Профил на купувача

Връзка към НОВИЯ ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА: 

http://sop.bg/nbnet-105/

 

ПРОТОКОЛ №1 за отваряне на постъпилите в деловодството на СУ "Нешо Бончев", гр. Панагюрище оферти за възлагане на обществена поръчка за строителство с предмет "Строително-ремонтни дейности за изграждане на обект "Природен център" 

 

На основание чл. 188, ал. 2 от Закона за обществените поръчки срокът за получаване на оферти за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет: Предмет на поръчката: Доставка на училищно обзавеждане и оборудване по проект Природен център СУ Нешо Бончев по три обособени позиции – ОП 1: „Доставка на компютърна и друга техника”, ОП № 2: „Доставка на училищно офис обзавеждане”, ОП № 3: „Доставка на лабораторни и други учебни пособия и материали“ се удължава с три дни.

 

Отварянето на офертите на участниците в обществената поръчка за всички обособени позиции ще се извърши на 20.06.2017г. от 10:00 часа в сградата на училището, кабинета на директора."

 

 

 

ВАЖНО!!!

Отварянето на подадените оферти по поръчката: Доставка на училищнообзавеждане и оборудване по проект Природен център СУ Нешо Бончев по три обособени позиции – ОП № 1: „Доставка на компютърна и друга техника”, ОП № 2: „Доставка на училищно офис обзавеждане”, ОП № 3: „Доставка налабораторни и други учебни пособия и материали“ ще стане в дирекцията на СУ "Нешо Бончев", в 10:00ч. на 16.06.2017г.

 

 

 

Вътрешни правила на СУ "Нешо Бончев" за възлагане на обществени поръчки - Изтегли

 

Вътрешни правила на СУ "Нешо Бончев" за поддържане профил на копувача - VPVOP.pdf

 

 

Вътрешни правила на СОУ "Нешо Бончев" за възлагане на обществени поръчки  VPOP.pdf (439117)

 

Публична покана http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1488254&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F657365617263685F7070322E7870

Съдържание на документацията и указания - указания.pdf (2,1 MB)

Приложения 1 и 2 - Прил.1-2.pdf (4,7 MB)

Документация за ОП

DOGOVOR-KOMP-IKT-11.2013.doc (111 kB)
административни_сведения-обр.2.doc (30 kB)
деклaрация_по_чл.47_ал.5_ЗОП-свързани лица обр.5.doc (47,5 kB)
ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.47-ал.2 ЗОП-несъст.обр.6.doc (37 kB)
Декларация по чл.50 от ЗОП-обр.3.doc (36,5 kB)
Декларация по чл.51,ал.1, т.1 списък_на_договорите-обр.8.doc (36 kB)
Декларация по чл.51-списък на техника и лица-обр.7.doc (41,5 kB)
ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.53 от ЗОП - сертификати-обр.9.doc (34,5 kB)
декларация_по_чл.47_ал1_т.1_ЗОП-неосъждан обр.4.doc (53 kB)
оферта-обр.1.doc (50 kB)
СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ ОТ УЧАСТНИЦИТЕ.doc (102 kB)
Техническо предложение за изпълнение-обр.10.doc (42,5 kB)
ценово_предложение-обр.11.doc (43 kB)