Проекти по Национални програми към МОН

 1. НП „Заедно в изкуствата и в спорта“
 2. НП „Отново заедно“
 3. Национална програма „Ученически олимпиади и състезания“, Модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади“
 4. НП „Заедно в грижата за всеки ученик“, Модул 3 „Осигуряване на условия за екипна работа на учителите от началния етап с учители по учебни предмети от прогимназиалния етап“
 5. НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Културните институции като образователна среда“

 

Други

 1. Проект BG05M2ОP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“
 2. Образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, осъществявана съвместно от Районен съд – Панагюрище и СУ „Нешо Бончев“ 
 3. Панагюрище – Европейски град на спорта
  •  „Риболовно училище“
  • „Образование и интеграция чрез спорт“

СУ „Нешо Бончев“ работи по ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.012-0001 „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г. Сформирани са три клуба по интереси за формиране на дигитални умения:

     – Дигитален свят – ІІ клас

     – Моите дигитални умения – ІІІ клас

     – Дигитален свят – VІІ клас

   

НП на МОН:

 • “На училище без отсъствия“ 
 • ИКТ 
 • “Модернизация на материалната база“ 
 • “С грижа за всеки ученик“  

Схема “Училищен плод“ 

Проект „Едно училище за всички“ към Център за приобщаващо образование

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ , финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

РЧР „Подобряване качеството на образованиетов средищпрните училища“ 

„Екологичното образование – стъпка към бъдещето на планетата“ 

„Училището като център в общността“   

Програма „Роботика за България“ ФРГИ и SAP Labs Bulgaria