Промяна в седмичното разписание за дните 26 и 27 май 2022г.

ЗАПОВЕД № 1419/20.05.2022г. 

На основание чл. 259, ал.1 от ЗПУО, във връзка с чл. 12, ал.1, т.1 и ал.2 от Наредба №10/01.09.2016г. за организация на дейностите в училищното образование, изпълнение Заповед № РД 09 – 1805/31.08.2021 год. на Министъра на ОН за графика за провеждане на НВО през учебната 2021-2022 год. за осигуряване на квестори за протичане на НВО IV клас 

І. ПРОМЕНЯМ

Седмичното разписание на часовете за дните 26 и 27 май 2022г. по следния начин:

1. Учениците от IV клас присъстват само за провеждане на изпита. Часовете за двата дни не се провеждат и не се вписват в дневниците на класа.

2. Учениците I III клас се обучават съгласно седмичното разписание, но се променя мястото на провеждане на часовете, както следва:

Iа клас ще учат в каб. 7А

Iб клас ще учат в каб. 8А

Iв клас ще учат в каб. 9А

IIа клас ще учат в каб. 2А

IIб клас ще учат в каб. 3А

IIIа клас ще учат в каб. 4А

IIIб и IIIв клас - без промяна

3. Всички ученици от прогимназиален етап и двата гимназиални етапа провеждат часовете си съгласно седмичното разписание, но началото на учебния ден за тях е от 12:00ч. Спазва се продължителността на часовете и междучасията.

ІІ. Във връзка с необходимостта от осигуряване транспорт на учениците от с. Бъта, с. Баня, с. Оборище и с. Панагюрски колонии: 

НАРЕЖДАМ

1. Учениците, пътуващи от с Баня, с. Бъта и с. Панагюрски колонии, ако не могат да осигурят собствен транспорт, да се обучават от разстояние в ел. среда!

2. Всички учители, преподаващи в паралелки с ученици по т.1, да осигурят възможност за нормално протичане на часовете за тези ученици. ЗДУД да осъществят необходимия контрол за протичането на часовете онлайн и за отразяването на отсъствията!

3. Учениците V - XI, пътуващи от с. Оборище, ще бъдат превозени с училищния автобус. Тръгване от с. Оборище в 11:00ч. Връщане от гр. Панагюрище – в 18:00ч.

4. Класните ръководители да информират своевременно учениците за промените, описани в настоящата заповед!

Заповедта да се сведе до знанието персонала на училището, на учениците и родителите им за сведение и изпълнение. Същата да бъде публикувана в сайта на СУ „Нешо Бончев“!

Контрол върху изпълнението на заповедта възлагам на Снежина Машева, ЗДУД.

  

ВЕСКА БАРОВА

Директор на СУ „Нешо Бончев“