Септемврийска сесия за ученици СФО

ЗАПОВЕД № 26/ 15.09.2023г.

 

 

 

На основание чл. 259, ал. 1 и чл. 38 ал. 1, т.1 и ал.2, чл. 40, ал.ал. 1, 2, 3, 4 и 7 от наредба № 11/1.09.2016г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците и във връзка с чл.7, ал.3, т.2, ал.4, т.1,  чл.8, ал.3, т.3, чл. 10, ал.4 и ал.5, чл. 41 и чл. 43 от същата наредба

 

 

 

ОПРЕДЕЛЯМ

 

 

І. График за провеждане на септемврийска сесия за ученици в самостоятелна форма на обучение, както следва:

 

Предмет

Клас

Дата

Час на провеждане

Изобразително изкуство ИУЧ

VІІ

19.09.2023г.

14:15 – писмен

16:15  - практически

Компютърно моделиране и ИТ

VІІ

20.09.2023г.

14:15 – писмен

16:15  - практически

Английски език

VІІ

21.09.2023г.

14:15 – писмен

16:15  - устен

История и цивилизации ПП

ХІ

21.09.2023г.

14:15ч.

БЕЛ ПП

ХІ

25.09.2023г.

14:15 ч.

Физика и астрономия

VІІ

25.09.2023г.

14:15 ч.

Химия и опазване на околната среда

VІІ

26.09.2023г.

14:15ч.

Математика ИУЧ

VІІ

26.09.2023г.

16:15ч.

 

 

 

………………………………

 

ІV. Председателят на комисиите за оценяването има следните задължения:

 

1.                  До два дни преди изпита да предаде за утвърждаване изпитните билети, конспектите и критериите за оценка!

 

2.                  В деня на изпита или при първа възможност да приеме от директора или неговия заместник изпитните работи!

 

3.                  Да организира преглеждането и оценяването на работите в комисията в рамките на един ден!

 

4.                  Да попълни протоколите и в изряден вид да ги предаде на директора!

 

5.                  Да уведоми ученика за неговата оценка и я постави на видно място в училището за справка!

 

V. Квесторите имат за задача:

 

1.                  Да получат от ЗДУД изпитните материали в деня преди изпита или при обективна невъзможност сутринта преди изпита;

 

2.                  Да се явят 5 мин. преди началото на изпита пред кабинет № 7, където ще протичат изпитите!

 

3.                  По време на изпита да спазват всички изисквания за нормална работа на учениците, недопускане на подсказване, преписване, ползване на комуникационна техника и др. подобни! Комуникационната техника да бъде своевременно изискана и изключена. Същата да бъде поставена на видно място в обсега на камерите!

 

4.                  След приключване на изпита да предадат изрядно попълнен квесторски протокол и изпитните работи на директора!

 

5.                  Квесторите, които са дежурни на изпитите за профилирана подготовка в ХІ клас, следят за работа по отделните модули, която не трябва да надвишава 40 мин.

 

VІ. Класните ръководители на учениците от ГЕ в СФОима за задача да внесат резултатите от изпитите в задължителната училищна документация до 2 дни след приключване на изпитната сесия за учениците!

 

VІІ. Учениците са длъжни:

 

1.                  Да се явят поне 5 минути преди и не по късно от обявеното начало на изпита. Закъснението се включва във времето определено за работа, съгл. чл. 41, ал. 6 от наредба № 11/1.09.2016г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

 

2.                  Да изключат и предадат на квесторите комуникационните средства;

 

3.                  Да изпълнят всички законни инструкции на квесторите.

 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на горепосочените длъжностни лица за сведение и изпълнение срещу подпис.

 

Контрол върху изпълнението ѝ ще изпълнявам лично.

 

 

 

 

 

 

 

ВЕСКА БАРОВА

 

Директор на СУ „Нешо Бончев“

 

Запознати: