Прием на ученици

За вас, родители!

Училището ни има повече от стогодишна традиция в областа на хуманитарните дисциплини

Разполагаме с висококвалифицирани учители с университетско образование

Училището ни е член на Асоциацията на Кеймбридж училищата

Разширеното изучаване на профилиращите предмети дава на децата ви знания, осигуряващи им лесен прием във ВУЗ

СУ "Нешо Бончев" разполага с модерно оборудвани компютърни кабинети, където учениците придобиват адекватна за времето компютърна грамотност 

В традициите на училището ни е и богатата извънкласна дейност, която осмисля свободното време на нашите възпитаници

 

Свободни места за учебна 2023/2024 година до утвърдения училищен и държавен план-прием (максимален брой ученици в начален етап 22, в прогимназиален – 26)

I клас - няма свободни места;

V клас - 15 места;

VIII клас: Профил: Математически - 3 места; Профил: Хуманитарни науки - 2 места; Профил: Природни науки - 7 места.

 

Свободни места за учебна 2022/2023 година по класове при максимален брой ученици в начален етап 22, в прогимназиален – 26:

Име Вид паралелка/ група Форма на обучение Свободни места
І а Общообразователна дневна 1
ІІ а Общообразователна дневна 5
ІІ б Общообразователна дневна 2
ІІ в Общообразователна дневна 1
ІV а Общообразователна дневна 2
ІV б Общообразователна дневна 4
ІV в Общообразователна дневна 1
V а Общообразователна дневна 3
V б Общообразователна дневна 2
V в Общообразователна дневна 4
VІ а Общообразователна дневна 5
VІ б Общообразователна дневна 4
VІ в Общообразователна дневна 7
VІІ а Общообразователна дневна 1
VІІ в Общообразователна дневна 2
VІІІ а Профил: Математически дневна 6
VІІІ б Профил: Хуманитарни науки дневна 3
VІІІ в Профил: Природни науки дневна 6
ІХ а Профил: Математически дневна 8
ІХ б Профил: Хуманитарни науки дневна 2
ІХ в Профил: Природни науки дневна 1
ХІ а Профил: Математически дневна 6
ХІ б Профил: Хуманитарни науки дневна 1
ХІ в Профил: Природни науки дневна 3
ХІІ а Профил: Математически дневна 4