Първи клас

ПЪРВИ КЛАС - УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА

 След I класиране в СУ "Нешо Бончев" има едно свободно място за записване на ученик в I клас.

Прием в първи клас - община ПАНАГЮРИЩЕ

 

СУ "Нешо Бончев" обявява три паралелки за прием в 1-ви клас за учебната 2022/2023 г.

Брой ученици в паралелка – двадесет и двама (22) ученици;

Класни ръководители:

Николина Димитрова - I a

Веселина Домусчиева - I б

Десислава Калугерова - I в

 

Организация по приема на ученици в първи клас през учебната 2022/2023 учебна година: 

 1. Приемът на деца в I клас е централизиран и се извършва съгласно Система за прием в първи клас в общинските училища на територията на град Панагюрище.
 2. Родителите (настойниците) на деца, подлежащи на прием в първи клас, подават заявление по електронен път или на място в избраните от тях училища в срок, съгласно Графика на дейностите.
 3. Ако родителят или детето не фигурират в Локална база данни „Население” на Общината, заявление може да бъде регистрирано само на място в училище.
 4. При  липса на лично електронно устройство или друг проблем кандидатстването се извършва в училището от служебно лице.
 5. Служебното лице кандидатства от името на родителя като за целта изисква удостоверение за раждане на детето /само за сверяване на данните/.
 6. Служебното лице попълва електронното заявление по данни на родителя. 
 7. След попълване на електронното заявление за прием в І клас бланката се разпечатва и се дава на родителя за проверка и подпис.
 8. На родителя се дава регистрационен номер и парола за достъп, а бланката от заявлението се съхранява в училището.
 9. Когато родителя кандидатства в училището, е длъжен да представи доказателства за предимство, описани по-долу в критериите.
 10. Заявителят носи отговорност за грешно или невярно подадена в заявлението информация.
 11. В срока за регистрация заявленията могат да бъдат редактирани, без да се губи полученият вече входящ номер. В класирането се участва с последния вариант на заявлението.
 12. Заявителят има възможност да преподрежда желанията си и/или да посочва нови, съобразно обявените свободни места, преди всяко от класиранията до затварянето на системата съгласно графика на дейностите.
 13. Данните на родителите и децата от заявленията са лични по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и като такива попадат под специален режим на защита. Те ще се ползват единствено за нуждите на електронното класиране за прием.

Критерии за прием в І клас:

№ 

А. ВОДЕЩ КРИТЕРИЙ 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ 

за първа, втора, трета и четвърта групи 

1.

ПРЕФЕРЕНЦИАЛНА ГРУПА - Задължително се приемат по равен брой деца във всяка паралелка от списъка „Споделена отговорност“ , предоставен от Общинска администрация

Удостоверение за завършена ПГ в детска градина

Необходимите документи за записване, предоставени от родителите на децата

2. 

ПЪРВА ГРУПА - деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището и постоянният/настоящият им адрес не е променян в последните над 3 години преди подаване на заявлението;

Деца, чиито братя или сестри до 12-годишна възраст са ученици в същото училище;

Деца, чиито родители са се обучавали в настоящето училище

      Оригинал на удостоверение за промени на постоянен адрес на детето, издадено от съответната районна администрация; 

    Оригинал на удостоверение за промени на настоящ адрес на детето, издадено от съответната районна администрация; 

    Копие на удостоверение за раждане на детето;

    Оригинал на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца, издадено от съответната районна администрация;

      Оригинал на документ, удостоверяващ образованието на родителя

3. 

ВТОРА ГРУПА - деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището повече от 1 година, но постоянният/настоящият им адрес е променен в периода през последните от 1 до 3 години преди подаване на заявлението. 

4. 

ТРЕТА ГРУПА - деца с постоянен/настоящ адрес, в прилежащия район на училището, но постоянният/настоящият им адрес е бил променен през последната една година преди подаване на заявлението. 

Ако постоянният/настоящият адрес на детето е променян през последните над 3 години, от 1 до 3 години или през последната една година преди подаване на заявлението, но промяната попада в границите на прилежащия район на училището, се ползва по-благоприятната за ученика група. 

5. 

ЧЕТВЪРТА ГРУПА - деца с постоянен/настоящ адрес извън прилежащия район на училището към деня на подаване на заявлението. 

    Лична карта /за постоянен адрес/ на родителя;

    Оригинал на удостоверение за настоящ адрес на детето, издадено от съответната районна администрация към деня на подаване на заявлението; 

    Копие на удостоверение за раждане на детето – за справка

За разпределението в групите се взема посоченият в заявлението адрес, който е по-благоприятен за ученика. 

Когато с броя на децата в определена група по водещия критерий се надхвърля броя на местата, определени с училищния план-прием, децата в тази група се подреждат според следните допълнителни критерии: 

 

Б. ДОПЪЛНИТЕЛНИ КРИТЕРИИ 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ 

6. 

Дете с трайни увреждания над 50% - 6 т. 

Копие от решение на ТЕЛК на детето. 

7. 

Дете с един или двама починали родители – 5 т. 

Копия от Акт за смърт на родителите. 

8. 

Други деца от семейството над 12 годишна възраст, обучаващи се в училището – 4 т. 

Оригинал на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца, издадено от съответната районна администрация 

9. 

Дете от семейство с повече от две деца – 5 т. 

Копия от удостоверения за раждане на децата; 

Оригинал на удостоверения за постоянен/настоящ адрес на всички деца от семейството/домакинството, издадени от съответната районна администрация. 

10. 

Дете, настанено за отглеждане в приемно семейство или семейство на роднини и близки по чл.26 от Закона за закрила на детето, както и дете с един неизвестен родител и осиновено дете – 3 т. 

Копие от съдебно решение или заповед за настаняване. 

Копие от удостоверение за раждане на детето. 

      Осиновените деца и/или децата, настанени в приемни семейства, за които е подадено заявление за приемане в училището по желание на осиновителя, съответно приемния родител, може да се разпределят в групите по постоянен/настоящ адрес на осиновителя, съответно приемния родител, ако е по-благоприятен за детето. 

11. 

Деца-близнаци  - 5 т. 

Копия от удостоверения за раждане на децата. 

12. 

Дете с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район, граничен на прилежащия район на училището – 5 т. /Прилага се след изчерпване на възможностите за прием на ученици от първа, втора и трета група от водещия критерий/ 

Лична карта /за постоянен адрес/ на родителя; Оригинал на удостоверение за настоящ адрес на детето, издадено от съответната районна администрация към деня на подаване на заявлението. 

13. 

В случаите, когато броят на кандидатстващите деца, отговарящи на еднакви условия, е по-голям от броя на свободните места, се прилага процедура на случайно избрани входящи номера на тези деца. 

Процедурата се извършва в присъствието на родителите Директора. 

График на дейностите:

Електронен прием:

I класиране

No

Дата

Дейности по приема

1. 

Начална дата за кандидатстване – отваряне на електронната Система за прием в първи клас 

20 май 2022 г.

От 12:00 ч. на тази дата може да се регистрират/редактират/отказват заявления за прием 

2. 

Крайна дата за кандидатстване – затваряне на Системата 

31 май 2022 г.

До 23:59 ч. на тази дата могат да се регистрират/редактират/отказват заявления за прием 

3.

Дата на класиране 

3 юни 2022 г.

До 17:00 ч. на тази дата се обявяват резултатите от класирането 

4. 

Начална дата за записване 

6 юни 2022 г.

От 9:00 ч. на тази дата класираните деца се записват в училището, в което са приети. 

5. 

Крайна дата за записване 

7 юни 2022 г.

До 17:00 ч. на тази дата класираните деца се записват/отказват.

II класиране

1. 

8 юни 2022 г.

До 17:00 ч. на тази дата се обявяват свободните места за Второ класиране 

2. 

Начална дата за кандидатстване – отваряне на Системата 

9 юни 2022 г.

От 10:00 ч. на тази дата може да се регистрират/редактират/отказват заявления за прием 

3.

Крайна дата за кандидатстване  – затваряне на Системата 

10 юни 2022 г.

До 23:59 ч. на тази дата могат да се регистрират/редактират/отказват заявления за прием 

4. 

Дата на класиране 

13 юни 2022 г.

До 17:00 ч. на тази дата се обявяват резултатите от класирането 

5. 

Начална дата за записване 

14 юни 2022 г.

От 9:00 ч. на тази дата класираните деца се записват в училището, в което са приети.

6.

Крайна дата за записване 

15 юни 2022 г.

До 17:00 ч. на тази дата класираните деца се записват/отказват. 

След приключване на електронния прием

1. 

16 юни 2022 г.

До 17:00 ч. на тази дата се обявяват свободните места след второ класиране 

2.

От 17 юни 2022 г.  

Децата, които не са записани в първи клас в училище, се записват на място в училищата, в които има свободни места.  

3.

До 15 септември 2022 г.

Директорите на училищата утвърждават списъците на приетите ученици по паралелки.

4.

До 15 септември 2022 г.

Училищата изпращат в Община Панагюрище сведение за децата, записани в I клас. 

 

 ГРАФИК - УЧЕБНА 2019/2020 ГОДИНА

 за кандидатстване - І класиране 

 1. Отваряне на електронна Система за прием в І клас – 22 май от 12:00 часа; 
 2. Затваряне на Системата – 1 юни до 23:59 часа;
 3. Класиране – 5 юни до 17.00 часа;
 4. Записване – 6 и 7 юни от 9:00 до 17:00 часа

за кандидатстване - ІІ класиране

 1. Обявяване на свободните места – 10 юни  до 17:00 часа; 
 2. Отваряне на Системата  – 11 юни от 10:00 часа;
 3. Затваряне на Системата – 12 юни;
 4. Класиране – 13 юни до 17:00 часа;
 5. Записване – 14-17 юни от 9:00 до 17:00 часа

Необходими документи /за записване/

 1. Удостоверение за завършена подготвителна група /клас/- оригинал или декларация, че детето не е посещавало ДГ /за върналите се от чужбина/; 
 2. Заявление за целодневно обучение- по желание;
 3. Заявление за избор на ИУЧ;
 4. Заявление за избор на ДЧ по ФВС;
 5. Декларация от родител за съответствие на личните данни;
 6. Лична здравно-профилактична карта;
 7. Медицински документи – протокол от ЛКК, ТЕЛК, ако детето е отложено или е със СОП .

_________________________________________________________________________________________

ПЪРВИ КЛАС - УЧЕБНА 2018/2019 ГОДИНА

Заповед за утвърждаване на училищния план-прием за първи клас - Изтегли

 

І. Процедура по приема на ученици в първи клас през учебната 2018/2019 учебна година:

1.Условия за приемане на документи:

В СУ ”Нешо Бончев” могат да подават документи за прием в първи клас родителите на деца, навършващи 7 години през 2018 год. В първи клас могат да постъпят и деца, навършили 6 години, ако физическото и умственото им развитие, по преценка на родителите или настойниците им, позволява това. Приемът в първи клас може да се отложи за една година, когато здравословното състояние на детето не позволява постъпванто му в първи клас.

2. Необходими задължителни документи за кандидатстване:

2. 1. Заявление за прием в І клас /образец/;

2. 2. Лична карта на подаващия заявлението за записване родител за удостоверяване при поискване.

                     3. Допълнителни документи за кандидатстване, описани в т.5. от разд.І на настоящата заповед:

3.1.  Удостоверение за постоянен/настоящ адрес, издадено от ЕСГРАОН;

3.2. Решение на ТЕЛК/ЛКК;

3.3Смъртен акт за децата – сираци;

3.4Декларация от родител за обучение на друго дете в училището;

3.5Служебна бележка от работодател.

                     4Брой паралелки и места в тях:

4.1Три паралелки по 22 места.

4.2Ръководители: Іа – Н. Димитрова; Іб – В. Домусчиева; Ів – Н. Барова

                     5Критерии за класиране на учениците в І клас за учебната 2018/2019 година.

Забележка: Критериите се прилагат при наличие на повече желаещи от максимално допустимата бройка за някоя от паралелките.

 

КРИТЕРИИ

ДОКУМЕНТИ ЗА ДОКАЗВАНЕ ПРАВОТО ПО КРИТЕРИЯ

1.     

 

Близост на училището по постоянен/настоящ адрес на детето- водещ критерий- 50 точки

Удостоверение за постоянен/настоящ адрес, издадено от ЕСГРАОН

2.     

 

Дете с трайни увреждания- над 50%- 5 точки

Решение на ТЕЛК/ЛКК

3.     

 

Дете-сирак – 7 точки

Смъртен акт

4.     

 

Други деца от семейството, обучаващи се в училището - 16 точки

Декларация от родител

5.     

 

Поредност на желанието на родител за прием на детето - 2 точки

Заявление за прием

6.     

 

Близост до местоработата на един от родителите – 5т.

Служебна бележка от работодателя

7.     

 

Деца, за които СУ „Нешо Бончев“ е средищно училище – 15т.

Удостоверението за първия критерий

 

ІІ. График за дейностите по приема в първи клас:

 

СРОК

ДЕЙНОСТ

19.04.2018

Обща родителска среща с родители на деца, подлежащи за обучение в І клас през учебната 2018/2019 година

до 31.05.2018

Приемане на документи за прием на ученици в І клас

04.06.2018

Обявяване на списъците с класираните ученици

05.06-07.06.2018

Записване на класираните ученици

08.06.2018

Обявяване на свободните места след І класиране

11.06-13.06

Попълване на свободните места

14.06-15.09.2018

Обявяване и допълване на останалите свободни места

16.06.2018

Уведомяване на Началника на РУО- Пазарджик за записаните ученици в І клас към 15.06.2018г.

15.09.2018

Изпращане на сведение в община Панагюрище за приетите в І клас ученици за учебната 2018/2019 година