Профил на купувача

Вътрешни правила на СУ „Нешо Бончев“ за възлагане на обществени поръчки – Изтегли

Вътрешни правила на СУ „Нешо Бончев“ за поддържане профил на купувача  VPVOP.pdf

Вътрешни правила на СОУ „Нешо Бончев“ за възлагане на обществени поръчки  VPOP.pdf (439117)

ПРОТОКОЛ №1 за отваряне на постъпилите в деловодството на СУ „Нешо Бончев“, гр. Панагюрище оферти за възлагане на обществена поръчка за строителство с предмет „Строително-ремонтни дейности за изграждане на обект „Природен център“

На основание чл. 188, ал. 2 от Закона за обществените поръчки срокът за получаване на оферти за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет: Предмет на поръчката: Доставка на училищно обзавеждане и оборудване по проект Природен център СУ Нешо Бончев по три обособени позиции – ОП № 1: „Доставка на компютърна и друга техника”, ОП № 2: „Доставка на училищно офис обзавеждане”, ОП № 3: „Доставка на лабораторни и други учебни пособия и материали“ се удължава с три дни.

Отварянето на офертите на участниците в обществената поръчка за всички обособени позиции ще се извърши на 20.06.2017г. от 10:00 часа в сградата на училището, кабинета на директора.“

ВАЖНО!!!

Отварянето на подадените оферти по поръчката: Доставка на училищнообзавеждане и оборудване по проект Природен център СУ Нешо Бончев по три обособени позиции – ОП № 1: „Доставка на компютърна и друга техника”, ОП № 2: „Доставка на училищно офис обзавеждане”, ОП № 3: „Доставка налабораторни и други учебни пособия и материали“ ще стане в дирекцията на СУ „Нешо Бончев“, в 10:00ч. на 16.06.2017г.