците, идващи от друго училище.

4. При наличие на по-голям брой ученици за записване, отколкото е нормативно разрешения брой, с предимство се ползват учениците, които са в близост до училището.

5. Ако желание за записване бъде заявено от по-малко ученици и не могат да се формират три паралелки за учебната 2022/23 год., тогава не се приемат ученици от други училища.

6. При наличие на обстоятелствата по т.5 ще се приемат допълнителни критерии.

График за училищния прием и записване в V клас:

1. Документи за първи етап на записване се приемат от 20.06.2022г. до 24.06.2022г., вкл.

2. Приемането се осъществява от комисия с допълнително определен график и място за дежурство. Време за приемане на документите: от 8:00 до 17:30ч.

3. За втори етап документи се приемат от 28.06.2022г. до 01.07.2022г., вкл.

4. За трети етап – след 5.07.2022г.

5. Записването се осъществява на три етапа:

• След І-ви етап – 27.06.2022г. Ако желаещите не са доволни от класирането, могат да подадат заявление за втори етап.

• До 04.07.2022г. - при наличие на подадени заявления за свободни места;

• До началото на новата учебна година - при наличие на подадени заявления свободните места.

Необходими документи:  

1. заявление от родителите на ученика;

2. удостоверение за завършен начален етап;

3. декларация от родителите за вярност на данните/за съответствие на данните.

4. Др. документи, необходими за определяне на групите за разширена подго-товка, спортните дейности и пр.

 

 

 Училищния план-прием в V клас за учебната 2021-2022 год.

1.Брой паралелки - три.

2.Максимален брой ученици – двадесет и шест, без повтарящите ученици.

3.  Класни ръководители: Vа клас – Донна Георгиева Трошанова

                                                   Vб клас -  Иванка Александрова Талева – Мазнекова

                                                   Vв клас – Ангел Стойков Парпулов.

ІІ. Критерии за приемане на учениците в V клас за учебната 2021/2022г.

1.Наличие на необходимите документи за записване (пълен комплект), съгласно чл.26 от Правилника за дейността на СУ „Нешо Бончев“ и по т. ІV от настоящата заповед.

2.  В паралелките с предимство се записват учениците, които са били в тях до края на ІV клас. Предимството се ползва само при първия етап на записване. Ако има свободни места, предимството се ползва и на втория етап.

3. Ако ученик, който е учил в СУ „Нешо Бончев“ има желание да бъде преместен в друга паралелка на училището, той ползва предимство пред учениците, идващи от друго училище.

4. При наличие на по-голям брой ученици за записване, отколкото е нормативно разрешения брой, с предимство се ползват учениците, които са в близост до училището.

5. Ако желание за записване бъде заявено от по-малко ученици и не могат да се формират три паралелки за учебната 2021/22 год., не се приемат ученици от други училища.

6.   При наличие на обстоятелствата по т.5 ще се приемат допълнителни критерии.

ІІІ. График за училищния прием и записване в V клас:

1.  Документи за първи етап на записване се приемат от 1.07.2021г. до 8.07.2021г., вкл.

2.   Приемането се осъществява от комисия с допълнително определен график и място за дежурство от 8:00 до 17:30ч.

3.  За втори етап документи се приемат от 12.07.2021г. до 15.07.2021г.

4.   За трети етап – след 16.07.2021г.

5.   Записването се осъществява на три етапа:

·     След утвърждаване на списъка на паралелките – 9.07.2021г., всички класирани се записват автоматично, при условие, че са приети съгласно желанията си. Ако не са доволни от класирането, могат да подадат заявление за втори етап.

·      До 20.07.2021г. - при наличие на подадени заявления за свободни места;

·      До 12.09.2021г. – при наличие на подадени заявления свободните места.

ІV. Необходими документи: 

1.   заявление от родителите на ученика;

2.    удостоверение за завършен начален етап;

3.    декларация от родителите за вярност на данните/за съответствие на данните.

4.    ако ученикът не учил в СУ “Нешо Бончев” в ІV клас, представя и лична здравно-профилактична карта, съдържаща данни за здравословното и имунизационното му състояние.

5.    Др. документи, необходими за определяне на групите за разширена подготовка, спортните дейности и пр.

Забележка: Не се извършва класиране след втори етап. Документите на желаещите ученици се подават в училищната канцелария и записването се осъществява до запълване на свободните места. След втори етап на записване свободните места се обявяват на сайта на училището в раздел „Прием на ученици“.

 

учебна 2020/2021 година

Класни ръководители:

Иванка Тодева

Кристина Ралчева

Николай Петров

 І. Критерии за приемане на учениците в V клас за учебната 2020/2021г. 

 1. Наличие на необходимите документи за записване (пълен комплект), съгласно чл.26 от Правилника за дейността на СУ „Нешо Бончев“ и по т. ІІІ от настоящата заповед.
 2. В паралелките с предимство се записват учениците, които са били в тях до края на ІV клас. Предимството се ползва само при първия етап на записване. Ако има свободни места, предимството се ползва и на втория етап.
 3. Ако ученик, който е учил в СУ „Нешо Бончев“ има желание да бъде преместен в друга паралелка на училището, той ползва предимство пред учениците, идващи от друго училище.
 4. При наличие на по-голям брой ученици за записване, отколкото е нормативно разрешения брой, с предимство се ползват учениците, които са в близост до училището.
 5. Ако желание за записване бъде заявено от по-малко ученици и не могат да се формират три паралелки за учебната 2020/21 год., не се приемат ученици от други училища.
 6. При наличие на обстоятелствата по т.5 ще се приемат допълнителни критерии.

ІІ. График за училищния прием и записване в V клас:

 1. Документи за първи етап на записване се приемат от 22.06.2020г. до 26.06.2020г., вкл.
 2. Приемането се осъществява от комисия с допълнително определен график и място за дежурство от 8:00 до 17:30ч.
 3. За втори етап документи се приемат от 30.06.2020г. до 2.07.2020г. 
 4. Записването се осъществява на три етапа:
 • След утвърждаване на списъка на паралелките – 29.06.2020г., ако желанията на някои от кандидатите не е удовлетворено. В случай, че всички кандидати са приети съгласно желанията си, не се налага потвърждаване.  
 • До 03.07.2020г. - при наличие на подадени заявления за свободни места;
 • До 11.09.2020г. – при наличие на подадени заявления свободните места и след приключването на септемврийската поправителна сесия.

ІІІ. Необходими документи:  

 1. заявление от родителите на ученика;
 2. удостоверение за завършен начален етап;
 3. декларация от родителите за вярност на данните/за съответствие на данните.
 4. ако ученикът не е учил в СУ “Нешо Бончев” в ІV клас, представя и лична здравно-профилактична карта, съдържаща данни за здравословното и имунизационното му състояние.

 

учебна 2019/2020 година

Класни ръководители:

Красимира Лазарова

Теменужка Хаинова

Невяна Кацарева

 

Учители:

БЕЛ - Пенка Пенева и Невяна Кацарева

Математика - Катя Джолова и Илина Гечева

Английски език - Антонина Футекова, Костадинка Караджова и Николинка Кехайова

Човекът и природата - Теменужка Хаинова и Мариела Варадинова

ИТ - Снежина Машева, Нонка Лютова, Кристина Ракова и Цветана Мулешкова

Изобразително изкуство и Технологии и предприемачиство - Нистор Хаинов и Стефан Дошков

Музика - Юлия Богоева

ФВС - Красимира Лазарова

 

Записване: 06 - 17.06.2019г.

 

Необходими документи:

 1. Заявление по образец;
 2. Удостоверение за завършен начален етап (оригинал);
 3. Декларация за верност на данните от родител/настойник (бланка-образец от училище);
 4. Заявление за избираеми и факултативни часове,
 5. Заявление за часовете по спортни дейности;
 6. Заявление за участие в група за ЦОУП (по желание);
 7. Медицински документи - протокол от ЛКК, ТЕЛК, ако ученикът е със СОП
 8. Лична здравно-профилактична карта, ако ученикът не е учил в СУ "Нешо Бончев"

Критерии за приемане в V клас и график за записване - изтегли

 

учебна 2018/2019 година

Класни ръководители:

Георги Георгиев

Радка Семова

Нистор Хаинов

 

Учители:

БЕЛ - Георги Георгиев

Математика - Донка Гарчева

Английски език - Николинка Кехайова

Човекът и природата - Радка Семова

География и икономика - Симеонка Брадестилова

Изобразително изкуство - Нистор Хаинов

 

Записване: 01 - 20.06.2018г.

Необходими документи:

 1. Заявление по образец;
 2. Удостоверение за завършен ІV клас (оригинал);
 3. Декларация за верност на данните (бланка-образец от училище);
 4. Заявление за избираеми и факултативни часове,
 5. Заявление за часовете по спортна подготовка;
 6. Заявление за участие в група за ЦОУП(по желание);
 7. Медицински документи - протокол от ЛКК, ТЕЛК, ако ученикът е със СОП
 8. Лична здравно-профилактична карта.

 

 

учебна 2017/2018 година

 

Класни ръководители:

Нина Батева-Куртакова

Юлия Богоева

Кристина Ракова

 

Учители:

БЕЛ - Невяна Кацарева

Математика - Донка Гарчева, Катя Джолова

Английски език - С. Кекова, Н. Кехайова

ИТ - Кр. Ракова, Н. Лютова, Цв. Пенелова

Човекът и природата - Нина Батева-Куртакова

Обществени науки и гражданско образование - Ив. Митовски и С. Брадестилова