Учител по чужд език в начален етап на основното образование

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „НЕШО БОНЧЕВ”

гр. Панагюрище; ул. "Цар Освободител" № 7

тел. 0357/6-20-87, 0357/6-37-82, 0357/6-21-63; е-mail: su_n_bonchev@nbnet.org

 

Днес, 21.09.2020год., в 16:00 ч. Комисия в състав:

Веска Барова - директор на СУ „Нешо Бончев“, Снежина Машева ЗДУД прогимназиален етап в СУ „Нешо Бончев“ и Геновева Дюлгярова ЗДУД начален етап в СУ „Нешо Бончев“    разгледа подадените документи за длъжността „Учител по чужд език в начален етап на основното образование“.

 

Подадени заявления за длъжността „Учител по чужд език в начален етап на основното образование“.

 

№ по ред

Входящ номер

Телефонен номер

Трите имена

Образование

Забележка

  

     1.

  

1517/18.09.2020г.

 

    0……9

К. Р. Чоролеева

Заявление за постъпване на работа, автобиография, академична справка – ОКС бакалавър НУП и ЧЕ, квалификация – педагог, начален учител по ЧЕ, Certificate – Cambridge – 22.06.2016 г., копие на трудова книжка, копие на свидетелство за съдимост – 28.08.2020 г., копие на карта за предварителен медицински преглед.

 

  

2.

 

1519/21.09.2020г.

 

   0…….7

 

Г. Д. Рупов

Заявление по образец, автобиография, копие на диплома за завършено висше образование ОКС бакалавър - специалност „Начална училищна педагогика с английски език“, копие на удостоверение издадено от Тракийски университет, с тема: „Основни х-ки и методика на работа с учебно съдържание от областта математическа компетентност – моделиране в 1.-4. клас“, копие на удостоверение издадено от НЦПКПС на тема: „Диагностична дейност на учителя“, удостоверение за проведена студентска практика в реална работна среда, по Проект BG05PO001 – 3.3.07-0002 „Студентски практики“, копие на СЕРТИФИКАТ за участие в проект „Аз искам да знам и мога“, копие на трудова книжка, насочващо писмо от

ДБТ - Панагюрище

Липсва свидетелство за съдимост и документ за предварителен мед. преглед, които не са задължителни в момента на подаване на документите!

По препоръка на директора, с оглед нуждите на училището от учител със специалност, изучавана от К. Чолролеева в момента на кандидатстване за длъжността „Учител по ЧЕ в начален етап на основното образование“, се взе решение за назначаване на свободното място на кандидата Кр. Чоролеева.

Същата, при възможност, трябва да се яви на работа още на 23.09.2020г.

 

Директор: Веска Барова