Новините от СУ "Нешо Бончев"

Заповед - противоепидемиологични мерки

Продължава спазването на Насоките за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата и детските градини, утвърдени от министъра на образованието и науката и министъра на здравеопазването и публикувани на интернет страницата на Министерство на образованието и науката - Цялата заповед може да видите тук - Изтегли

ПРИЕМСТВЕНОСТ IV-V КЛАС

            На 12.10.2021 г. в СУ “Нешо Бончев”, в IVв клас с класен ръководител г-жа Нора Барова бе проведен урок “Състояния и свойства на водата” с  “гостуващ” учител г-жа Иванка Талева-Мазнекова, учител по човекът и природата в V клас.  Дейността е по проект “Заедно опознаваме природата” по НП “Заедно в грижата за всеки ученик”, Модул 3 “ Осигуряване на условия за екипна работа на учителите от началния етап с учителите от прогимназиалния етап”. Основната цел на проекта е улесняване на плавния преход на учениците между начален и прогимназиален етап.

            В час, посветен на състоянията и свойствата на водата, четвъртокласниците, подпомагани от учителите, опознаха това уникално вещество. На базата на интересни опити, представяне на любопитни факти, анализ на интерактивни ресурси и опирайки се на личните си наблюдения, учениците получиха полезни знания и развиваха уменията си за анализ, търсене на причинно-следствени връзки, споделяне на преживяно.  Задачите и ресурсите бяха подбрани така, че да се осъществи приемственост по темата за водата, която се изучава в часовете по човекът и природата и в IV, и в V клас, като се провокират интереса, творческото мислене и креативността на децата.

            Знанията за уникалните свойства на водата  ще  послужат на четвъртокласници като солидна основа при разглеждане на темата в V клас, а придобитите умения ще бъдат ценни за тях в житейски аспект. Ще се повиши мотивацията им за  учебна дейност и по-лесния преход към следващия образователен етап.

Утвърждаване критериите за стипендии I срок

 ЗАПОВЕД № 169/ 12.10.2021г.
         На основание чл. 9, ал. 1 от ПМС № № 328 от   21 декември   2017 година, във връзка с решение на ПС от 12. 10. 2021г. (Протокол № 5) и мнение на Училищния ученически съвет от 12.10.2021г.

 

УТВЪРЖДАВАМ

 Следните

1) Критерии за допускане до класиране

2) Размер на стипендиите

3)Документи за кандидатстване за стипендии

4)Допълнителни разпоредби към процедурата за получаване на стипендии, както следва: 

1. Критерии за допускане до класиране на ученици както следва:

 а/ По Чл. 4. (1)  т.1.1  и т.1.2

 Ø    Отличен успех- по т.1.1 (6.00) и по т.1.2. (от 5.80 до 5.99 вкл.);

 Ø    неизвинени отсъствия: не повече от 5 за учебната 2020/2021 година;

 Ø    да няма наложени наказания по чл.199, ал.1 от ЗПУО за учебната 2020/2021 година;   

   б/ По Чл. 4. (1)  т.2

      доход на член от семейството, за предходни 6 месеца - от март 2021 г. до август 2021 г. вкл., който е под установената за страната минимална работна заплата  /650 лв./;

      успех: не по-нисък от мн. добър (4,50);

      неизвинени отсъствия: не повече от 5 за учебната 2020/2021 година;

      да няма наложени наказания по чл.199, ал.1 от ЗПУО през учебната 2020/2021 година;

 Класирането се извършва:

 а/ по чл. 4. (1) т. 1.1 и т. 1.2

      успех от учебната 2020/2021 г., подреден в низходящ ред;

      брой неизвинени отсъствия за учебната 2020/2021 учебна година, подредени във възходящ ред;

      класирането се извършва до изчерпване на средствата, предвидени по тази точка.

 б/ по чл. 4. (1) т. 2

      пълен комплект с необходимите документи, отговарящи на съответните изисквания, предаден до 12.00 часа на 27.10.2021 г.

      успех за учебната 2020/2021 учебна година, подреден в низходящ ред;

      брой неизвинени отсъствия за учебната 2020/2021 учебна година, подредени във възходящ ред;

      класирането се извършва до изчерпване на средствата, предвидени по тази точка. 

 2.     Размерът на месечните  стипендии  за първи учебен срок на 2021/2022 г. да бъде:

 а/ по чл. 4. (1)  т. 1.1  - 40.00 лв

 б/ по чл. 4. (1)  т. 1.2  - 35.00 лв

 в/ по чл. 4. (1)  т. 2     - 26.00 лв

 г/ по чл. 4. (1)  т. 3     - 26.00 лв

 д/ по чл. 4. (2)            - 26.00 лв

 е/ чл. 7 (2)                  - 17.50 лв. /с годишен успех от отличен 5.80 до 5.99/ и 20 лв. /с годишен успех отличен 6.00/. 

 3.    Документи за кандидатстване по:

 ·         а/ Чл. 4. (1) т.1 са: списък от класния ръководител за успех, неизвинени отсъствия и наложени наказания на учениците от съответния клас

·         б/ Чл. 4. (1) т.2  са: декларация за доход; пълен комплект с необходимите документи, отговарящи на съответните изисквания за доход; списък от класния ръководител за успех, неизвинени отсъствия и наложени наказания

 ·         в/ Чл. 4. (1) т.3 документ от ЛЛК или ТЕЛК веднъж годишно

 ·         г/  Чл. 4. (1) т.4 смъртен акт на починал родител, ако такъв все още не е представен;

 Пълният пакет документи за кандидатстване за стипендии се представят в пълен комплект до 12:00ч. на 2.11.2021г. на класните/помощник-класните ръководители.

 Заявленията не се разглеждат, ако пакетът от документи не е пълен.

 4.    Допълнителни изисквания: При допускане на над 5 неизвинени отсъствия през текущия срок, след доклад на класния ръководител до Директора на училището, стипендии по Чл. 4. (1)  т.1 и т.2 се спират до края на учебния срок.

 Класните ръководители на паралелките в гимназиален етап да приемат документите на учениците, да извършат предварителен контрол и до 2.11.2021г. да входират документите за разглеждане от комисия!

 Заповедта да се сведе до знанието на членовете на педагогическия персонал и главния счетоводител за сведение и изпълнение. Г-жа Цв. Мулешкова да информира учениците и техните родители чрез публикуване на заповедта на сайта на училището.

 Комисията за класиране и определяне на стипендиантите по утвърдените критерии ще бъде определена с отделна заповед. 

 ВЕСКА БАРОВА

 Директор на СУ „Нешо Бончев”  

Математика без граници в СУ „Нешо Бончев“

       Финалите на международния турнир „Математика без граници“, организиран от Педагогическа асоциация „Образование без граници“ /България/ и Научно-образователен център Innovation /Казахстан/ се проведе в гр. Несебър. Участваха 1500 ученици  от 20 страни. 

       От СУ „Нешо Бончев“ в математическата надпревара на III -то място се отличиха нашите ученици Деян Николаев Пенелов от VI „в“ клас и Нето Стилиан Димитров от III „а“ клас. 

       Поздравяваме финалистите, семействата им и техните учители за успеха и им пожелаваме още много победи и поводи за гордост!

Новинка

Честитооооо!

Малките Бончевци от VIа клас получиха своите първи сертификати за английски език от Britanica Cambridge - Young Learners! 

Любомира Велева, Денислав Начев, Тимона Трахнова и Дара Маслева, поздравления! 
Вие се представихте чудесно; доказахте, че можете да ползвате английски език на ниво А1! Нека жаждата за израстване не стихва! През изминалата учебна година се трудихте упорито, въпреки Ковид и ОРЕС предизвикателствата! Затова днес си берете плодовете - Кеймбридж сертификати!    
Желаем ви здраве, вяра в себе си и ентусиазъм, за да продължите да се катерите по стълбичката нагоре и да отваряте врати към нови хоризонти! 
Благодарим и на родителите, които подкрепиха своите деца!